Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 155 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Αοριστία λόγου αναιρέσεως.
Περίληψη:
Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
Αριθμός 155/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη, περί αναιρέσεως του με αριθμό 370/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Απριλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 945/2008.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 451/29.9.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον σας μετά της σχετικής δικογραφίας την με αριθ. 403/25-4-2008, που κατεχωρήθη εις το ειδικό βιβλίο Εφέσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθ. 9112-5-2008, έκθεσιν αναιρέσεως του ...., που ησκήθη δια δηλώσεως του ενώπιον του Διευθυντού της Φυλακής Κορυδαλλού, κατά της υπ'αριθ. 370/2008 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, δια της οποίας απερρίφθη η από 26-4-2006 αίτσίς του περί επαναλήψεως της διαδικασίας επί της οποίας εξεδόθη η υπ'αριθ. 794/4-5-2005 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέρροιας, δια της οποίας κατεδικάσθη σε φυλάκιση 18 μηνών, μετατραπείσα προς 4,409 ευρώ και επάγομαι τα ακόλουθα: Ι) Από τον συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 148 έως 53, 473§2, 474§2, 476§1, 509§1 και 510§1 Κ.Π.Δ., προκύπτει ότι για το κύρος και κατ'ακολουθίαν το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος ή απόφασης, πρέπει στην δήλωση της άσκησης της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους αυτή ασκείται. Αν δεν περιέχεται εις αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους αναφερόμενους στο αρθρ. 510 §1 Κ.Π.Δ. λόγους αναίρεσης, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια, χωρίς άλλη έρευνα, απορρίπτεται (αρθρ. 513§ 1 Κ.Π.Δ.). Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διάταξης που προβλέπει τον λόγο αναίρεσης, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί. Οι αόριστοι και ασαφείς λόγοι αναίρεσης είναι ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτίμησης και δεν μπορούν να συμπληρωθούν με στοιχεία που βρίσκονται έξω από την δήλωση για αναίρεση. Κατ' ακολουθίαν των ως άνω, λόγοι που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο και δη σε υπόμνημα δεν λαμβάνονται υπ' όψιν από το Δικαστήριο, ενώ η απλή συρραφή του υπομνήματος στην έκθεση αναίρεσης δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ' αυτό λόγους στην έκθεση και πολύ περισσότερο όταν το υπόμνημα δεν φέρει την υπογραφή του γραμματέα ενώπιον του οποίου ησκήθη το ένδικο μέσο της αναίρεσης, ούτε του ιδίου του αναιρεσείοντος (Α.Π. 450/2006 Ποιν.Χρον. ΝΣΤ' σελ. 977, Α.Π. 1476/2004 Ποιν.Χρον. ΝΕ' σελ. 618). Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 528§1 και 527 παρ. 3 Κ.Π.Δ. συνάγεται ότι η ακρόασις του αιτουμένου την επανάληψη της διαδικασίας είναι αναγκαία, ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η κλήτευσις και παράστασις τούτου αυτοπροσώπως, ή δι'αντιπροσώπου, επί ποινή απολύτου ακυρότητος της διαδικασίας, ένεκα παραβάσεως των διατάξεων που αφορούν την υπεράσπισιν του αναιρεσείοντος και την άσκησιν των προσηκόντων δικαιωμάτων, συνεπεία της οποίας επέρχεται αναίρεσις του βουλεύματος κατ' άρθρ. 171§1 στοιχ. Δ' και 484§1 στοιχ. Α' Κ.Π.Δ. (Α.Π. 850/73 Ποιν.Χρ. ΚΔ' σελ. 50). Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση υπ' αριθ. 403/25-4-2008 αίτηση αναίρεσης πλήττεται η υπ' αριθ. 370/2008 απόφασις του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποίαν απερρίφθη, ως αβάσιμη, η από 26-4-2006 αίτηση του αναιρεσείοντος περί επαναλήψεως της διαδικασίας επί της οποίας εξεδόθη η υπ' αριθ. 794/2004 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέρροιας δια της οποίας κατεδικάσθη εις ποινήν φυλάκισης 18 μηνών, που μετετράπη προς 4,40 ευρώ. Η αναίρεση ησκήθη με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ενώπιον του Διευθυντού της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού, όπου κρατείται, αναφέρονται δε εις αυτήν, σε σχέση με τους λόγους αναίρεσης, επακριβώς τα εξής: "... κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά του υπ' αριθ. 370/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.., για τους παρακάτω λόγους που αναφέρει, επισυνάπτω φωτοτυπία του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης το υπ' αριθμόν 370/2008, επισυνάπτω φωτοαντίγραφο αιτήσεως περί επαναλήψεως της διαδικασίας κατά άρθρο 525 καθώς και μία σελίδα χειρόγραφη με την ένδειξη.... λόγω έλλειψης χώρου...". Με αυτό όμως το περιεχόμενο η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, απαράδεκτη, αφού δεν αναφέρεται ουδείς εκ των διαλαμβανομένων περιοριστικώς εις το αρθρ. 510§ 1 Κ.Π.Δ., λόγω αναίρεσης. Εν όψει δε τούτων οι λόγοι που αναφέρονται εις το, άνευ ημερομηνίας και υπογραφής τόσον του ιδίου όσον και του αρμοδίου υπαλλήλου, έγγραφο υπόμνημα του αναιρεσείοντος, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν από το Δικαστήριο και η απλή συρραφή του εν λόγω υπομνήματος στην υπό κρίσιν έκθεση αναίρεσης, δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ' αυτό (υπόμνημα) λόγος στην έκθεση αναίρεσης, πέραν του ότι και αν υποτεθεί ότι το εν λόγω υπόμνημα αποτελεί ενιαίο σύνολο με την εν λόγω έκθεση, οι αιτιάσεις που διαλαμβάνονται εις τούτο, είναι αβάσιμες καθόσον, όπως προκύπτει από σκεπτικό της προσβαλλομένης απόφασης, ο αιτών την επανάληψιν της διαδικασίας εκλήθη να παραστεί κατά την συζήτησιν και το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με επαρκή αιτιολογία απέρριψε το αίτημα αναβολής της συζήτησης. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως και να επιβληθούν τα έξοδα εις βάρος του αναιρεσείοντος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Να απορριφθεί, ως απαράδεκτος, η υπ' αριθμόν 403/25-4-2008 αίτησις αναιρέσεως του ..., κατά της υπ' αριθ. 370/2008 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Και Να επιβληθούν τα έξοδα εις βάρος του αναιρεσείοντος. Αθήναι 24-9-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης".

Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, ΑΙΑ παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' ακολουθίαν το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος ή απόφασης πρέπει στη δήλωση της άσκησης της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους αυτή ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους αναφερόμενους στο άρθρο 484 παρ.1 και 510 του ΚΠΔ λόγους αναίρεσης, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια χωρίς άλλη έρευνα απορρίπτεται (άρθρο 513 παρ. 1 του ΚΠΔ). Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διάταξης που προβλέπει το λόγο αναίρεσης, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί. Οι αόριστοι και ασαφείς λόγοι αναίρεσης είναι ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτίμησης και δεν μπορούν να συμπληρωθούν με στοιχεία που βρίσκονται έξω από τη δήλωση για αναίρεση. Κατ' ακολουθίαν των ως άνω λόγοι που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο και δη σε υπόμνημα δεν λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, ενώ η απλή συρραφή του υπομνήματος στην έκθεση αναίρεσης δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ' αυτό λόγους στην έκθεση και πολύ περισσότερο όταν το υπόμνημα δεν φέρει την υπογραφή του γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 528 παρ. 1 και 527 παρ.3 ΚΠΔ συνάγεται ότι η ακρόαση του αιτουμένου την επανάληψη της διαδικασίας είναι αναγκαία και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η κλήτευση και παράσταση τούτου αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, επί ποινή απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας, ένεκα παραβάσεως των διατάξεων που αφορούν την υπεράσπιση του αναιρεσείοντος και την άσκηση των δικαιωμάτων του, συνεπεία της οποίας επέρχεται αναίρεση του βουλεύματος, κατ' άρθρο 171 παρ.1 στοιχ. Δ' και 484 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη με αριθ. 403/25-4-2008 αίτηση αναίρεσης πλήττεται το με αριθ. 370/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο απορρίφθηκε ως αβάσιμη η από 26-4-2006 αίτηση του αναιρεσείοντος για την επανάληψη της διαδικασίας επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 794/2004 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 4,4 ευρώ. Η αναίρεση ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ενώπιον του Διευθυντού της δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού, αναφέρονται δε σ' αυτήν, σε σχέση με τους λόγους αναίρεσης, επακριβώς, τα εξής: "δηλώσας ότι κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά του υπ' αριθμ. 370/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, για τους παρακάτω λόγους που αναφέρει, επισυνάπτω φωτοτυπία του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το υπ' αριθμόν 370/2008, επισυνάπτω φωτοαντίγραφο αιτήσεως περί επαναλήψεως της διαδικασίας κατά το άρθρο 525 καθώς και μία σελίδα χειρόγραφη με την ένδειξη Γ? λόγω έλλειψης χώρου". Με αυτό όμως το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση αναίρεσης είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, απαράδεκτη, αφού οι προαναφερόμενοι λόγοι είναι εντελώς αόριστοι, ασαφείς και ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτίμησης, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζονται οι αποδιδόμενες στο προσβαλλόμενο βούλευμα πλημμέλειες και δεν μπορούν αυτοί να συμπληρωθούν με στοιχεία που βρίσκονται σε άλλο έγγραφο, έξω από την ένδικη δήλωση αναίρεσης. Ενόψει δε τούτων οι λόγοι που αναφέρονται στο δίχως ημερομηνία και υπογραφή, έγγραφο υπόμνημα του αναιρεσείοντος δεν λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο τούτο και η απλή συρραφή του εν λόγω υπομνήματος στην ένδικη έκθεση αναίρεσης δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ' αυτό (υπόμνημα) λόγους στην έκθεση αναίρεσης και πολύ περισσότερο, αφού το εν λόγω έγγραφο υπόμνημα δεν φέρει την υπογραφή του αναιρεσείοντος, τη σφραγίδα της υπηρεσίας, ούτε την υπογραφή του Διευθυντή της ως άνω Δικαστικής Φυλακής, ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο της υπό κρίση αναίρεσης. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω και εφόσον προκύπτει ότι ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος για να εμφανισθεί στο δικαστήριο πρέπει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 476 του ΚΠΔ, να απορριφθεί η κρινόμενη αναίρεση και να καταδικαστεί ο αναίρεσε ίων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την από 25-4-2008 και με αριθμό 403/25-4-2008 αίτηση του ... για αναίρεση του με αριθ. 370/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Και,
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή