Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2002 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω του ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα.

Αριθμός 2002/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια - Eισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, που δεν παρέστη, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1348/2007 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. Το Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12.7.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1704/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη, με αριθμό 488/10.12.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) την προκειμένη ποινική δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Το Δικαστήριο Εφετών Αθηνών (σε Συμβούλιο) με την αριθμ. 1348/2007 απόφασή του απέρριψε ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, την αριθμ. 331/2007 έφεση του Χ1, κρατουμένου ήδη στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, κατά της αριθμ. 364/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
Η άνω απορριπτική απόφαση επιδόθηκε στον παραπάνω στις 29 Ιουνίου 2007 στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού όπου κρατείται (βλ. το από .... αποδεικτικό του Γραμματέα του Κ.Κ. Δομοκού ......). Κατ'αυτής άσκησε ο ίδιος την από 12-7-2007 αίτηση αναίρεσης με δήλωσή του στο Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού όπου κρατείται.
Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, εντός της οποίας μπορούσε να ασκηθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠοινΔ.
Δεδομένου δε ότι από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει ότι σ'αυτή δεν αναφέρεται οποιοσδήποτε λόγος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, θα πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Περαιτέρω θα πρέπει να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: 1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 12-7-2007 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τον κατηγορούμενο Χ1, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, κατά της αριθμ. 1348/2007 απόφασης του Δικαστηρίου Εφετών Αθηνών (σε Συμβούλιο) και 2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα, 6-11-2007 Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 1 εδ. α', β' και γ' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας "όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για τη άσκηση ένδικων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών, κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω απόφαση είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων". Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι αν ο δικαιούμενος, γνωστής διαμονής, κάτοικος Ελλάδος, δεν είναι παρών, κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου είναι δεκαήμερη και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από τη επίδοση της αποφάσεως. Απών είναι ο διάδικος, όταν δεν εμφανίσθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο ή αποχώρησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η προθεσμία για τον απόντα διάδικο ή για το ένδικο μέσο κατά του βουλεύματος αρχίζει με τη νόμιμη επίδοση της αποφάσεως ή του βουλεύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο Εφετών Αθηνών (σε συμβούλιο), με την 1348/2007 απόφασή του, απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως την 331/2007 έφεση του Χ1 και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κρατήσεως Δομοκού, κατά της 364/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (κακουργημάτων). Η παραπάνω απορριπτική απόφαση επιδόθηκε στον ως άνω εκκαλούντα και ήδη αναιρεσείοντα στις 29 Ιουνίου 2007 στο κατάστημα κρατήσεως Δομοκού (βλ. το από .... αποδεικτικό του Γραμματέως του ως άνω Σωφρονιστικού Καταστήματος ......). Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε ο ίδιος την από 12.7.2007 αίτηση αναιρέσεως, με δήλωσή του στον Διευθυντή του ως άνω Καταστήματος Κρατήσεως Δομοκού, ήτοι μετά την παρέλευση της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας που προβλέπει η παραπάνω διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του ΚΠΔ, χωρίς, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αιτήσεως, να αναφέρει ο αναιρεσείων οποιονδήποτε λόγο, που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο της ασκήσεως. Ενόψει αυτών, αλλά και του ότι η άσκησή της είναι ανεπίτρεπτη, κατ' άρθρο 476 παρ. 2 ΚΠΔ, αφού αυτή στρέφεται κατά βουλεύματος που απέρριψε ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, πρέπει η αίτηση να απορριφθεί σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ., ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 12 Ιουλίου 2007 αίτηση αναιρέσεως του Χ1 και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κρατήσεως Δομοκού, κατά της 1348/2007 αποφάσεως του Δικαστηρίου Εφετών Αθηνών (σε συμβούλιο). Και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220€).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ