Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1299 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Συναυτουργία, Οπλοφορία.
Περίληψη:
Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 1299/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), Χαράλαμπο Δημάδη, ορισθέντα με την υπ'αριθμό 54/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό-Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Απριλίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1.Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Αλεξανδρή, 2. Χ2 και 3. Χ3, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Τσούτσα, περί αναιρέσεως της 1739/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 18 Απριλίου 2007 και 23 Απριλίου 2007 αιτήσεις, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 809/2007.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι κρινόμενες υπ' αριθμ. 187/18-4-2007, 193/23-4-2007 και 194/23-4-2007 αιτήσεις των Χ1, Χ2 και Χ3, αντιστοίχως, για αναίρεση της με αριθ.1739/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, έχουν ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως, γι' αυτό και πρέπει, συνεκδικαζόμενες, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, να ερευνηθούν περαιτέρω. .Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. β του ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξει", όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και ιδιαίτερα μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση. Εξάλλου, κατά το άρθρο 45 ΠΚ, "αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός". Με τον όρο "από κοινού" νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του διαπραττομένου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι ο καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Για τον έλεγχο από τον Άρειο Πάγο της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 45 ΠΚ πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα πραγματικά περιστατικά, βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης συμμετέσχε στην τέλεση του εγκλήματος ως συναυτουργός (Ολ. ΑΠ 50/1990). Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 2408/1996, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, αρκεί δε να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς και κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τί προέκυψε από το καθένα χωριστά. Τέλος, εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή των διατάξεων αυτών, που συνιστά τον από το άρθρο 510 παρ. 1 Ε' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υφίσταται, όταν ο δικαστής προσδίδει σε αυτές διαφορετική έννοια από εκείνη, που έχει πραγματικά, ή όταν δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε στις εφαρμοσθείσες διατάξεις, περίπτωση δε τέτοιας εφαρμογής συντρέχει όταν η παράβαση των διατάξεων αυτών γίνεται εκ πλαγίου, όπως όταν έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της απόφασης, το οποίο περιλαμβάνεται στον συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στη προκείμενη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 1739/2007 απόφασής του, που παραδεκτώς συμπληρώνεται από το διατακτικό της, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα κρίση του, την οποία στήριξε στα αναφερόμενα κατά το είδος τους αποδεικτικά μέσα τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:κατά πιστή μεταφορά "Οι κατηγορούμενοι στις περιοχές .... και ...... Αττικής στις 17/4/2005 επέβαιναν στο υπ'αριθμό ...... Ι.Χ επιβατηγό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής JEEP τύπου ..... μαζί με τον Γ1, οδηγούσε δε το εν λόγω αυτοκίνητο ο εκ των παρόντων κατηγορουμένων Χ1 και στη θέση του συνοδηγού ήταν ο Γ1 που δεν είναι διάδικος.
Το αυτοκίνητο αυτό ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Αμέσου Δράσεως που ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολικού που είχαν εντολή να αναζητηθούν άτομα τα οποία επέβαιναν σε αυτοκίνητο τύπου τζίπ σκούρου χρώματος και είχαν προκαλέσει φθορές προηγουμένως σε βιτρίνες καταστημάτων στην περιοχή ακόμη δε είχαν επιτεθεί εναντίον πολιτών με χρήση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και κροτίδων. Το αυτοκίνητο εντοπίσθηκε και ακινητοποιήθηκε ώρα 23.15 της 17/4/2005 στη διασταύρωση των οδών .... και ...... στη Βούλα. Κατά τον σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στους άνδρες που επέβαιναν στο άνω αυτοκίνητο οι αστυνομικοί δεν βρήκαν να φέρουν οι ελεγχθέντες τίποτε το ύποπτο. Στην έρευνα που έγινε στην συνέχεια στο άνω αυτοκίνητο από τους αστυνομικούς μετά τη σύλληψη τους για παραβάσεις που φέρονταν ότι είχαν τελέσει μεταξύ των οποίων και από κοινού παράβαση του ν. 2168/1993 περί όπλων όπως αναφέρεται τις από ..... εκθέσεις συλλήψεως των κατηγορουμένων ενώπιον του Διοικητού του Α.Τ. Βούλας ....., που ανεγνώσθησαν, ανευρέθησαν στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου τέσσερις πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως εταιρείας κατασκευής MARLOS, από τους οποίους οι τρεις ήταν χρησιμοποιημένοι και ο έτερος αχρηστιμοποίητος, άπαντες με αφαιρεμένες τις περόνες ασφαλείας ένα άδειο κουτί των 50 κροτίδων και ένα μαχαίρι με λεπίδα μήκους 10 εκατοστών καθώς και συσκευή ασυρμάτου για ενδοσυνεννόηση τύπου YAESU. Περί των ανωτέρω πληροφοριών για επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε κατάστημα και σε άτομα την περιοχή της ... και .... περί του εντοπισμού του άνω αυτοκινήτου τύπου τζιπ χρώματος χρυσαφί με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους και τον Γ1 και περί των ανευρεθέντων εντός του χώρου αποσκευών αυτού έκανε λόγο στην κατάθεση του στο ακροατήριο ο μάρτυρας αστυνομικός ...... που ανήκε στο πλήρωμα του περιπολικού της Άμεσης Δράσης που ακινητοποίησαν και έλεγξαν τους κατηγορουμένους και άκουσε τον πρώτο κατηγορούμενο να απαντάει σε ερώτηση των αστυνομικών αν αυτοί είχαν προβεί στις προαναφερόμενες ενέργειες ότι τα είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι χαρίν αστεϊσμού "για πλάκα" παραδέχθηκε ο κατηγορούμενος Χ1 κατά την απολογία του στο ακροατήριο ότι απάντησε στο αστυνομία ότι για πλάκα το είχε κάνει διότι το θεώρησε αστείο όταν τον συνέλαβαν. Ο μάρτυρας Ζ1 στο κατάστημα ουζερί του οποίου στην οδό ... αριθμ. .... στην ..... ώρα 21.00 της 17.4.2005 έκανε λόγο ότι κάποιος είχε με έναν πυροσβεστήρα αυτοκινήτου πετάξει το υλικό πυρόσβεσης του στους θαμώνες που είχαν φύγει από το κατάστημα και στη συνέχεια κάποια κροτίδα είπε εξεταζόμενος στο παρόν δικαστήριο ότι ήταν η γ' κατηγορουμένη στο αυτοκίνητο με το οποίο είχαν έλθει τα άτομα αυτά στο κατάστημα του ενώ προσέθεσε ότι στο κατάστημα είχε εισέλθει η κρατώντας μαχαίρι ένας από τους δύο παρόντες κατηγορούμενους ο ίδιος μάρτυρας και στη κατάθεση του στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο είχε κάνει λόγο ότι τα δύο άτομα που εισήλθαν στο κατάστημα του είχαν και ένα μαχαίρι. Πρέπει κατόπιν αυτών να κηρυχθούν οι κατηγορούμενοι ένοχοι της οπλοφορίας από κοινού όσον αφορά το μαχαίρι μάρκας ΤΙΤΑΝΙUΜ που έφεραν στο αυτοκίνητο και που εντόπισαν κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί και το οποίο είχαν και προηγουμένως όταν πήγαν στο κατάστημα του Ζ1 στην ....... Δεν αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν το άνω μαχαίρι κατά την κίνηση των στις 17.4.2000 στην περιοχή .....και στην περιοχή ......για οικιακή ή άλλη επαγγελματική ή συναφή χρήση και αν το μαχαίρι αυτό ανήκε σε αντικείμενα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αλιεία από έτερο άτομο μαζί με το οποίο εκινούντο το βράδυ της ημέρας εκείνης. Δεν προέκυψε ότι κατά το έλεγχο των αστυνομικών μετέβαιναν οι κατηγορούμενοι και το συνεπιβαίνον στην θέση του συνοδηγού έτερο άτομο για αλιεία και δεν μπορεί να θεωρηθεί συνεπώς ότι έφεραν οι κατηγορούμενοι το άνω μαχαίρι στον τόπο στον οποίο αυτό κατέχεται και ήταν πρόσφορο για επίθεση και άμυνα το πιο πάνω μαχαίρι που είχε λεπίδα μήκους 10 εκατοστών. Αντίθετα όσον αφορά τους πυροσβεστήρες που βρέθηκαν στο χώρο αποσκευών του πιο πάνω αυτοκινήτου ..... δεν πείθεται το Δικαστήριο ότι επρόκειτο περί αντικειμένων των οποίων ο προορισμός ήταν κατά την κοινή αντίληψη εκ κατασκευής των για άμυνα ή επίθεση κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 ούτε ότι εκ καταστάσεως επρόκειτο για μηχανισμούς προς εκτόξευση χημικών ουσιών για οικιακή ή επαγγελματική κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 στοιχ. β' του ν. 2168/93 κατά του άρθρου 7 παρ. 4 του ίδιου νόμου και πρέπει να κηρυχθούν αθώοι οι κατηγορούμενοι για το ότι έφεραν τους άνω πυροσβεστήρες ως όπλα εντός του Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου με το οποίο εκινούντο ο μεν πρώτος ως οδηγός του και οι λοιποί ως συνεπιβαίνοντες στο ..... Ι. Χ αυτοκίνητο "τζιπ" )." Με βάση τις παραδοχές και σκέψεις αυτές το Δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους αναιρεσείοντες για κατά συναυτουργία τέλεση του εγκλήματος της παράνομης οπλοφορίας και επέβαλε στον καθένα φυλάκιση τεσσάρων (4) μηνών , την οποία ανέστειλε για τρία χρόνια , και χρηματική ποινή 200 ευρώ.
Η αιτιολογία αυτή δεν είναι η από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη, διότι είναι ελλιπής, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα περιστατικά που συγκροτούν την συναυτουργική συμμετοχή των αναιρεσειόντων στην τέλεση του εγκλήματος της παράνομης οπλοφορίας και δη ενός μαχαιριού μάρκας TITANIUM με μήκος λάμας 10 εκατ. που , κατά τις παραδοχές της απόφασης,ανευρέθη εντός του υπ' αριθμ...... ΙΧΕ αυτοκινήτου και για το οποίο, ας σημειωθεί, δεν προσδιορίζεται αν υπήρχε ή όχι άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής των αναιρεσειόντων . Εξαιτίας δε της ελλείψεως αυτής καθίσταται ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή μη ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 45 του ΠΚ. Έτσι είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' σχετικοί λόγοι των υπό κρίση αιτήσεων και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση . Στην συνέχεια, η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, γιατί είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 1739/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Μαΐου.Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ