Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1308 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Αίτηση των αρχών της Γεωργίας για να εκδοθεί Γεωργιανός υπήκοος για έκτιση ποινής. Ν.4165/1961, Ν.2813/ 2000, άρθρα 436, 437, 448, 451 ΚΠΔ. Η έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως, πρέπει, εφόσον κατ' άρθρα 462 επ, 474 παρ. 2, 502 παρ. 2 ΚΠΔ το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως προσδιορίζεται από το περιεχόμενο των λόγων της, πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και ορισμένους λόγους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των σφαλμάτων της εκκαλουμένης. Άλλως η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτεται η έφεση, διότι ουδέ-να λόγο σαφή και ορισμένο περιέχει.
Αριθμός 1308/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 και 29 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου .... Γεωργιανού υπηκόου, κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ... ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ'αριθμ. 358/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στο κράτος της Γεωργίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 2/23-4-2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Θεολόγου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 705/2009 Προκειμένης συζητήσεως

Αφού άκουσε
τον αυτοπροσώπως παραστάντα εκζητούμενο, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκδοθεί αυτός στο κράτος της Γεωργίας.


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 436 ΚΠΔ οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται, αν υπάρχει διεθνής σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και του εκζητούντος κράτους, από τις διατάξεις της σύμβασης αυτής και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 437 επ. ιδίου κώδικος, εφ'όσον αυτές δεν αντιτίθενται σ'εκείνες της σύμβασης ή για ζητήματα για τα οποία δεν προβλέπει η σύμβαση. Τα κράτη της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Γεωργίας έχουν υπογράψει αμφότερα και αποδεχθεί την "Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως", η οποία υπεγράφη στο Παρίσι την 13η Δεκεμβρίου 1957 και εκυρώθη από την Ελλάδα το έτος 1961 με τον Ν. 4165/1961, ισχύει δε και τη Δημοκρατία της Γεωργίας, από της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 και οι διατάξεις της οποίας διέπουν κατά βάση το "δίκαιο της έκδοσης", μεταξύ του συνόλου σχεδόν των κρατών της Ευρώπης, προς δε, τα αυτά ως άνω Κράτη, έχουν υπογράψει την 10-5-1999, "Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις", η οποία εκυρώθη με τον Ν. 2813/10-3-2000. Εξ άλλου κατ'άρθρο 448 ΚΠΔ αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση αλλοδαπού είναι το συμβούλιο εφετών σε τριμελή σύνθεση, στο οποίο προσάγεται εκείνος που έχει συλληφθεί και το οποίο αποφασίζει, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του (άρθρο 450) για την αίτηση της εκδόσεως, κατ'άρθρο δε 451 παρ.1 ΚΠΔ "κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών επιτρέπεται σ'αυτόν για τον οποίο ζητείται η έκδοση και στον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση στο Ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της απόφασης. για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα εφετών", και παρ.2 "ο 'Αρειος Πάγος σε συμβούλιο αποφαίνεται μέσα σε οκτώ ημέρες με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 448 και 450. Αυτός για τον οποίο ζητείται η έκδοση, κλητεύεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αντικλήτου του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από τη συζήτηση με τη φροντίδα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου". Τέλος από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462 επ. 474 παρ.2 και 502 παρ.2 ΚΠΔ προκύπτει 1) ότι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως προσδιορίζεται από την έκταση και το περιεχόμενο των προβαλλομένων λόγων στην έρευνα των οποίων περιορίζεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που έχει εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη της προσβαλλομένης αποφάσεως, στα οποία αναφέρονται οι λόγοι της εφέσεως που προτείνει ο εκκαλών και 2) ότι στην έκθεση εφέσεως με την οποίαν επιδιώκεται ο έλεγχος και η διόρθωση των σφαλμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται και να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, για να είναι δεκτικοί δικαστικής εκτιμήσεως άλλως η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αυτά ισχύουν κατ'αναλογια και ως προς το ένδικο μέσο της εφέσεως, που προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 451 παρ.1 ΚΠΔ κατά της αποφάσεως του συμβουλίου εφετών για την έκδοση. Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την υπ'αριθμ. 358/2009 απόφασή του, εγνωμοδότησε αιτιολογημένα υπέρ της εκδόσεως στις Δικαστικές Αρχές της Γεωργίας του εκζητουμένου ..., υπηκόου Γεωργίας "προκειμένου να εκτίσει τη συνολική ποινή καθείρξεως των δεκαέξι (16) ετών, που επιβλήθηκε σ'αυτόν με την υπ'αριθμ. 1/913-07 από 23-7-2007 απόφαση του Δικαστηρίου Τυφλίδας Γεωργίας, για τις πράξεις της ληστείας, παράνομης κατακράτησης και υπεξαγωγής εγγράφων, πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 179 παρ.2 εδ. β', 143 παρ.2 εδ.γ', 3 εδ.α, ε και 363 παρ.2 εδ.β' του Ποινικού Κώδικα της γεωργίας και είναι αξιόποινες και κατά το Ελληνικό Δίκαιο (άρθρο 380 παρ.1, 325 και 222 ΠΚ), η οποία απόφαση διορθώθηκε με το από 14-7-2008 διάταγμα (απόφαση) του ιδίου Δικαστηρίου της Γεωργίας" αφού απεφάνθη "α) ότι αυτός που εμφανίσθηκε ενώπιον του Συμβουλίου, συλληφθείς με την υπ'αριθμ. 122/11-3-2009 εντολή προσωρινής σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο για το οποίο ζητείται η έκδοση, β) ότι υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης της 13-12-1957 και τη διμερή από 10-5-1999 σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας, που κυρώθηκε με το Ν.2813/2000, γ) ότι τα εγκλήματα που αποδίδονται στον εκζητούμενο είναι από εκείνα που επιτρέπεται η έκδοση και δ) ότι δεν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 438 στοιχ. δ' ΚΠΔ". Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος ως άνω ήσκησε νομοτύπως και εμπροθέσμως την κρινομένη έφεση, στην έκθεση όμως που συνετάγη ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Θεσσαλονίκης δεν αναφέρονται καθόλου λόγοι εφέσεως, ει μη μόνο γίνεται αναφορά ότι "δεν έχει τελέσει τις πράξεις που τον κατηγορούν στη Γεωργία. Υπάρχει πολιτική αναταραχή στη Γεωργία και υπάρχει φόβος να μη δικαστεί δίκαια". Με το περιεχόμενο αυτό η κρινομένη έφεση είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρεται σε αυτή κανένα συγκεκριμένο σφάλμα ή πλημμέλεια της προσβαλλομένης αποφάσεως, ούτε διατυπώνονται παράπονα για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων νόμου, που εμποδίζουν την έκδοση του εν λόγω εκζητουμένου.
Συνεπώς η έφεση πρέπει ως απαράδεκτη, να απορριφθεί, καταδικαστεί δε ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την υπ'αριθμ. 2/23 Απριλίου 2009 έφεση του ... κατά της υπ'αριθμ. 358/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 29 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή