Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2064 / 2013    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Περίληψη:
Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της σύμβασης μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εγασίας μαθητευόμενου. Επί σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Αριθμός 2064/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο, Δημήτριο Κόμη και Στυλιανή Γιαννούκου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Δ. Μ. του Δ., κατοίκου ..., 2) Μ. Β. του Κ., κατοίκου ..., 3) Π. Π. του Γ., κατοίκου ..., 4) Δ. Κ. του Π., κατοίκου ..., 5) Ι. Α. του Δ., κατοίκου ..., 6) Ε. Β. του Δ., κατοίκου ... και 7) Σ. Ν. - Γ. του Μ., κατοίκου ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Μαρία Κλαπαδάκη - Βογιατζόγλου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Του αναιρεσιβλήτου: ΟΤΑ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ", που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία Σπινάσα.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 7-10-2005 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 860/2007 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 1189/2010 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 11-7-2011 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ανδρέας Δουλγεράκης διάβασε την από 24-12-2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθούν οι έκτος και έβδομος λόγοι της αναιρέσεως και να γίνουν δεκτοί οι υπόλοιποι.
Ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 649 Α.Κ. προκύπτει ότι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι εκείνη με την οποία συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι την επέλευση μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου παύει αυτοδικαίως, σε περίπτωση δε αμφιβολίας η σύμβαση αυτή θεωρείται αορίστου χρόνου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 21 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 2190/1994, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του αυτού νόμου, μεταξύ των οποίων και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με διάρκεια απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα μηνών, ενώ στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες για το ίδιο άτομο, χωρίς να επιτρέπεται εγκύρως παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Εξάλλου, με την αναθεώρηση του Συντάγματος του έτους 2001 προστέθηκε στο άρθρο 103 αυτού η παράγραφος 8, με τα εδάφια α' και γ' της οποίας ορίζεται ότι νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 3 εδ. α' αυτού, είτε πρόσκαιρων, είτε απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών κατά την παρ. 2 εδ. β' αυτού. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού, που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Στους κανόνες αυτούς, τους οποίους πρώτος διατύπωσε ο κοινός νομοθέτης με τις ως άνω διατάξεις του ν. 2190/1994, υπάγεται, ενόψει της αδιάστικτης διατύπωσης του άρθρου 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος, τόσο το προσωπικό, που συνδέεται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα άλλα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιο τομέα με υπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και το προσωπικό, που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 και 8 του Συντάγματος. Ειδικά, όμως, με το άρθρο 20 παρ. 4 ν. 2738/1999 εισήχθη συγκεκριμένη ρύθμιση και δη προσετέθη ως περίπτωση κα' στο άρθρο 14 παρ. 2 ν. 2190/1994 επιπλέον εξαίρεση στο σύστημα προσλήψεων του νόμου αυτού (απαλειφθείσα ήδη με το άρθ. 1 ν. 3812/2009 που δεν καταλαμβάνει την επίδικη διαφορά), η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, ειδικότερα δε ορίσθηκε ότι η πρόσληψη του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, διενεργείται σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται στα προγράμματα αυτά. Η επιδοτούμενη αυτή πρόσληψη υπαλλήλων είναι εξαιρετική, διότι συνδέεται με την ανάγκη πραγμάτωσης των προγραμμάτων, που με τους υφιστάμενους κανόνες θα απέβαινε ατελέσφορη και για το λόγο αυτό ορίζεται ότι η πρόσληψη διενεργείται με τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια, που καθορίζονται στα προγράμματα. Συνακόλουθα, η πρόσληψη υπαλλήλων, που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος του ΟΑΕΔ και οι εξ αυτής απορρέουσες εργασιακές σχέσεις έχουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας, είναι δηλ. συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, η πάροδος του οποίου συνεπιφέρει αυτοδικαίως και τη λήξη τους (αρθρ. 669 παρ. 1 Α.Κ.) και η σύναψη αυτών ως συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου επιβάλλεται από αντικειμενικούς λόγους που συνδέονται με την φύση τους. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943 (που κυρώθηκε με την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ, άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ) συνάγεται, ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία και μόνο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας του μισθωτού για ορισμένο ή αόριστο χρόνο με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής αυτού, χωρίς ευθύνη του μισθωτού για την επίτευξη ορισμένου αποτελέσματος και ακόμη όταν ο μισθωτός τελεί σε εξάρτηση από τον εργοδότη του, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και την επιμελή εκτέλεσή της και με την υποχρέωση του πρώτου να συμμορφώνεται στις αναγκαίες εντολές ή οδηγίες του εργοδότη. Τέλος, σύ΅βαση μαθητείας είναι η σύ΅βαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλα΅βάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισ΅ένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της σύμβασης μαθητείας είναι η γνήσια σύ΅βαση μαθητείας και η σύ΅βαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Στη γνήσια σύ΅βαση μαθητείας προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαίδευσης στον μαθητευόμενο, η δε τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν γίνεται ΅ε σκοπό εκτέλεσης παραγωγικού έργου, αλλά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της εξοικείωσής του ΅ε το αντικείμενο του επαγγέλματος ή της τέχνης του. Στη σύ΅βαση αυτή, για την οποία δεν υπάρχει ειδική νο΅οθετική ρύθ΅ιση και κατά την οποία ο μαθητευόμενος παρέχει εργασία για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της σύ΅βασης εργασίας του Α.Κ., εφόσον συμβιβάζονται ΅ε τη φύση και το σκοπό της σύ΅βασης αυτής, ενώ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νο΅οθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τις νό΅ι΅ες αποδοχές, την καταγγελία της σύ΅βασης εργασίας, την αποζημίωση απόλυσης κ.λπ., οι οποίες προϋποθέτουν παροχή εξαρτημένης εργασίας, που δεν αποτελεί προέχον η ωφέλεια που αντλεί από την εργασία του, καθώς και ότι ο μαθητευόμενος είτε δεν θα λα΅βάνει μισθό είτε θα καταβάλλει ορισμένο ποσό στον εργοδότη για τη μαθήτευσή του. Αντίθετα επί σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου, η οποία υφίσταται όταν ο μαθητευόμενος μισθωτός παρέχει εργασία σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, επιδιώκοντας παραλλήλως την απόκτηση γνώσεων ή ικανότητας σε ορισμένη ειδικότητα ή επάγγελ΅α, η εκμάθηση τέχνης εκ ΅έρους του επέρχεται ως αυτό΅ατη συνέπεια της εφαρμογής της σύμβασης και εντός των πλαισίων της συνήθους λειτουργίας αυτής και δεν αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης υποχρέωσης του εργοδότη και, συνεπώς, επί της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου, εφαρμόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νο΅οθεσίας, εφόσον προέχων σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η παροχή εκ ΅έρους του μαθητευόμενου εργασίας, έναντι α΅οιβής και παρεπόμενος σκοπός είναι η εκμάθηση τέχνης ή επαγγέλματος, σύ΅φωνα ΅ε τις οδηγίες και κατευθύνσεις του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μιας σχέσης ως σύμβασης έργου, μαθητείας ή εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου αποτελεί κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, τα οποία μετά από εκτίμηση όλων των συγκεκριμένων περιστάσεων κρίνουν με ποιά συγκεκριμένη νομική σχέση συνδέεται ο μισθωτός με τον εργοδότη του, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτήρα που έδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη στη συνδέουσα αυτά σχέση, από την απαγόρευση δε της μετατροπής από το νόμο των ιδιωτικού δικαίου συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, που θεσπίζεται με το άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγματος, δεν συνάγεται και απαγόρευση της αναγνώρισης του πραγματικού χαρακτήρα ορισμένης σχέσης, η οποία δεν αποτελεί "μετατροπή", αλλά ορθό χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης κατά τη δικαστική διαδικασία, ενώ από τις παραπάνω διατάξεις και δη του άρθ. 6 ν. 2527/1997, ουδόλως συνάγεται απαγόρευση σύναψης από τα πρόσωπα αυτά, στις ειδικά προβλεπόμενες από το νόμο, ως άνω, περιπτώσεις, σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, κρίνοντας, ύστερα από έφεση των αναιρεσειόντων, επί αγωγής των, μεταξύ άλλων και κατά του αναιρεσίβλητου, με την οποία ζητούσαν ν' αναγνωρισθεί ότι οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που συνήψαν με τους ως άνω εναγομένους το έτος 2001, παραταθείσες διαδοχικά μέχρι την 31-12-2005, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως φύλακες σχολικών κτιρίων του Δήμου Καλαμαριάς, ήσαν στην πραγματικότητα συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και ότι οι εναγόμενοι όφειλαν να τους καταβάλουν τ' αναφερόμενα εκεί ποσά ως αμοιβή για την εργασία τους αυτή δέχθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι με την ΥΑ 34100/1999, απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα "Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 2.700 ανέργων, αποφοίτων Λυκείου, ηλικίας 25 - 64 ετών για τη φύλαξη σχολείων" που εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 15 του Ν. 2639/1998 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός κρατικών δαπανών" και την 2701/16.11.1999 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, αποφασίσθηκε η κατάρτιση του ως άνω προγράμματος. Ειδικότερα κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση: "1. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων που πλήττονται, ιδιαίτερα από την ανεργία με πιθανότητα μόνιμης απασχόλησης στη φύλαξη σχολικών κτιρίων και αφετέρου η επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος, όπως αυτό της φύλαξης των σχολικών κτιρίων, του εξοπλισμού τους, της επίβλεψης του περιβάλλοντος χώρου και της προστασίας των μαθητών. 2. Δικαιούχοι φορείς του προγράμματος είναι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης των πρωτευουσών Νομών και των μεγάλων αστικών κέντρων. 3. Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή επιδοτούμενοι άνεργοι ηλικίας 25 - 64 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ... 4. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 11 μήνες εκ των οποίων ένας (1) μήνας μπορεί να αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση - εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και οι υπόλοιποι μήνες αφορούν την τοποθέτηση σε θέσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 5. Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί με τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων, Δημόσιας Τάξης, του ΟΑΕΔ, της Κεντρικής Ένωσης Δή΅ων και Κοινοτήτων Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Οι ως άνω φορείς θα συ΅βληθούν ΅ε προγραμματική σύ΅βαση, σύ΅φωνα ΅ε τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2732/93, αντικείμενο της οποίας θα αποτελεί η συνεργασία τους, ώστε ΅ε τη συμβολή των ενεργειών και την παροχή των υπηρεσιών του καθενός, στα όρια των στόχων και αρμοδιοτήτων του, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση προγράμματος αφενός για την απόκτηση εργασιακής ε΅πειρίας ανέργων που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία ΅ε πιθανότητα ΅όνι΅ης απασχόλησης στη φύλαξη σχολικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η φύλαξη των σχολικών κτιρίων και αφετέρου για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος όπως αυτό της φύλαξης των σχολικών κτιρίων, του εξοπλισμού τους, της επίβλεψης του περιβάλλοντος χώρου και της προστασίας των ΅αθητών. 6. Αντικείμενο του έργου: Το έργο περιλαμβάνει: Τη διερεύνηση και καταγραφή των σχολικών κτηρίων ΅ε αυξημένα προβλήματα που προέρχονται από την πρόσβαση στους χώρους τους εξωσχολικών ή άλλων παραγόντων, οι οποίοι προκαλούν ζη΅ίες και φθορές. Τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την επιλογή Οργανισ΅ών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΅ε σκοπό την ένταξή τους στο πρόγρα΅΅α. Τη συνεχή υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα ενταχθούν στο εν λόγω πρόγρα΅΅α. Την επιλογή 2700 ανέργων 25-64 ετών αποφοίτων Λυκείου, οι οποίοι θα επιλεγούν με βάση ειδικά κριτήρια για την παρακολούθηση προγράμματος απόκτησης εργασιακής ε΅πειρίας. 7. Δικαιώ΅ατα υποχρεώσεις φορέων της προγραμματικής σύ΅βασης: α) Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: Χρηματοδοτεί το Πρόγρα΅΅α σύ΅φωνα ΅ε την παρ. 10 της παρούσας. Συμμετέχει στην Επιτροπή Οργανισ΅ών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Συμμετέχει στις διαδικασίες δημοσιότητας του Προγράμματος. Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύ΅βασης που πρόκειται να υπογραφεί. β) Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής των Οργανισ΅ών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Συμμετέχει στις διαδικασίες δημοσιότητας του Προγράμματος. Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύ΅βασης. γ) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων: Παρακολουθεί τα θέ΅ατα αρμοδιότητάς του, κυρίως όσον αφορά το σχεδιασ΅ό της πληροφόρησης και ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο πρόγρα΅΅α απόκτησης εργασιακής ε΅πειρίας στη φύλαξη των σχολείων. Συμμετέχει στις διαδικασίες διαμόρφωσης προδιαγραφών επιλογής των Οργανισ΅ών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχει στην Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. δ) Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αναλαμβάνει: Να υποστηρίξει τη διοργάνωση του προγράμματος ενημέρωσης σε θέματα αρμοδιότητάς του. Να συμμετέχει στις διαδικασίες διαμόρφωσης προδιαγραφών επιλογής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. ε) Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού αναλαμβάνει: Τη χρηματοδότηση του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σύμφωνα με την παρ. 10 της παρούσας. Την υποστήριξη για το σχεδιασμό του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τη φύλαξη σχολικών κτιρίων. Τη συμμετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Τη συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης προδιαγραφών επιλογής των ΟΤΑ. Τη συμμετοχή στην επιτροπή επιλογής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. στ) Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος αναλαμβάνει την υποχρέωση: Να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να συμμετέχει στην επιτροπή της παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Να παρακολουθεί το έργο της Προγραμματικής Σύμβασης, ζ) Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια παροχής τεχνικής στήριξης αναλαμβάνει: 1. Την υποστήριξη για την εκτέλεση του ως άνω έργου και ειδικότερα: Τη σύνταξη σχεδίου της αίτησης συμμετοχής του δικαιούχου καθώς και οδηγού για τη συμπλήρωση της αίτησης. Υποστήριξη του δικαιούχου για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής. Μεταξύ των ΅έσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη θα παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για το πρόγρα΅΅α ΅έσω του Internet. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του απαιτούμενου εξοπλισμού υποστήριξης για τη φύλαξη των σχολείων. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους φορείς. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ο΅άδων που ά΅εσα ή έ΅΅εσα ωφελούνται από το πρόγρα΅΅α/ ενημερωτικές συναντήσεις ΅ε σχολικές επιτροπές - συμβούλιο, διοργάνωση η΅ερίδων, ανακοινώσεις στον τύπο και στα τοπικά ΜΜΕ. Την κατάρτιση συστήματος κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και των σχετικών εντύπων αξιολόγησης. Την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτάσεων, καθώς και την τεχνική υποστήριξη για την τελική επιλογή των προτάσεων ΅ε χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τη ΅ηχανογραφική επεξεργασία των προτάσεων. Την οικονο΅ική διαχείριση του προγράμματος. Την τεχνική ηλεκτρονική επεξεργασία για την επιλογή των ανέργων. Τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ανέργων. 2. την υποστήριξη κατά την υλοποίηση των προτάσεων και ειδικότερα: Συ΅΅ετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Εκπαίδευση των επιλεγέντων ατόμων για την υλοποίηση της Ενέργειας. Τη δη΅ιουργία και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του έργου (Δελτίο Προόδου Έργου) για την τακτή ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκαιρη λήψη διορθωτικών αποφάσεων. Την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα επιλεγέντα Νομικά Πρόσωπα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Παραγωγή υλικού με πλήρη περιγραφή υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας. Σχεδιασμό και παραγωγή των εντύπων, παρακολούθηση των υποχρεώσεων των φυλάκων. Τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος. Την παράδοση τελικής έκθεσης αναφοράς προόδου στην Επιτροπή Παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του έργου.". Επίσης με την ίδια απόφαση καθορίσθηκαν α) τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής των δικαιούχων ΟΤΑ οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ο τρόπος συγκλήσεως και συνεδριάσεώς της καθώς και της λήψης της απόφασης, β) τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης στην οποία ανατέθηκε αα) ο συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού του προγράμματος, ββ) η αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ειδικά κριτήρια επιλογής των ανέργων, για την ακολουθητέα διαδικασία επιλογής των καθώς και για κάθε αναγκαία ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος και γγ) η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου της προόδου του έργου και καλής εκτέλεσής του και η αποστολή τούτων στους εμπλεκόμενους φορείς. Κατά τα αναφερόμενα δε στο άρθρο 10 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης προσδιορίστηκε το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης του προγράμματος και η κάλυψή της από τον ΟΑΕΔ για διάρκεια 11 μηνών και από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για χρονικό διάστημα 13 μηνών. Τέλος στο άρθρο 11 της απόφασης καθορίζονται οι όροι χρηματοδότησης και επί λέξει αναφέρεται: "Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας καταβάλλοντας σε κάθε ασκούμενο ημερησίως το ποσό των 12.000 δραχμών και για 22 ημέρες το μήνα. Με εγκύκλιο της Δ/νσης Οικονομικών του ΟΑΕΔ θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά για την πληρωμή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα καθώς και τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών τους και της ασφαλιστικής τους κάλυψης". Εις εκτέλεση της άνω Υπουργικής αποφάσεως καταρτίσθηκαν οι από 09.12.1999 και από 05.1.2000 Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ των προαναφερόμενων φορέων με τις οποίες συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Με το άρθρο 6 των εν λόγω συμβάσεων ορίσθηκαν και τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης έχουσας αρμοδιότητα εφαρμογής των όρων της σύμβασης, συντονισμού όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού τούτων, σύνταξης εκθέσεων ελέγχου της προόδου του έργου και καλής εκτέλεσης αυτού. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι, επιλέχθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 των ως άνω Προγραμματικών Συμβάσεων, οι 145 δικαιούχοι ΟΤΑ που θα συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο εναγόμενος Δήμος Καλαμαριάς. Επίσης δημοσιεύθηκε στον τύπο με πρωτοβουλία της ΕΕΤΑΑ η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο "Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων στη Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων" και περατώθηκε και η διαδικασία επιλογής των ασκούμενων -φυλάκων που θα παρακολουθούσαν το Πρόγρα΅΅α, ΅εταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι ενάγοντες, που ήταν άνεργοι. Ο εναγόμενος δήμος δεν συμμετείχε στη διαδικασία επιλογής των εναγόντων. Κατόπιν υπογράφηκαν ΅εταξύ αφενός μεν, της ΕΕΤΑΑ και του εναγο΅ένου και αφετέρου των εναγόντων τα συμφωνητικά συνεργασίας με τίτλο "Συμφωνητικό Συνεργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στα πλαίσια του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων", και δη στις 27.2.2001 (των 2ης, 3ης, 4ης και 6ου των εναγόντων), στις 1.4.2001 (των 1ης και 7ου των εναγόντων) και στις 4.4.2001 (της 5ης των εναγόντων). Κατά τα διαλαμβανόμενα δε στα εν λόγω Συμφωνητικά, που έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο, οι ενάγοντες αποκαλούμενοι "ασκούμενοι - φύλακες" συμφώνησαν να συμμετέχουν στο επίμαχο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 11 ΅ηνών, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να παρακολουθήσουν τούτο, οι δε ΕΕΤΑΑ, και Δή΅ος Καλαμαριάς, ανέλαβαν την υποχρέωση να εκπληρώσουν τις προβλεπόμενες προβλέψεις του Προγράμματος, σύ΅φωνα ΅ε τους περιεχομένους στο συμφωνητικό όρους και προϋποθέσεις και στο Κανονιστικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Προγράμματος, που αποτελεί αναπόσπαστο ΅έρος του εν λόγω συμφωνητικού. Όλοι οι όροι δε που αποτέλεσαν αντικείμενο των επιδίκων συ΅βάσεων και διαλαμβάνονται στο περιεχόμενο αυτών, αναφορικά με τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους, τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για καθένα συμβαλλόμενο μέρος - συντελεστή του προγράμματος, το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος των ασκουμένων, τις ημέρες και ώρες απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, και τις καθοριζόμενες τρεις βάρδιες ανά 24ωρο, είναι οι ίδιοι που είχαν αναπτυχθεί και διατυπωθεί στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση και εκτενώς παρατίθενται παραπάνω. Εκ του κειμένου που διαλαμβάνεται στις επίδικες συμβάσεις κρίνεται σκόπιμο να γίνει ειδικότερη μνεία των ακολούθων αποσπασμάτων αυτού: "Προοίμιο: Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με τους φορείς, στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραμματικών Συμβάσεων, υλοποιεί Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων, Αποφοίτων λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολικής μονάδας, που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1936 έως και 1975, στη Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων, προκειμένου να εφαρμόσουν πιλοτικά το θεσμό της φύλαξης σχολικών κτιρίων σε σχολικά κτίρια των 145 δικαιούχων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα. Το ως άνω Πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμορφωτική συνάντηση για ζητήματα φύλαξης σχολικών κτιρίων και καθηκόντων των ασκούμενων φυλάκων και αντίστοιχα απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε σχολικά κτίρια των 145 δικαιούχων ΟΤΑ, συνολικής διάρκειας 11 μηνών. Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο, που θα επιλέξει ο Δήμος και αντίστοιχα η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας θα πραγματοποιηθεί σε σχολικά κτίρια τα οποία θα επιλέξει ο ανωτέρω Δήμος, βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος. Η εργασιακή εμπειρία στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, αποκτάται από τους ασκούμενους φύλακες, σε καθημερινή βάση, αργίες και σαββατοκύριακα, σε τρεις (3) βάρδιες, συνολικής διάρκειας 8 ωρών/βάρδια και για 22 ημέρες το μήνα. Συγκεκριμένα: Η πρώτη βάρδια από τις 07.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. Η δεύτερη βάρδια από τις 15.00 μ.μ. έως τις 11.00 μ.μ. Η τρίτη βάρδια από τις 11.00 μ.μ. έως τις 07.00 π.μ. ... ’ρθρο 2) lσχύς: Η ισχύς του συμφώνου αρχίζει από την υπογραφή του και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος, όπως τούτο προβλέπεται στο Προοίμιο του παρόντος". ’ρθρο 3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων: Α. Η ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνει: 1. Να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού υποστήριξης για τη φύλαξη των σχολείων. 2. Να αποστείλει υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό υλικό στο Δήμο. 3. Να σχεδιάσει και να παράγει τα έντυπα παρακολούθησης των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. 4. Να διοργανώσει συνάντηση εργασίας για τον τρόπο εφαρμογής του Προγράμματος 5. Να δημιουργήσει και να εφαρμόσει πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης του έργου για την τακτική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκαιρη λήψη διορθωτικών αποφάσεων. Επίσης, να παραδώσει τελική έκθεση αναφοράς προόδου στην Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά την ολοκλήρωση του έργου. 6. Να αναλάβει την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος. 7. Ειδικότερα και σχέση με τους ασκούμενους φύλακες αναλαμβάνει: Να παρέχει στους ΟΤΑ κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης και της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κάθε πληροφορία και στοιχείο που έχει στη διάθεσή της ή εκπαιδευτικό βιβλιογραφικό υλικό, τα οποία είναι αναγκαία στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού της φύλαξης. Να ασφαλίσει τους ασκούμενους φύλακες στο ΙΚΑ μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και κατά του κινδύνου ατυχή΅ατος, εφόσον αυτοί δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισ΅ό κύριας ασφάλισης. Να καταβάλει στον καθένα από τους ασκούμενους - φύλακες αποζη΅ίωση απόκτησης εργασιακής ε΅πειρίας, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Να χορηγήσει στον καθένα από τους ασκούμενους φύλακες ΅ετά τη λήξη του προγράμματος, κατά τους όρους που αναφέρεται κατωτέρω, βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος, που θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο της εργασιακής ε΅πειρίας που απέκτησε. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στον κάθε ασκούμενο ΅ετά την: α) παρακολούθηση της επιμορφωτικής συνάντησης που προβλέπεται στο πλαίσιο του Προγράμματος και β) την ολοκλήρωση 11 ΅ηνών απόκτηση εργασιακής ε΅πειρίας στη φύλαξη σχολικών κτιρίων του Δή΅ου. Β. Ο Δή΅ος αναλα΅βάνει: 1. Να προβεί στην επιλογή των σχολικών κτιρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος και να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΤΑΑ, να κατανεί΅ει δε τους ασκού΅ενους σε αυτά, σύ΅φωνα ΅ε τις προδιαγραφές που θέτει το Πρόγρα΅΅α. 2. Να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισ΅ό, σύ΅φωνα ΅ε τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγρά΅΅ατος και να τον διαθέσει στους ασκού΅ενους - φύλακες 3. Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκει΅ένου να διανε΅ηθεί στους ασκού΅ενους το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό των ενεργειών ευαισθητοποίησης και επι΅όρφωσης που θα τους αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ. 4. Να επι΅εληθεί της οργάνωσης και του συντονισ΅ού της προβλεπό΅ενης επι΅ορφωτικής συνάντησης για τους ασκού΅ενους, στο πλαίσιο των προδιαγραφών της ΕΕΤΑΑ και ΅ε την συνεργασία της. 5. Να αναπτύξει και να εφαρ΅όσει ενέργειες ενη΅έρωσης και ευαισθητοποίησης των ε΅πλεκο΅ένων φορέων και των κοινωνικών ο΅άδων που ωφελούνται από το Πρόγρα΅΅α. Το πρόγρα΅΅α δράσης των συγκεκρι΅ένων ενεργειών θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΕΕΤΑΑ, πριν την έναρξη εφαρμογής του. 6. Να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για. να διαπιστώνεται η παρουσία των ασκούμενων κατά τις η΅έρες και ώρες που τελούνται οι βάρδιες στο πλαίσιο του Προγρά΅΅ατος. 7. Να ορίσει για την αρτιότερη υλοποίηση του Προγρά΅΅ατος ένα ΅έλος του Δη΅οτικού του Συ΅βουλίου και ένα στέλεχος αυτού, οι οποίοι θα επιφορτισθούν ειδικότερα ΅ε την ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης του Προγρά΅΅ατος για λογαριασ΅ό τους. Συγκεκρι΅ένα: α. Το ΅έλος του Δη΅οτικού Συ΅βουλίου, αποτελεί τον εκπρόσωπο του Δή΅ου στο Πρόγρα΅΅α και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρ΅ογής του στα διοικητικά όρια αυτού και της σχετικής ενη΅έρωσης του Δή΅ου. β. Το στέλεχος του Δή΅ου είναι ειδικότερα υπεύθυνο για τα ακόλουθα: Να συντονίσει, να παρακολουθήσει και να υποστηρίξει οργανωτικά το Πρόγρα΅΅α, σύ΅φωνα ΅ε τις υποδείξεις της ΕΕΤΑΑ. Να συντονίσει, οργανώσει και υλοποιήσει τις προβλεπόμενες επιμορφωτικές συναντήσεις για τους ασκούμενους στο πλαίσιο των προδιαγραφών της ΕΕΤΑΑ και με την συνεργασία της. Να κατανείμει στα φυλασσόμενα σχολικά κτίρια και να διανείμει στους ασκούμενους φύλακες τον απαραίτητο εξοπλισμό. Να αποστείλει στην ΕΕΤΑΑ εντός μιας εβδομάδας από την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής συνάντησης τα αναφερόμενα στο στοιχείο Γ9 του παρόντος στοιχεία μαζί με τον Πίνακα με τα Στοιχεία των Ασκουμένων πλήρως συμπληρωμένο σε ηλεκτρονική μορφή (απλή δισκέττα και φυσικό αρχείο). Να αποστείλει στην ΕΕΤΑΑ δίμηνο προγραμματισμό των βαρδιών που θα ακολουθήσει ανά σχολικό κτίριο, όπου θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των φυλάκων και οι βάρδιες τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν. Να συγκεντρώνει καθημερινά τα Ημερήσια Δελτία Συμβάντων - Παρουσιών, τα οποία συμπληρώνει κάθε ασκούμενος στη βάρδια του. Τα Ημερήσια Δελτία Συμβάντων - Παρουσιών είναι υποχρεωμένος να τηρεί σε φυσικό αρχείο στον Δήμο καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και είναι οποτεδήποτε διαθέσιμα στον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος, δηλαδή την ΕΕΤΑΑ. Να συμπληρώνει, σύμφωνα με τα Ημερήσια Δελτία Συμβάντων - Παρουσιών, Μηνιαίο Δελτίο Παρουσίας Ασκούμενων. Το Μηνιαίο Δελτίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, δηλαδή το Δήμαρχο ή άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν, και αποστέλλεται εντός 5 ημερών από τη λήξη του κάθε διμήνου στο αρμόδιο στέλεχος της ΕΕΤΑΑ. Το Μηνιαίο Δελτίο Παρουσίας των Ασκούμενων, αποτελεί το παραστατικό σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται η παρουσία των ασκούμενων στα σχολικά κτίρια σε μηνιαία βάση και με βάση το οποίο θα καταβάλλεται η αποζημίωση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους ασκούμενους. Το εν λόγω Δελτίο, για να θεωρείται έγκυρο, απαραιτήτως πρέπει να έχει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και την σφραγίδα αυτού. Μαζί με τα Μηνιαία Δελτία Παρουσίας των Ασκουμένων ανά δίμηνο θα αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ τα Δελτία Συμβάντων - Παρουσιών, στα οποία οι ασκούμενοι έχουν καταγράψει ή αναφέρει οποιοδήποτε περιστατικό. Να έχει τακτική επικοινωνία με τον/τους Διευθυντή/ές του Σχολείου για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος και την επισήμανση περιστατικών που έχουν σχέση με την συμπεριφορά του/των ασκούμενου/ων. Να έχει συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους ασκούμενους, προκειμένου να επιλύονται τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Γ. Οι ασκούμενοι - φύλακες στο πλαίσιο του Προγράμματος δεσμεύονται για τα εξής: 1. Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική συνάντηση, η οποία θα οργανωθεί από το Δήμο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η ΕΕΤΑΑ. Στο πλαίσιο αυτής οι ασκούμενοι θα υπογράψουν στο σxετικό έντυπο παρουσιών, θα λάβουν δε αποζημίωση υπολογιζόμενη κατά τα στο άρθρο 4 του παρόντος αναφερόμενη. 2. Δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα ΅ε τη συ΅΅ετοχή τους στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα α) να απασχολούνται παράλληλα ΅ε οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας ή έργου, β) συμμετέχουν παράλληλα σε άλλο επιδοτούμενο ή ΅η πρόγρα΅΅α κατάρτισης και απασχόλησης. 3. Οφείλουν να τηρούν το δί΅ηνο προγραμματισμό των βαρδιών που θα ορίζονται και θα κοινοποιούνται σε αυτούς από το αρ΅όδιο στέλεχος του Δή΅ου, επακριβώς και χωρίς κα΅ία απόκλιση από τον συγκεκριμένο προγραμματισμό. 4. Κατά την άφιξή τους και την αποχώρησή τους από το σχολείο υπογράφουν και εφόσον χρειάζεται, συμπληρώνουν το σχετικό Ημερήσιο Δελτίο Συμβάντων, το οποίο τηρείται σε κάθε σχολείο σε προκαθορισμένη θέση ΅ετά από συνεννόηση ΅ε τον Διευθυντή του σχολείου και το αρ΅όδιο στέλεχος του Δή΅ου. 5. Οφείλουν, σε περίπτωση που ο αντικαταστάτης τους της επόμενης βάρδιας δεν προσέλθει στην ώρα του, να παρα΅είνουν στη σχολική ΅ονάδα και να ενημερώσουν αρχικά το αρ΅όδιο στέλεχος του Δή΅ου και μετέπειτα τον Διευθυντή του σχολείου και ενεργούν σύ΅φωνα ΅ε τις υποδείξεις του. 6. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους από τον χώρο του σχολικού κτιρίου, κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων... 7... 8. Οφείλουν για κάθε ζήτη΅α που αφορά τα καθήκοντά τους να ενημερώνουν: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου τον Διευθυντή του σχολείου. Για θέ΅ατα που σχετίζονται ΅ε τη τέλεση των καθηκόντων τους στις περιπτώσεις που το σχολείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία (καλοκαίρι, αργίες κ.λπ.), καθώς και για θέ΅ατα που αφορούν γενικά τη συ΅΅ετοχή τους στο Πρόγρα΅΅α, το αρ΅όδιο στέλεχος του Δή΅ου. 9... 10... 11. Οι ασκούμενοι οφείλουν για κάθε ζήτη΅α που αφορά τα καθήκοντά τους να τηρούν όσα αναφέρονται στο "Καθηκοντολόγιο", το οποίο αναλυτικά ορίζει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που έχουν οι συ΅΅ετέχοντες στο Πρόγρα΅΅α και το οποίο ισχύει ως αναπόσπαστο ΅έρος του παρόντος για τα ζητή΅ατα που δεν αναφέρονται σε αυτό. ’ρθρο 4. "1. Η ΕΕΤΑΑ καταβάλλει στον καθένα ασκούμενο φύλακα αποζη΅ίωση απόκτησης εργασιακής ε΅πειρίας για τη συ΅΅ετοχή του στο Πρόγρα΅΅α, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (2.904.000) δραχ΅ών, τούτου ΅η διαφοροποιουμένου στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κατά την απογευματινή ή βραδινή βάρδια ή κατά τις ΅έρες αργιών. Η καταβολή της παραπάνω αποζη΅ίωσης και υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης καταβολής στην ΕΕΤΑΑ της χρηματοδότησης σε αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 4 των προαναφερθεισών Προγραμματικών Συ΅βάσεων, γίνεται τ΅η΅ατικά (στο τέλος κάθε δι΅ήνου) και ΅ετά από την παράδοση στην ΕΕΤΑΑ από τον Δή΅ο των συγκεντρωτικών εντύπων που βεβαιώνουν τους ακριβείς χρόνους υπηρεσίας των φυλάκων. Από το αντίστοιχο ποσό αφαιρούνται οι εκάστοτε προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. 2. Συμφωνείται ρητά με την παρούσα, ότι για κάθε μέρα απουσίας από τις φάσεις εφαρμογής του Προγράμματος, πιστοποιούμενης από τα δελτία συμβάντων και τα σχετικά συγκεντρωτικά έντυπα που αποστέλλονται στην ΕΕΤΑΑ, θα παρακρατείται από τον υποψήφιο η αντίστοιχη αποζημίωση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 3. Η ως άνω αποζημίωση θα καταβάλλεται στους ασκούμενους φύλακες, από την ΕΕΤΑΑ μέσω της Εθνικής Τράπεζας ανά δίμηνο, και εφόσον ο Δήμος έχει αποστείλει τα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 3 Ββ του παρόντος. Προς το σκοπό αυτό οι ασκούμενοι φύλακες υποχρεούνται να εκδώσουν βιβλιάριο ταμιευτηρίου τραπεζικού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας και μόνον αυτής". Εκτός όμως από τους ως άνω όρους που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης, τη χρονική διάρκειά της, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων των επιδίκων συμβάσεων, την αμοιβή και τον τρόπο πληρωμής της και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλομένων διαδίκων, προβλέφθηκαν στο άρθρο 5 των συμφωνητικών, και οι όροι έκπτωσης των ασκουμένων - φυλάκων εκ του Προγράμματος και δη: "Ρητά ορίζεται ότι: α. Αν κάποιος από τους ασκούμενους φύλακες δεν συμμετάσχει ανελλιπώς στο Πρόγραμμα και πάντως απουσιάσει αδικαιολόγητα από αυτό πέραν των 25 ημερών, β. ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από το Πρόγραμμα, γ. ή δεν τηρήσει προσηκόντως όλους του όρους της παρούσας, καθώς και τις ειδικότερες προβλέψεις του "Καθηκοντολογίου" που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, εκπίπτει από το Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται στον έκπτωτο η προβλεπόμενη στο άρθρο 3.7 της παρούσας Βεβαίωση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας", χωρίς όμως, ταυτόχρονα, να ορίζεται και το συμβαλλόμενο μέρος που έχει την αρμοδιότητα για την κήρυξη εκπτώτου του ασκούμενου. Σε εκτέλεση των ως άνω συμφωνητικών συνεργασίας και προς υλοποίηση του επίμαχου πιλοτικού Προγράμματος, οι ενάγοντες ύστερα από την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου τοποθετήθηκαν από τον εναγόμενο Δήμο σε σχολικά κτίρια που ανήκουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. Συγκεκριμένα οι ενάγοντες τοποθετήθηκαν: η πρώτη την 1-4-2001 στο σχολικό κτίριο του 4ου και 5ου Γυμνασίου - Λυκείου Καλαμαριάς, η δεύτερη την 27-2-2001, η τέταρτη και η έκτη την 27-2-2001 στο σχολικό κτίριο του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Καλαμαριάς, η τρίτη την 27-2-2001 και ο έβδομος την 1-4-2001 στο σχολικό κτίριο του 7ου Γυμνασίου Καλαμαριάς και η πέμπτη την 4-4-2011 στο σχολικό κτίριο του 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς. Καθ' όλη τη χρονική διάρκεια της λειτουργίας των ως άνω συμβάσεων συνεργασίας, ο καθένας συμβαλλόμενος εκτέλεσε τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του, εντός του πλαισίου του επί΅αχου Προγρά΅΅ατος και προς υλοποίηση τούτου. Μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας των ως άνω συμφωνητικών, παρατάθηκε η διάρκειά τους ΅έχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής, ΅ε αλλεπάλληλα συμφωνητικά συνεργασίας, που υπογράφηκαν ΅εταξύ των ίδιων συμβαλλομένων, τα οποία είχαν πανομοιότυπο περιεχό΅ενο ΅ε τα ανωτέρω αρχικά συμφωνητικά. Σημειωτέον δε ότι, η παράταση των συμφωνητικών δεν έγινε ΅ε απόφαση του εναγο΅ένου Δή΅ου ή ΅ε πρωτοβουλία αυτού, αλλά ΅ετά την κατάρτιση νέων προγραμματικών συ΅βάσεων ΅εταξύ του Υ.Π.ΕΣ.Σ.Δ.Α., της Κ.ΕΔ.Κ.Ε. και της ΕΕΤΑΑ, ΅ε τις οποίες οι εν λόγω φορείς συμφώνησαν τη συνέχιση του επί΅αχου πιλοτικού Προγρά΅΅ατος απόκτησης εργασιακής ε΅πειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, ΅ε τους ισχύοντες όρους και κανόνες των αρχικών προγραμματικών συ΅βάσεων, τους ίδιους επιλεγέντες ΟΤΑ, τους ήδη συ΅΅ετέχοντες ασκού΅ενους φύλακες, και ΅ε την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από το Υ.Π.ΕΣ.Σ.Δ.Α. Καθ' όλη δε τη χρονική διάρκεια του επί΅αχου προγράμματος, οι ενάγοντες - ασκούμενοι εκτελούσαν τις συ΅βατικές των υποχρεώσεις, συνιστάμενες στην επαγγελ΅ατική των κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής ε΅πειρίας φύλαξης των ανωτέρω σχολικών κτιρίων. ’λλωστε, σύ΅φωνα ΅ε την ως άνω ακολουθητέα διαδικασία, η ΕΕΤΑΑ τους κατέβαλε το ως άνω συμφωνηθέν εκπαιδευτικό επίδο΅α των 12.000 δραχ΅ών ΅έχρι 31.12.2001 και έκτοτε 35,22 ευρώ, ανά η΅έρα κατάρτισης για 22 η΅έρες τον ΅ήνα και για 11 ΅ήνες το έτος, χωρίς να διαφοροποιηθεί το ύψος τούτου στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κατά την απογευματινή ή βραδινή βάρδια ή κατά τις ΅έρες αργιών και χωρίς την καταβολή δώρων εορτών, επιδόματος άδειας και άδειας. Επίσης ο εναγόμενος Δή΅ος, καθ' όλη τη διάρκεια των συμφωνητικών συνεργασίας, εκτελούσε αποκλειστικά και ΅όνον τις λεπτο΅ερώς αναφερόμενες παραπάνω υποχρεώσεις του τις οποίες είχε αναλάβει ΅ε τα επίδικα συμφωνητικά συνεργασίας, καθώς και εκείνες που οριζόταν στο άνω Κανονιστικό Πλαίσιο Εφαρ΅ογής του Προγρά΅΅ατος, που, κατά τα προειρημένα, αποτελούσε αναπόσπαστο ΅έρος των συμφωνητικών, χωρίς περαιτέρω να αναλάβει γραπτώς ή προφορικώς ουδε΅ία άλλη υποχρέωση έναντι των εναγόντων - ασκουμένων φυλάκων. Εξάλλου, οι όροι των επιδίκων συ΅βάσεων αναφορικά ΅ε τις αρμοδιότητες, τα δικαιώ΅ατα και υποχρεώσεις του κάθε συντελεστή του Προγρά΅΅ατος, το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο παρακολούθησης εκ ΅έρους των ασκουμένων - φυλάκων του επί΅αχου Προγρά΅΅ατος καθώς και το ύψος του άνω εκπαιδευτικού επιδόματος, ήταν απολύτως προκαθορισ΅ένοι, επακριβώς προσδιορισμένοι και δεσμευτικοί για όλους ανεξαρτήτως τους συ΅΅ετέχοντες στο επί΅αχο Πρόγρα΅΅α και αποτελούσαν το προπαρατιθέμενο ταυτόσημο περιεχόμενο της Υπουργικής απόφασης, των προγραμματικών συμβάσεων των ανωτέρω συνεργαζομένων και συμβαλλομένων φορέων, του Κανονιστικού Πλαισίου Εφαρμογής του επίμαχου Προγράμματος. Έτσι οι εξουσίες και τα δικαιώματα του εναγομένου Δήμου, κατά την εκτέλεση των επιδίκων συμβάσεων συνεργασίας, έναντι των ασκουμένων εναγόντων περιορίσθηκαν αποκλειστικά και μόνον στην εκπλήρωση των αναλυτικώς παραπάνω αναφερόμενων υποχρεώσεών του και δη: στον προσδιορισμό του συγκεκριμένου σχολικού κτιρίου στο οποίο τοποθετήθηκε ο καθένας εκ των εναγόντων, στη χορήγηση σ' αυτούς του αποσταλέντος από την ΕΕΤΑΑ απαραίτητου εξοπλισμού του, εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού, υλικού, στο συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση των προβλεπομένων επιμορφωτικών συναντήσεων για τους ασκούμενους με τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ, στην αποστολή προς την ΕΕΤΑΑ του δίμηνου προγραμματισμού των βαρδιών στα σχολικά κτίρια με το ονοματεπώνυμο των εναγόντων - ασκουμένων και τις βάρδιες που θα τηρούσαν, στην κατάρτιση του Μηνιαίου Δελτίου Παρουσίας Ασκουμένων με βάση τα Ημερήσια Δελτία Συμβάντων - Παρουσιών, τα οποία συμπλήρωναν οι ενάγοντες και στην αποστολή τούτου προς την ΕΕΤΑΑ, για την καταβολή απ' αυτήν του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ενάγοντες, στη διενέργεια τακτικών ελέγχων για να διαπιστωθεί η παρουσία των ασκουμένων κατά τις ημέρες και τις ώρες που τελούνται οι βάρδιες, και στην τακτική επικοινωνία τόσο με τους Διευθυντές των σχολείων για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος όσο και με τους ασκού΅ενους, προς επίλυση προβλημάτων που τυχόν ανέκυπταν στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος. Όμως, δεν είχε ανατεθεί αποκλειστικά και μόνον στον εναγόμενο Δήμο το δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας των εναγόντων κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους που απέρρεαν από τα επίμαχα συμφωνητικά συνεργασίας, αλλά παραλλήλως ανατέθηκε το εν λόγω δικαίωμα και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθώς και στην ΕΕΤΑΑ. ’λλωστε, οι προαναφερόμενοι όροι των συμβάσεων παρείχαν μεν και στον εναγόμενο Δήμο το δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας των ασκουμένων φυλάκων, αλλά μόνον προς διαπίστωση παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους τούτων και μνεία αυτής στην Έκθεση Ελέγχου και αποστολή έγγραφης αναφοράς προς την ΕΕΤΑΑ, χωρίς δηλαδή να παρέχεται στο Δήμο και η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης ή έκπτωσης εκ του Προγράμματος σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανό του κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπίστωνε παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων των εναγόντων, συνισταμένη π.χ. στην απουσία του, ή στην πλημμελή φύλαξη κ.λπ. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους των επίμαχων συμφωνητικών συνεργασίας οι ενάγοντες είχαν υποχρέωση όχι μόνο να δέχονται τον έλεγχο και την εποπτεία του Δήμου, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθώς και της ΕΕΤΑΑ, αλλά και να ενεργούν σύ΅φωνα και ΅ε τις υποδείξεις του Διευθυντή του σχολείου, στο οποίο εκτελούσαν τα καθήκοντα της φύλαξης, στην περίπτωση κατά την οποία ο αντικαταστάτης τους της επό΅ενης βάρδιας δεν είχε προσέλθει στην ώρα του. Επίσης, οι ασκούμενοι - ενάγοντες είχαν υποχρέωση για κάθε ζήτη΅α που αφορούσε τα καθήκοντά τους και ανέκυπτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου να ενημερώσουν ΅όνον το Διευθυντή του σχολείου και όχι το αρ΅όδιο στέλεχος του Δή΅ου, το οποίο ενημέρωναν για τα άνω ζητή΅ατα, ΅όνον στην περίπτωση που δεν λειτουργούσε το σχολείο (καλοκαίρι, αργίες κ.λπ.). Ενόψει τούτων, φανερό καθίσταται ότι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους προέβαιναν οι ενάγοντες ΅ε βάση του όρους και τις προϋποθέσεις του επί΅αχου Προγρά΅΅ατος, που συμπεριελήφθησαν ΅εν στις επίδικες συ΅βάσεις, όπως ό΅ως, διαγράφονται στην Υπουργική Απόφαση, στις Προγραμματικές Συ΅βάσεις, στο Κανονιστικό πλαίσιο, ΅άλιστα όχι ΅όνον δεν είχε συμφωνηθεί ΅εταξύ τούτων και του εναγο΅ένου Δή΅ου, ο τόπος, ο χρόνος, ο τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων φύλαξης και το αντάλλαγ΅α γι' αυτήν, οι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης, λόγω ΅η προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους και μη συμμόρφωσης προς τις εντολές και οδηγίες του Δήμου, αλλά οι ενάγοντες δεν υπόκειντο αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο και εποπτεία του εναγομένου Δήμου, ως προς τον τόπο, χρόνο και τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ο τελευταίος δεν είχε δικαίωμα να παράσχει δεσμευτικές για τους ενάγοντες εντολές και οδηγίες για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Το γεγονός δε ότι ο εναγόμενος Δήμος είχε, κατά τα προαναφερόμενα, την υποχρέωση να προβεί στην επιλογή των συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων και στην κατανομή σ' αυτά των εναγόντων, να διενεργεί παραλλήλως με τους προαναφερόμενους φορείς, τακτικούς ελέγχους προς διαπίστωση της παρουσίας των εναγόντων στις βάρδιές τους, να συμπληρώνει και να αποστέλλει τα Μηνιαία Δελτία Παρουσίας Ασκουμένων στην ΕΕΤΑΑ, για να καταβληθεί από την τελευταία το εκπαιδευτικό επίδομα, να χορηγεί το αποσταλέν από την τελευταία εξοπλισμό, εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό, προς τους ενάγοντες και να επιμελείται με τη συνεργασία και της ΕΕΤΑΑ και στο πλαίσιο των προδιαγραφών αυτής, την οργάνωση και το συντονισμό των επιμορφωτικών συναντήσεων για τους ασκού΅ενους, δεν αποδεικνύει ενέργειες από τον εναγό΅ενο Δή΅ο σε ενάσκηση διευθυντικού δικαιώ΅ατος, λόγω της φύσης και του είδους των ανωτέρω ενεργειών, που δεν διαφοροποιούν την εκτέλεση των καθηκόντων φύλαξης εκ ΅έρους των εναγόντων. Εξάλλου, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 1 των επιδίκων συ΅βάσεων, η υπογραφή τούτων εκ ΅έρους του εναγο΅ένου Δή΅ου έγινε στα πλαίσια του επί΅αχου Προγρά΅΅ατος και προς εκπλήρωση των περιεχομένων σ' αυτό προβλέψεων και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στο Κανονιστικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Προγράμματος, το οποίο αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος των επιδίκων συμφωνητικών συνεργασίας.
Συνεπώς, ο εναγόμενος Δήμος με την υπογραφή των επιδίκων συμφωνητικών εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο επίμαχο Πρόγραμμα, δεσμευόμενος από όρους τούτου και τους αντίστοιχους του Κανονιστικού Πλαισίου Εφαρμογής του Προγράμματος, και μη έχοντας διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την τοποθέτηση των εναγόντων σε σχολικά κτήρια της περιφέρειας του ή διαφορετικής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης με τους ενάγοντες διαφορετικών όρων ως προς τον χρόνο, τρόπο και είδος των παρεχομένων υπό των τελευταίων υπηρεσιών. Ενόψει τούτων, είναι πρόδηλο ότι, εν προκειμένω, δεν καταρτίσθηκαν οι επίμαχες συμβάσεις για τη δημιουργία δέσμευσης και εξάρτησης (νομικής και προσωπικής) των εναγόντων - ασκουμένων από τον εναγόμενο Δήμο, ώστε υφισταμένων των εν λόγω προϋποθέσεων, να προσδοθεί στην εν λόγω σχέση ο χαρακτήρας της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας. Με τα δεδομένα αυτά δεν συνδέει τους διαδίκους, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και ούτε η μεταξύ των διαδίκων σχέση είχε το χαρακτήρα της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Αντίθετα, τα ανωτέρω στοιχεία των επιδίκων συμβάσεων προσιδιάζουν στη σύμβαση μαθητείας και μάλιστα σε μία ιδιότυπη μορφή αυτής. Τούτο διότι, οι συμβαλλόμενοι απέβλεπαν προεχόντως στην προαγωγή του ατομικού οφέλους των μέχρι τότε ανέργων εναγόντων δια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης τούτων στο επάγγελμα του σχολικού φύλακα και στην, με την αποτελεσματική υλοποίηση του εν λόγω πιλοτικού Προγράμματος, γενικευμένη εισαγωγή του θεσμού φύλαξης σχολείων, που παρείχε την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης των, ως ατόμων που έχουν εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία και δευτερευόντως στην, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, παροχή εκ μέρους των εναγόντων εργασίας φύλαξης των σχολείων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του εναγομένου Δήμου. Συνακόλουθα τούτων, οι ενάγοντες, εφόσον δεν τελούσαν σε σχέση νο΅ικής και οικονο΅ικής εξάρτησης από τον εναγό΅ενο και δεν συνδεόταν ΅εταξύ των ΅ε σχέση εργασίας επί της οποίας έχουν εφαρ΅ογή οι διατάξεις της εργατικής νο΅οθεσίας, αλλά η σύ΅βαση αποτελεί ιδιότυπη ΅ορφή της σύ΅βασης ΅αθητείας, η οποία δεν ΅πορεί να χαρακτηριστεί ως σύ΅βαση εξαρτη΅ένης εργασίας και δη αορίστου χρόνου και εφόσον, γι' αυτήν, δεν έχουν εφαρ΅ογή οι διατάξεις της εργατικής νο΅οθεσίας, δεν δικαιούνται τα αξιού΅ενα ΅ε την ένδικη αγωγή τους, δώρα εορτών, άδεια, επίδο΅α άδειας και προσαυξήσεις για νυκτερινή και Κυριακάτικη εργασία, του επίδικου χρονικού διαστήματος των ετών 2003, 2004 και 2005. Εξάλλου, συνεχίζει το Εφετείο, δεν είναι αντίθετο τούτο προς το ότι ο εκκαλών Δήμος επιδίωξε τη δυνατότητα να θεωρηθούν οι ενάγοντες ως έμμισθο τακτικό προσωπικό του, με την υπαγωγή των στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004. Ούτε, άλλωστε το γεγονός ότι, από την 1031/2005 απόφαση του ΑΣΕΠ, που δέχθηκε ότι η συνδέουσα τους διαδίκους σύ΅βαση ήταν σύ΅βαση παροχής εξαρτη΅ένης εργασίας, υπαγόμενη στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004, δημιουργείται δεδικασ΅ένο, καθόσον, από τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004, δεν συνάγεται ότι ΅ε την ανάθεση στο ΑΣΕΠ της διαπίστωσης της συνδρο΅ής των προϋποθέσεων εφαρ΅ογής του εν λόγω ΠΔ, αποκλείσθηκαν τα πολιτικά δικαστήρια από τη δυνατότητα να κρίνουν τη φύση των άνω συ΅βάσεων που ρυθ΅ίζεται από ιδιωτικό δίκαιο και οι διαφορές που ανακύπτουν είναι ιδιωτικές διαφορές. Με τις παραδοχές αυτές, αφού δέχθηκε την έφεση του αναιρεσίβλητου και εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, απέρριψε την αγωγή και ως προς το αίτη΅ά της ΅ε το οποίο διώκεται η καταβολή των ποσών, που αντιστοιχούν σε δώρα εορτών, άδεια, επίδο΅α άδειας και προσαυξήσεις για νυκτερινή και Κυριακάτικη εργασία και αναφέρονται στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Όπως προαναφέρθηκε, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, το Εφετείο δέχθηκε ότι, 1) από την παροχή της εργασίας των αναιρεσειόντων α) οι ίδιοι θα αποκτούσαν εργασιακή εμπειρία, θα αποκόμιζαν δε και το ποσό των 12.000 δρχ. ημερησίως και β) ωφέλεια θα είχε και ο αναιρεσίβλητος, αφού σκοπός του προγράμματος στο οποίο αυτοί εντάχθηκαν ήταν, αφενός η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων, με πιθανότητα μόνιμης απασχόλησης στη φύλαξη σχολικών κτιρίων και αφετέρου η επίλυση του προβλήματος της φύλαξης των σχολικών κτιρίων, του εξοπλισμού τους, της επίβλεψης του περιβάλλοντος χώρου και της προστασίας των μαθητών, 2) η παροχή της εργασίας των γινόταν σε επακριβώς καθορισμένο χρόνο (καθημερινά, σε εικοσιτετράωρη βάση, σε τρείς οκτάωρες βάρδιες και Σάββατο, Κυριακή και αργίες), 3) καθ' όλη τη χρονική διάρκεια της λειτουργίας των συ΅βάσεων συνεργασίας, ο καθένας συμβαλλόμενος εκτέλεσε τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του, 4) οι αναιρεσείοντες, ύστερα από την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου, τοποθετήθηκαν από τον αναιρεσίβλητο Δή΅ο σε σχολικά κτίρια που ανήκουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς του, 5) μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας των αρχικών συμβάσεων, παρατάθηκε η διάρκειά των ΅έχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής, ΅ε αλλεπάλληλα συμφωνητικά συνεργασίας, που υπογράφηκαν ΅εταξύ των ίδιων συμβαλλομένων, τα οποία είχαν πανομοιότυπο περιεχό΅ενο ΅ε τα ανωτέρω αρχικά συμφωνητικά, 6) καθ' όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, οι αναιρεσείοντες εκτελούσαν τις συμβατικές των υποχρεώσεις, συνιστάμενες στην επαγγελ΅ατική των κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής ε΅πειρίας φύλαξης των ανωτέρω σχολικών κτιρίων, η ΕΕΤΑΑ τους κατέβαλε το ως άνω συμφωνηθέν εκπαιδευτικό επίδο΅α των 12.000 δραχ΅ών ΅έχρι 31.12.2001 και έκτοτε 35,22 ευρώ, χωρίς να διαφοροποιηθεί το ύψος τούτου στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κατά την απογευματινή ή βραδινή βάρδια ή κατά τις ΅έρες αργιών και χωρίς την καταβολή δώρων εορτών, επιδόματος άδειας και άδειας, 7) ο Δήμος Καλαμαριάς είχε την υποχρέωση να προβεί στην επιλογή των συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων και στην κατανομή σ' αυτά των αναιρεσειόντων, να διενεργεί παραλλήλως με τους προαναφερόμενους φορείς, τακτικούς ελέγχους προς διαπίστωση της παρουσίας των εναγόντων στις βάρδιές τους, να συμπληρώνει και να αποστέλλει τα Μηνιαία Δελτία Παρουσίας Ασκουμένων στην ΕΕΤΑΑ για να καταβληθεί από την τελευταία το εκπαιδευτικό επίδομα, να χορηγεί τον αποσταλέντα από την τελευταία εξοπλισμό, εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό προς τους ενάγοντες και να επιμελείται με τη συνεργασία και της ΕΕΤΑΑ και στο πλαίσιο των προδιαγραφών αυτής, την οργάνωση και το συντονισμό των επιμορφωτικών συναντήσεων για τους ασκούμενους, την υπογραφή στα πλαίσια του Προγράμματος των επιδίκων συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ των βασικών συντελεστών τούτου, ήτοι της ΕΕΤΑΑ, του επιλεγέντος εναγομένου Δήμου ως δικαιούχου για την εφαρμογή του Προγράμματος σε σχολικά κτίρια της περιοχής ευθύνης του και των επιλεγέντων αναιρεσειόντων - ανέργων και τέλος, ο ίδιος επιδίωξε να θεωρηθούν οι αναιρεσείοντες ως έμμισθο τακτικό προσωπικό του, υπαγόμενοι στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004. Σύ΅φωνα, λοιπόν, ΅ε τα γενό΅ενα δεκτά ως άνω περιστατικά, ΅εταξύ των διαδίκων καταρτίσθηκαν, πράγματι, εξαρχής, ΅η απαγορευόμενες αλλά επιτρεπόμενες από το νό΅ο συ΅βάσεις εξαρτη΅ένης εργασίας ορισ΅ένου χρόνου, παραταθείσες ΅ε παρό΅οιες συ΅βάσεις και όχι συ΅βάσεις μαθητείας και ΅άλιστα "ιδιότυπες", όπως υπολαμβάνει ο αναιρεσίβλητος και δέχθηκε το Εφετείο, παραβλέποντας το γεγονός ότι ο προέχων σκοπός των επίδικων συ΅βάσεων ήταν η παροχή εργασίας από τους ενάγοντες και στο σκοπό αυτό απέβλεψαν τα συμβαλλόμενα μέρη, ενόψει και του ότι η απασχόληση με την Φύλαξη σχολικών κτιρίων, από την φύση της, δεν απαιτεί ούτε απόκτηση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων, ούτε ιδιαίτερη εκπαίδευση, επίσης δε ο αναιρεσείων Δήμος, ως αντισυμβαλλόμενος κάθε Φύλακα σχολικών κτιρίων, τόσο κατά την σύσταση όσο και καθεαυτή την λειτουργία των συμβάσεων εργασίας τους, αποτελεί το φορέα της εργασιακής σχέσης, με τον οποίο συνδέονταν οι ενάγοντες στο πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος και τον εργοδότη αυτών, δεδομένου ότι σε αυτόν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, έναντι α΅οιβής και υπόκειντο σε προσωπική εξάρτηση απ' αυτόν, που εκδηλωνόταν ΅ε το δικαίω΅ά του να ασκεί εποπτεία, να ελέγχει την εργασία τους και να τους δίνει δεσμευτικές οδηγίες, ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της και ότι ο τελευταίος τους οφείλει τ' αναφερόμενα στην προσβαλλομένη απόφαση ποσά, ως επιδόματα εορτών, αποδοχές και επίδομα αδείας και προσαύξηση για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές και τη νύχτα για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται σ' αυτήν. Όμως, το Εφετείο κατέληξε στην κρίση ότι, α) η σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον αναιρεσίβλητο αποτελεί "ιδιότυπη μορφή της σύμβασης μαθητείας", δίχως μάλιστα να αιτιολογεί, ειδικότερα, την κρίση του ως προς την έννομη αυτή σχέση και να προσδιορίζει αν αυτή ταυτίζεται με τη γνήσια σύμβαση μαθητείας ή τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου και β) δεν συνδέει τους διαδίκους, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κρίνοντας, όμως, έτσι, παραβίασε ευθέως και εκ πλαγίου (΅ε ασαφείς, αντιφατικές και ανεπαρκείς αιτιολογίες), τις ως άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες των άρθρων 648, 652 Α.Κ. και 11 παρ. β' εδ. 2 του ΠΔ 164/2004 και στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση. Επομένως, οι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος λόγοι αναίρεσης, από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, είναι βάσιμοι. Αντίθετα είναι απαράδεκτος ο, από τον αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, έκτος λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται, ότι το Εφετείο, δίχως να έχει προβληθεί σχετικός ισχυρισμός, δέχθηκε ότι οι επίδικες συμβάσεις δεν ήταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, διότι ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι αυτοτελής, αλλά αρνητικός της αγωγής. Κατά το αρθρ. 90 παρ. 1 ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους", που, κατά το άρθρ. 119 αυτού, άρχισε να ισχύει από 1-1-1996, οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ένδικη διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος αυτής, κατά δε το άρθρ. 91 του ιδίου νόμου, επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διάταξης του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου, όπως ήταν και οι αναφερόμενες στο άρθρο 90 παρ. 1 αυτού, αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της, ενώ σε βραχυπρόθεσμη διετή παραγραφή από τη γένεσή τους, κατά την διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 90 του νόμου αυτού, υπόκειται η απαίτηση οποιαδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 304 του π.δ. 410/1995 και στις χρηματικές αξιώσεις κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές για τις πιο πάνω αξιώσεις των υπαλλήλων των ΟΤΑ, βραχυπρόθεσμη (διετής) παραγραφή, ο χρόνος της οποίας είναι ΅ικρότερος από το χρόνο παραγραφής που ισχύει, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 250 αριθ΅.6 και 17 του ΑΚ, για τις παρό΅οιες αξιώσεις των υπαλλήλων και εργατών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχει θεσπισθεί για λόγους γενικότερου δη΅όσιου συμφέροντος και συγκεκριμένα από την ανάγκη ταχείας εκκαθάρισης των σχετικών αξιώσεων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας και της οικονο΅ικής κατάστασης αυτών, στην οποία συμβάλλουν οι φορολογούμενοι πολίτες ΅ε την καταβολή φόρων και τελών. Εξάλλου, ΅ε τη θέσπιση της εν λόγω παραγραφής, δε δημιουργείται άνιση δυσμενής μεταχείριση των υπαλλήλων των ΟΤΑ σε σχέση ΅ε τους υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ως προς τη διάρκεια της ισχύουσας έναντι των πρώτων πενταετούς παραγραφής, αφού η διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται, όχι ΅όνο από την ανάγκη προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ, αλλά και λόγω των διαφορετικών συνθηκών υπό τις οποίες τελούν οι υπάλληλοι των τελευταίων, σε σχέση ΅ε τους υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και του διαφορετικού νο΅ικού καθεστώτος που διέπει, αντίστοιχα, τις σχέσεις των δύο αυτών κατηγοριών υπαλλήλων προς τους εργοδότες τους.
Συνεπώς η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995, σε συνδυασ΅ό ΅ε αυτήν του άρθρου 304 του π.δ. 410/1995, που θεσπίζει διετή παραγραφή για τις ρηθείσες αξιώσεις των υπαλλήλων των ΟΤΑ, δεν αντίκειται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας. Η ίδια ρύθ΅ιση δεν είναι αντίθετη ούτε προς τις διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος, 6, 13 και 14 της ΕΣΔΑ, 2 παρ. 3α, β, 14 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής αυτής Σύ΅βασης (Ε.Σ.Δ.Α.), που επιβάλλουν το σεβασ΅ό της περιουσίας του προσώπου, αφού οι υπερνο΅οθετικής ισχύος αυτές διατάξεις παρεμποδίζουν το νο΅οθέτη να καταργεί και ενοχικά ακό΅η δικαιώ΅ατα και όχι να θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν διαφορετικό, κατά περίπτωση, χρόνο παραγραφής των αξιώσεων που θα γεννηθούν ΅ετά την έναρξη της ισχύος τους. ’λλωστε από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ως άνω Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, προκύπτει ότι και το Πρωτόκολλο αυτό ευθέως αναγνωρίζει το δικαίω΅α κάθε κράτους να θεσπίζει νό΅ους, αν το κρίνει αναγκαίο, για τη διασφάλιση του δη΅όσιου συμφέροντος, επομένως και να θέτει νό΅ι΅ους περιορισ΅ούς στην ικανοποίηση των αξιώσεων των πολιτών, όπως είναι η άσκηση των αξιώσεών τους εντός ορισ΅ένου χρόνου, προς διασφάλιση του δη΅όσιου συμφέροντος, στην έννοια του οποίου εμπίπτει, κατά τα προεκτιθέμενα, και η προστασία της περιουσίας των ΟΤΑ. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, ΅ε την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχτηκε ότι οι αναιρεσείοντες, καθόλο το χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους μέχρι τις 31-12-2003 απασχολήθηκαν από τον αναιρεσίβλητο επί 22 ημέρες μηνιαίως, το δε ωράριο εργασίας αυτών ήταν σε τρεις βάρδιες ημερησίως των οκτώ ωρών καθεμία και ότι σε όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους ελάμβαναν μόνο ημερήσια, αμοιβή ύψους 35,22 ευρώ χωρίς να καταβληθούν σ' αυτούς οι νόμιμες προσαυξήσεις για την παροχή νυκτερινής εργασίας και για την απασχόληση τους κατά τις Κυριακές και αργίες. Ομοίως, δεν ελάμβαναν την ετήσια άδειά τους, το επίδομα αυτής, τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Η κρινόμενη αγωγή, όμως, επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο την 1.11.2005 και συνεπώς, όσες από τις παραπάνω αξιώσεις γεννήθηκαν προ της 1.11.2003 παραγράφηκαν, διότι συμπληρώθηκε ο χρόνος της διετούς παραγραφής. Με τις παραδοχές αυτές το Εφετείο δέχθηκε ότι οι αξιώσεις των αναιρεσειόντων, που αναφέρονται στα έτη 2001 και 2002, υπέπεσαν στη διετή παραγραφή και, εφόσον το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κατ' αποτέλεσμα, δέχθηκε το ίδιο, απέρριψε το σχετικό λόγο της έφεσής των. Με την κρίση του αυτή δεν παραβίασε τις, άνω, διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και ο, περί του αντιθέτου, έβδομος, από τον αριθ΅ό 1 του άρθρου 559 KΠολΔ, λόγος αναίρεσης, είναι αβάσι΅ος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να γίνουν δεκτοί οι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος λόγοι αναίρεσης, από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, να αναιρεθεί, κατά ένα μέρος, η προσβαλλόμενη απόφαση και ειδικότερα κατά το μέρος της, που αναφέρεται στις επίδικες απαιτήσεις των εναγόντων, για το μετά την 1-1-2003 χρονικό διάστημα, να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, που θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους από εκείνους που εξέδωσαν την άνω απόφαση (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 4139/2013). Τέλος, πρέπει, να καταδικαστεί ο αναιρεσίβλητος, σε μέρος από τα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων, λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρ. 183, 178 και 176 του ΚΠολΔ, και 281 του ν. 3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"), κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί τη με αριθμό 1189/2010 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που αναφέρεται στο σκεπτικό.
Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσίβλητο σε μέρος από τα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων, το οποίο ορίζει σε οκτακόσια (800) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή