Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2459 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 2459/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά - Εισηγήτρια και Ιωάννη Γιαννακόπουλο (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αδαμόπουλου), Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...και ήδη κρατούμενου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Απέρη, περί αναιρέσεως της 176, 177 και 178/2009 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 941/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ.2, 474 παρ.2, 476 παρ.1, 509 παρ.1 και 510 του ΚΠΔ προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ' ακολουθία το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, πρέπει στη δήλωση ασκήσεως της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον λόγος από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 του ΚΠΔ λόγους αναίρεσης, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη χωρίς άλλη έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 του ίδιου κώδικα. Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως δεν αρκεί, ούτε μπορεί ο αορίστως στην έκθεση αναιρέσεως διατυπούμενος λόγος να συμπληρωθεί με στοιχεία εκτός της δηλώσεως αναιρέσεως ή με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, αφού η αυτεπάγγελτη, σύμφωνα με το άρθρο 511 του ίδιου κώδικα, ερευνά του, και εφόσον πρόκειται για τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α',Γ', Δ', Ε', ΣΤ' και Η' του ΚΠΔ λόγους, προϋποθέτει παραδεκτή αίτηση αναιρέσεως. Ειδικότερα για την πληρότητα των από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α', Β', Γ', Δ', Ε', και Η' λόγων αναίρεσης πρέπει να προσδιορίζεται, αναλόγως, η πλημμέλεια της διαδικασίας στο ακροατήριο που συνεπάγεται την απόλυτη ή την σχετική ακυρότητα (αν αυτή αφορά την τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την εμφάνιση, εκπροσώπηση και υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόμος, έλλειψη ακρόασης κ.τ.λ.), ποιες διατάξεις παραβιάστηκαν που αφορούν την δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (προφορική διαξαγωγή της δίκης κτλ.), σε τι συνίσταται η έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (ποιές είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες της σε σχέση με τις παραδοχές της κτλ.), να αναφέρεται η διάταξη που παραβιάστηκε και να προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίσταται η παραβίαση της, σε τι συνίσταται η υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου( αποφάσισε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του κτλ.).
Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η υπ' αριθμ. 176, 177 και 178/2009 απόφαση του Β' Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης επτά (7) ετών για την αξιόποινη πράξη του βιασμού. Από τη συνταγείσα για την άσκηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως, ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης .., υπ' αριθμ. 195/19/3/2009, σχετική έκθεση, προκύπτει ότι ο κρατούμενος στη φυλακή αυτή αναιρεσείων, ζητεί την αναίρεση της προσβαλλομένης απόφασης "διότι κατά το 510 ΚΠΔ υπάρχει α) απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 ΚΠΔ), β) σχετική ακυρότητα, άρθρο 170 ΚΠΔ και δεν καλύφθηκε, γ) παραβίαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα, δ) έλλειψη ειδικής αιτιολογίας κατά το Σύνταγμα, ε) εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, και στ) υπέρβαση εξουσίας, με όλες τις υποπεριπτώσεις. Έτσι όμως που διατυπώνονται οι ανωτέρω λόγοι, είναι αόριστοι και καθιστούν απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 19/3/2009 αίτηση του ...για αναίρεση της υπ' αριθμ. 176, 177, και 178/2009 απόφαση του Β 'Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή