Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1084 / 2012    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1084/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Προεδρεούσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Μιλτιάδη Σπυρόπουλο, Ιωάννα Πετροπούλου, Γεώργιο Σακκά και Μαρία Βασιλάκη- Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Θ. Γ. του Ε., κατοίκου ..., ο οποίος δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της με αριθμό 34/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας.

Το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Μαρτίου 2012 αίτησή του η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 506/2012.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η από 27 Μαρτίου 2012 αίτηση αναίρεσης του ανωτέρου κατηγορουμένου.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του Κ.Π.Δ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις να αναλάβει για μία μόνο φορά τη συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο.
Στην προκειμένη περίπτωση κατά την προεκφώνηση της υποθέσεως εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου ο αναιρεσείων ο οποίος υπέβαλε το αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, για τον λόγο ότι ο δικηγόρος του ζήτησε 2.500 Ευρώ τα οποία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει και θέλει να του ορίσει το Δικαστήριο. Η πρόεδρος του απάντησε ότι το αίτημά του θα εξετασθεί από το Δικαστήριο μετά το πέρας της διαδικασίας. Περί ώρα 11.30 το Δικαστήριο επανήλθε για να εξετάσει το αίτημα του αναιρεσείοντος και η πρόεδρος εκφώνησε την υπόθεση αλλά ο αρχικά εμφανισθείς ως άνω αναιρεσείων δεν εμφανίσθηκε κατά την εκ νέου εκφώνηση της υποθέσεως αυτής. Το προβαλλόμενο όμως από τον αναιρεσείοντα αίτημα αναβολής με μόνη την αόριστη προβολή του δεν συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή της συζητήσεως. Επομένως το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.
Εξάλλου κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ. γ' του ΚΠΔ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με έκδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 10 Ιουλίου 2012 αποδεικτικό επιδόσεως του Υπαρχ/κα του Α/Τ Καλαμάτας Γ. Π. ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στη συνεδρίαση της 4-9-2012. Όμως, ο αναιρεσείων δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτή και την εκφώνηση της υποθέσεως ενώπιον του δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει αίτημα αναβολής.
Απορρίπτει την από 27-3-2012 αίτηση του Θ. Γ. για αναίρεση της υπ' αριθμό 34/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2012. Και,
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή