Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1309 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Έφεση εκζητούμενου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών με την οποία απεφάσισε την εκτέλεση του εκδοθέντος από το Δικαστή για προανακρίσεις στο Δικαστήριο του Trento Ιταλίας Αλβανού υπηκόου για να γίνει εφαρμογή προληπτικών μέτρων φυλάκισης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σύσταση εγκληματικής συμμορίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εφαρμογή του ν. 3251/2004 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος, Αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως περί μη περιγραφής στο ένταλμα της πράξεως που αποδίδεται. Αλυσιτελής ο λόγος για την απόρριψη αιτήματος αναβολής από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο. Απορρίπτει έφεση.
Αριθμός 1309/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 και 29 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου Χ, υπηκόου ..., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., που παρέστη στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία - Μιχαήλ Κονόμη κατά της υπ'αριθμ. 39/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του αποφάσισε την εκτέλεση του από 23/03/2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από το Δικαστήριο της πόλης Trento της Ιταλίας σε βάρος του ανωτέρω εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 30 Απριλίου 2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών, Γεωργίας Αράπου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 728/2009. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκτελεστεί το από 23/03/2009 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των αρχών της Ιταλίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κλπ", σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του εκζητούμενου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραμματέα εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται αυτή. Επομένως η υπό κρίση 87/30-4-2009, νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον της αρμόδιας γραμματέα του Εφετείου Αθηνών ασκηθείσα έφεση κατά της 39/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία τούτο αποφάσισε την εκτέλεση του από 23-3-2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια δικαστική αρχή του Δικαστηρίου της πόλης Trento Ιταλίας (Γραφείο Δικαστή για προανακρίσεις), κατά του εγκαλούντος Αλβανού υπηκόου Χ, (ψευδώνυμο εκζητούμενου ΧΧ), ο οποίος γεννήθηκε κατά την ..., στο ..., πρέπει να γίνει τυπική δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της.
ΙΙ. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του πιο πάνω Ν. 3251/2004, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) την υπηκοότητα και ιθαγένεια του εκζητούμενου, β) το όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιπτώσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητούμενου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και 5) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή, σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία, για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόμου τούτου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται εφόσον η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκλημα, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, το οποίο τιμωρείται, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών, όπως επίσης εκτελείται, κατά το στοιχ. β` της άνω παρ. 1 του άρθρου 10, εφόσον τα δικαστήρια του τόπου έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως πλημμέλημα ή κακούργημα. Κατά την παρ. 2 περ. α και ε του ίδιου άρθρου (10) του αυτού νόμου, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, πλην άλλων και στις περιπτώσεις, που αφορούν εγκληματική οργάνωση και παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, εφόσον τιμωρούνται από το κράτος αυτό με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό μέτρο ασφαλείας το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών. Περαιτέρω, με το άρθρο 11 του ίδιου ως άνω νόμου καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαγορεύεται η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεσή του αρνείται την εκτέλεση του εντάλματος, ενώ, τέλος, με το άρθρο 12 του ίδιου πιο πάνω νόμου, καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος. Έτσι, με βάση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μπορεί να συλλαμβάνεται και να παραδίδεται από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο μέρος αυτής κάθε υπόδικος ή κατάδικος για τα εγκλήματα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του Ν. 3251/2004, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προαναφερθείσες θετικές προϋποθέσεις και ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές ή δυνητικές απαγορεύσεις (άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 3251/2004).
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε ο εκζητούμενος και ο συνήγορός του προφορικώς, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με την προσβαλλόμενη απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 23 Μαρτίου 2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από το Δικαστή για προανακρίσεις στο Δικαστήριο του Trento Ιταλίας, κατά του εγκαλούντος Αλβανού υπηκόου Χ, (ψευδώνυμο εκζητούμενου ΧΧ), ο οποίος γεννήθηκε στις ..., στο ..., προκειμένου ο εκζητούμενος να συλληφθεί προσωρινά για την διεξαγωγή ανακρίσεως για τα εγκλήματα: α) της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και β) της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Ο εκζητούμενος, ο οποίος δεν αμφισβήτησε την ταυτότητα του, δήλωσε ότι δεν συγκατατίθεται στην προσαγωγή του. Η αξιόποινη συμπεριφορά του εκζητούμενου συνίσταται στο ότι αυτός εντάχθηκε σε δομημένη ομάδα και με διαρκή δράση ομάδα από περισσότερα από τρία άτομα και επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, που προβλέπονται στη νομοθεσία ναρκωτικών και επίσης αυτός και τα άλλα μέλη της ομάδας συνεργάσθηκαν μεταξύ τους για να πράξουν περισσότερα εγκλήματα που αφορούσαν την εισαγωγή, κατοχή, πώληση ναρκωτικών ουσιών και δη κοκαΐνης. Ειδικότερα, για την εκτέλεση του εγκληματικού τους σχεδίου και σε συνεργασία μεταξύ τους και μέσω των επαφών, που είχαν με προμηθευτές που διέμεναν στην Ολλανδία, Γερμανία, Σλοβενία και Ελλάδα, φρόντιζαν την εισαγωγή τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης, που προοριζόταν για πώληση στην ιταλική αγορά στις πόλεις της βόρειας Ιταλίας: ..., ..., ..., ..., ..., ... . Η μεταφορά αναθέτονταν σε μεταφορείς στους οποίους διέθεταν μέσα μεταφοράς. Ιδιαίτερη προσοχή δίνονταν στην διαχείριση των κερδών τα οποία χρησιμοποιούνταν για την διοργάνωση του εγκλήματος. Επίσης, είχαν στην διάθεση τους ειδικούς χώρους για την αποθήκευση και απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών και χρησιμοποιούσαν ειδικά για αυτό το σκοπό τηλεφωνικούς αριθμούς τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Ο εκζητούμενος ήταν αρχηγός και διοργανωτής της εγκληματικής οργάνωσης και διέμενε στο ... της ... και φρόντιζε τις εισαγωγές στην Ιταλία των τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης, που προορίζονταν για τις πιο πάνω πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Έδινε διαταγές στους συνεργάτες του στην Ιταλία και ειδικότερα στον ΑΑ στην πόλη ..., στον ΒΒ στην πόλη ..., στον ΓΓ στις πόλεις ... και ..., στον ΔΔ και ΕΕ στην πόλη ..., ΣΤ στην πόλη ... για την διανομή των ναρκωτικών στην Ιταλία και την είσπραξη των χρημάτων. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 30.1.2008 μέχρι 13.2.2009 εισήχθησαν στην Ιταλία με την φροντίδα του εκζητούμενου, φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, οι αναφερόμενες ειδικότερα στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.
Το ένδικο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, περιέχει όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3251/2004 στοιχεία (ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητούμενου, όνομα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία της δικαστικής αρχής που το εξέδωσε, μνεία του εντάλματος συλλήψεως, φύση και νομικό χαρακτηρισμό των εγκλημάτων για την τέλεση των οποίων ζητείται η έκδοση, περιγραφή περιστάσεων τέλεσης των εγκλημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητούμενου στην αξιόποινη πράξη, ποινή που απειλείται), νομικές διατάξεις που προβλέπουν και τιμωρούν τις πράξεις και συνεπώς πληροί τους όρους τυπικής νομιμότητας αυτού κατά το Ν. 3251/2004.
Οι πράξεις για τις οποίες διώκεται ο εκζητούμενος συνίστανται, σύμφωνα με την περιεχόμενη στο ένταλμα περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης αυτών, στο ότι αυτός είναι μέλος μίας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με στόχο την διακίνηση κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών, πράξεις που περιγράφονται στο πιο πάνω ένταλμα Οι ανωτέρω πράξεις, για τις οποίες διώκεται ο εκζητούμενος (αρθρ. 73, 74 παρ. 3 και 80 παρ. 2 ΘΠΔ 309/1990, 81, 110 ΠΚ), είναι αξιόποινες και κατά την Ελληνική Ποινική Νομοθεσία τιμωρούμενες με στερητικές της ελευθερίας ποινές, το ανώτατο όριο των οποίων υπερβαίνει τους 12 μήνες. Ειδικότερα, η μέγιστη διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινή που μπορεί να επιβληθεί, κατά την Ιταλική νομοθεσία, για μεν το έγκλημα που προβλέπεται από τα άρθρα 73 και 80 παρ. 2 ΘΠΔ 309/90 είναι από 20 μέχρι 30 έτη φυλάκισης, για δε το έγκλημα που προβλέπεται από το άρθρο 74 ΘΠΔ 309/90 είναι από 20 μέχρι 30 χρόνια φυλάκισης. Αντίστοιχες είναι οι διατάξεις του άρθρου 20 περ. α, β, ζ, η, ιγ του Ελληνικού Κώδικα για τα Ναρκωτικά (Ν. 2359/2006), που προβλέπουν ποινή καθείρξεως τουλάχιστον 10 έτη για τις πράξεις της εισαγωγής, πώλησης, μεταφοράς, κλπ ναρκωτικών και οργάνωσης των πράξεων αυτών, αλλά και του άρθρου 187 παρ. 1 ΠΚ (άρ. 11 παρ. 3 του ν. 3064/02) που προβλέπει ποινή καθείρξεως μέχρι 10 ετών (εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά). Τούτο δε ανεξαρτήτως του ότι, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, κατά το άρ. 10 παρ. 2 περ. α και ε του ν. 3251/2004, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, πλην άλλων, και στις πιο πάνω περιπτώσεις, που αφορούν εγκληματική οργάνωση και παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό μέτρο ασφάλειας το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών, προϋπόθεση η οποία συντρέχει εν προκειμένω. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του κράτους του οποίου οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν το παραπάνω ένταλμα (Ιταλία), υφίστανται οι προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εκζητούμενου. Ειδικότερα, στο πιο πάνω ένταλμα περιλαμβάνεται, κατά τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3251/2004, η φύση και ο νομικός χαρακτηρισμός των αποδιδόμενων στον εκζητούμενο εγκλημάτων, καθώς και η συνοπτική μεν, αλλά σαφής περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης αυτών, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητούμενου στις αξιόποινες πράξεις, χωρίς να είναι αναγκαία και η αναλυτική και λεπτομερειακή εξειδίκευση αυτών, η οποία μπορεί να γίνει από την αιτούσα αρχή κατά την περαιτέρω έρευνα της υποθέσεως. Επομένως οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από το Ιταλικό Κράτος και οι οποίες περιέχονται στο παραπάνω Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι αρκετές ώστε να αποφασιστεί η προσαγωγή του εκζητούμενου στην Ιταλία για την διεξαγωγή ανακρίσεως. Επίσης, δεν προέκυψε από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας ότι το ένδικο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της δίωξης του εκζητούμενου λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της γλώσσας των πολιτικών φρονημάτων ή της δράσης του υπέρ της ελευθερίας
Ο εκζητούμενος κατά την εκδίκαση της υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών είχε ζητήσει, δια του συνηγόρου του, την αναβολή της υπόθεσης, προκειμένου να αποσταλούν συμπληρωματικές εξηγήσεις από τις Ιταλικές Αρχές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3251/04, καθόσον οι Ιταλικές Αρχές δεν περιγράφουν στο ένταλμα σύλληψης τις περιστάσεις τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητούμενου στην αξιόποινη πράξη, αλλά αρκούνται να κατονομάσουν τον συλληφθέντα "αρχηγό της οργάνωσης, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις". Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, ως αβάσιμο.
Ο εκκαλών εκζητούμενος, με τον μοναδικό λόγο εφέσεως κατά της προσβαλλόμενης απόφασης προβάλλει ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημά του για την προσκόμιση συμπληρωματικών εξηγήσεων από τις Ιταλικές Δικαστικές Αρχές, σχετικά με την κατηγορία που διατυπώνεται κατά του εκζητούμενου, ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης και ότι "στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης περιγράφονται 15 περιπτώσεις όπου καμία σχέση δεν αποδεικνύεται να έχει ο εκζητούμενος".
Ο λόγος αυτός εφέσεως, εκτιμώμενος ως λόγος για αοριστία του πιο πάνω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, αναφορικά με τον τόπο, χρόνο και λοιπές περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, για την οποία ζητείται η παράδοση στο εκζητούν Κράτος, είναι αβάσιμος, σύμφωνα με τα πιο πάνω δεκτά γενόμενα. Επίσης απορριπτέος είναι και ο πιο πάνω λόγος, κατά το επί μέρους σκέλος του, ότι δεν αποδεικνύεται να έχει ο εκζητούμενος σχέση με τις αναφερόμενες στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 15 πράξεις, καθόσον στην εξεταζόμενη περίπτωση δεν συγχωρείται στο Δικαστικό Συμβούλιο του Κράτους που επιλαμβάνεται της έρευνας της σχετικής αιτήσεως να προβεί στην εξέταση της βασιμότητος της αποδιδόμενης στο εκζητούμενο κατηγορίας. Τέλος η διαλαμβανόμενη στον αυτό λόγο έφεσης αιτίαση του εκζητούμενου, κατά την οποία εσφαλμένα απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών το πιο πάνω αίτημά του για αναβολή της υπόθεσης, είναι απορριπτέα, ως αλυσιτελής. Τούτο δε διότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 502 παρ. 1, 3 και 4 ΚΠΔ, κάθε τυχόν σφάλμα ή ακυρότητα της (πρωτόδικης) αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, καλύπτεται με την έκδοση της επί της ουσίας αποφάσεως του παρόντος Συμβουλίου, που δικάζει κατ' έφεση, αφού μετά την τυπική παραδοχή της εφέσεως η πρωτόδικη απόφαση ατονεί και η υπόθεση επανεξετάζεται τόσο ως προς τη νομική όσο και ως προς την ουσιαστική της βάση. Άλλωστε, το πιο πάνω αίτημα δεν επαναλήφθηκε ενώπιον αυτού του Συμβουλίου, ώστε να αποφανθεί περί αυτού, ούτε, κατά την κρίση του συντρέχει περίπτωση, κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρ. 19 του ν. 3251/2004, να αναβάλλει, αυτεπαγγέλτως, την έκδοση της αποφάσεώς του, προκειμένου να ζητήσει από το εκζητούν Κράτος συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία.
IV. Κατά συνέπεια, συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του ανωτέρω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και γι' αυτό το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, το οποίο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του εν λόγω εντάλματος ορθώς όλες τις προπαρατεθείσες διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε και γι' αυτό πρέπει να απορριφθούν, ως αβάσιμες, οι με την κρινόμενη έφεσή του προβαλλόμενοι αντίθετοι ισχυρισμοί και ο συναφής λόγος έφεσης του εκκαλούντος- εκζητούμενου, ως προς όλα τα σκέλη αυτού. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, και εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, το ένδικο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιέχει όλα τα κατά το άρθρο 2 του Ν. 3251/2004 απαιτούμενα τυπικά στοιχεία, και συνεπώς είναι τυπικά έγκυρο, συντρέχουν δε οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 10, χωρίς να συντρέχει κάποια από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ανωτέρω νόμου περιπτώσεις απαγορεύσεως της εκτελέσεως ή δυνατότητας να απαγορευθεί η εκτέλεση του εντάλματος, και δεν υπάρχει άλλος λόγος έφεσης για έρευνα, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη έφεση. Έξοδα δεν επιβάλλονται κατ' άρθρο 37 ν. 3251/2004.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ` ουσίαν την 87/30-4-2009, έφεση του Αλβανού υπηκόου Χ, (ψευδώνυμο εκζητούμενου ΧΧ), ο οποίος γεννήθηκε κατά την ..., στο ..., κατά της 39/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία αυτό αποφάσισε την εκτέλεση από 23-3-2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια δικαστική αρχή του Δικαστηρίου της πόλης Trento Ιταλίας (Γραφείο Δικαστή για προανακρίσεις), κατά του εγκαλούντος (στοιχεία της δικογραφίας 7579/07 R.G.N.R.- 5978/08 G.I.P.)

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή