Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 211 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας αρθρ. 136 του ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος δικαστικών λειτουργών του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 211/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1. ..., 2. ..., 3. ... και 4. .... Με εγκαλούντα τον .....
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 19.10.2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1735/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ανδρέας Ζύγουρας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού με αριθμό 543/25.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την υπ'αριθμ. πρωτ. 9117/19-10-2008 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, επί υποθέσεως με μηνυομένους τους α) ..., β) ..., γ) .... και δ) ..., εκθέτω τα εξής:
Κατά την διάταξη του αρθρ. 136 περ. ε' Κ.Π.Δ., ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υπάρχει και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα αρθρ. 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθή ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του αρθρ. 137 § 1 περ. γ' Κ.Π.Δ., αρμόδιο να αποφασίση για την παραπομπή δικαστήριο είναι ο Άρειος Πάγος, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο ..., υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την από 31-3-2008 "μηνυτήρια αναφορά" του κατά "της σύνθεσης του Δικαστηρίου της δικασίμου της 9-10-2007 του Β' Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης", στην οποία μετείχαν οι προαναφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί. Εν συνεχεία, η σχετική δικογραφία ετέθη στο αρχείο, κατ'άρθρ. 43 ΚΠΔ, από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπέβαλε αυτή, με την υπ' αριθμ. ΣΤ08/4377 αναφορά του, στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης. Ο τελευταίος, αρχικώς μεν, ενέκρινε την ανωτέρω ενέργεια του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, διά του υπ'αριθμ. πρωτ. 3125/13-6-2008 εγγράφου του, αλλά αργότερα, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 586Δ/16-7-2008 έγγραφό του, ανεκάλεσε την ως άνω έγκρισή του, λόγω της προαναφερομένης ιδιότητος των μηνυομένων, προς ρύθμιση της κατά παραπομπή αρμοδιότητος. Επομένως, εφ' όσον οι μηνυόμενοι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Εφετείο και Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπής της προκειμένης υποθέσεως, από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, διά την έγκριση ή μη της ως άνω αρχειοθετήσεως της προαναφερομένης μηνυτηρίου αναφοράς, κατ'άρθρ. 43 ΚΠΔ, ως και στις αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Για τους λόγους αυτούς-Προτείνω---------------------
Να παραπεμφθή η υπόθεση της από 31-3-2008 μηνυτηρίου αναφοράς του ..., υποβληθείσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στρεφομένης κατά των α) ..., β) ...., γ) ... και δ) ..., από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, διά την έγκριση ή μη της ως άνω αρχειοθετήσεως της προαναφερομένης μηνυτηρίου αναφοράς, ως και στις αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Αθήναι 18 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή κατά το άρθρο 136 στ. ε του Κ.Ποιν.Δ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού της διενεργείας προκαταρτικής εξετάσεως. Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ίδιου κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελεύς, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο. Εξάλλου κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 παρ.1 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο Εισαγγελέας Εφετών. Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο ..., υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την από 31-3-2008 μηνυτήρια αναφορά του, με την οποία κατήγγειλε τους αναφερόμενους σε αυτή, δικαστικούς λειτουργούς που συμμετείχαν στη σύνθεση του Β' Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη συνεδρίαση της 9-10-2007, ότι παρέβησαν το καθήκον τους. Με αφορμή την καταγγελία του αυτή, διενεργήθηκε προκαταρτική εξέταση, από την οποία δεν επιβεβαιώθηκε η βασιμότητα των καταγγελλόμενων περιστατικών και κατόπιν τούτων, η σχετική δικογραφία τέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ποιν.Δ, στο αρχείο από την αρμόδια Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η τελευταία στη συνέχεια υπέβαλε την με αριθμό ΣΤΟ 8/4377 αναφορά της, προς έγκριση από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος αρχικά ενέκρινε τους χειρισμούς της Εισαγγελέως Πρωτοδικών, σύμφωνα με το υπ' αριθμό 3125/13-6-2008 παραγγελία του, στη συνέχεια όμως, ανακάλεσε την προηγούμενη παραγγελία του, με την υπ' αριθμό 9907/20-10-2008, νεότερη παραγγελία του. Μετά από αυτά και ενόψει του ότι οι καταγγελλόμενοι προσέλαβαν την ιδιότητα των κατηγορουμένων, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό, κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (άρθρα 111 παρ.7, 119 παρ.1 και 122 παρ.1 του Κ.Ποιν.Δ), σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να λάβει χώρα κανονισμός αρμοδιότητας, ώστε η περιεχόμενη στην από 31-3-2008 μηνυτήρια αναφορά του ..., σε βάρος των δικαστικών λειτουργών α) ..., β) ..., γ) ... και ..., να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να επιληφθεί αυτής και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Για τους λόγους αυτούς
Παραπέμπει την από 31-3-2008 καταγγελία του ...., κατά των δικαστικών λειτουργών: α) ..., β) ..., γ) ..., και ..., στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ