Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1577 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας για δικαστικό λειτουργό. Παραπομπή σε αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.
Αριθμός 1577/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθμό 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Μαΐου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εκκαλούντα τον Χ1 κρατούμενο στις Φυλακές .... και με εγκαλούμενο τον Ψ1. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 434/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού, με αριθμό 123/06.04.2009 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 10-3-2009 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, επί υποθέσεως με καταγγελόμενο και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς Ψ1 εκθέτω τα εξής:
Κατά την διάταξη του άρθρ. 136 περ. ε' Κ.Π.Δ., ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υπάρχει και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο (βλ. ΑΠ 418/65). Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθή ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρ. 137 § 1 περ. γ' Κ.Π.Δ., αρμόδιο να αποφασίση για την παραπομπή δικαστήριο είναι ο 'Αρειο Πάγος, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Χ1 πρώην κρατούμενος του Νοσοκομείου Κρατουμένων .... και ήδη κρατούμενος στην Δικαστική Φυλακή.... υπέβαλε την από 25-2-2008 έγκλησή του (βλ. την από 25-2-2008 έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα), στρεφομένη και κατά του Ψ1 Εισαγγελέως Πρωτοδικών ο οποίος υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, με απόσπαση στη Δικαστική Φυλακή ... . Εφ'όσον, όμως, στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, πλην του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπής της προκειμένης υποθέσεως από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές άλλου Πρωτοδικείου και, συγκεκριμένως, αυτές του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Για τους λόγους αυτούς-Προτείνω
Να παραπεμφθή η υπόθεση της από 25-2-2008 εγκλήσεως του Χ1 ήδη κρατουμένου στην Δικαστική Φυλακή ..., στρεφομένης και κατά του Ψ1 Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήναι 3 Απριλίου 2009
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Δημήτριος- Πρίαμος Λεκκός

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κ.Ποιν.Δ., όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής δίωξης. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 Κ.Ποιν.Δ.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο Χ1 πρώην κρατούμενος στο νοσοκομείο κρατουμένων ... και ήδη κρατούμενος στη δικαστική φυλακή .... υπέβαλε την από 25-2-2008 έγκλησή του στρεφομένη και κατά του Ψ1 Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, που υπηρετεί με απόσπαση στη δικαστική φυλακή ..., με την οποία ζητεί την ποινική δίωξή του για αξιόποινες πράξεις φερόμενες ως τελεσθείσες απ' αυτόν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς με την κρινόμενη υπ' αριθμ. πρωτ. 384/10-3-2009 αίτησή του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί να ορισθεί από τον Άρειο Πάγο σε Συμβούλιο άλλο δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές για την εξέταση της προαναφερόμενης έγκλησης σε βάρος του ως άνω Εισαγγελικού λειτουργού, επειδή στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς υπάγεται μόνο το Πρωτοδικείο Πειραιώς, στην Εισαγγελία του οποίου υπηρετεί ο εγκαλούμενος. Ενόψει αυτών, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και παραπομπής της ανωτέρω έγκλησης από τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της από 25 Φεβρουαρίου 2008 έγκλησης του Χ1 κατά του Ψ1 Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για τις αποδιδόμενες σ'αυτόν με την ως άνω έγκληση αξιόποινες πράξεις από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών.-
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουνίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ