Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 235 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 235/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 44/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Απριλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 956/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη με αριθμό 450/29.9.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον σας μετά της σχετικής δικογραφίας την με αριθ. 402/25-4-2008, που κατεχωρήθη εις το ειδικό βιβλίο εφέσεων του Εφετείου Θράκης με αυξ. αριθ. 20, έκθεσιν αναιρέσεως του Χ που ήδη κρατουμένου στην φυλακή ....., ασκηθείσαν ενώπιον του Διευθυντού της ως άνω Δικαστικής Φυλακής, κατά της υπ'αριθ. 44/2008 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, δια της οποίας απερρίφθη η από 26-11-2007 αίτησις του περί επαναλήψεως της διαδικασίας επί της οποίας εξεδόθη η υπ'αριθ. 773/16-6-2005 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, δια της οποίας κατεδικάσθη εις ποινήν φυλάκισης τριών (3) ετών, που δεν μετετράπη εις χρηματικήν και επάγομαι τα ακόλουθα: Ι) Από τον συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 148 έως 153, 473§2, 474§2, 476§1, 509§1 και 510§1 Κ.Π.Δ., προκύπτει ότι για το κύρος και κατ'ακολουθίαν το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος ή απόφασης, πρέπει στην δήλωση της άσκησης της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους αυτή ασκείται. Αν δεν περιέχεται εις αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους αναφερόμενους στο αρθρ. 510 Κ.Π.Δ. λόγους αναίρεσης, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια, χωρίς άλλη έρευνα, απορρίπτεται (αρθρ. 513 § 1 Κ.Π.Δ.). Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διάταξης που προβλέπει τον λόγο αναίρεσης, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί, οι αόριστοι και ασαφείς λόγοι αναίρεσης είναι ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτίμησης και δεν μπορούν να συμπληρωθούν με στοιχεία που βρίσκονται έξω από την δήλωση για αναίρεση. Κατ'ακολουθίαν των ως άνω, λόγοι που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο και δη σε υπόμνημα δεν λαμβάνονται υπ'όψιν από το δικαστήριο, ενώ η απλή συρραφή του υπομνήματος στην έκθεση αναίρεσης, δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ'αυτό λόγους στην έκθεση και πολύ περισσότερο όταν το υπόμνημα δεν φέρει την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου ενώπιον του οποίου ησκήθη το ένδικο μέσο της αναίρεσης (Α.Π. 450/2006 Ποιν.Χρ. ΝΣΤ' σελ. 977, Α.Π. 1476/2004 Ποιν.Χρ. ΝΕ σελ. 618). Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 528§1 και 527§3 Κ.Π.Δ. συνάγεται ότι η ακρόασις του αιτουμένου την επανάληψη της διαδικασίας είναι αναγκαία, ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η κλήτευσις και παράστασις τούτου αυτοπροσώπως, ή δι'αντιπροσώπου, επί ποινή απολύτου ακυρότητος της διαδικασίας, ένεκα παραβάσεως των διατάξεων που αφορούν την υπεράσπισιν του αναιρεσείοντος και την άσκησιν των προσηκόντων δικαιωμάτων, συνεπεία της οποίας επέρχεται αναίρεσις του βουλεύματος κατ'άρθρ. 171§1 στοιχ. Δ' και 484§1 στοιχ. Α' Κ.Π.Δ. (Α.Π. 850/73 Ποιν.Χρον. ΚΔ' σελ. 50). Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση υπ'αριθ. 402/25-4-2008 αίτηση αναίρεσης πλήττεται η υπ'αριθ. 44/2008 απόφασις του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, με την οποίαν απερρίφθη, ως αβάσιμη, η από 26-11-2007 αίτηση του αναιρεσείοντος περί επαναλήψεως της διαδικασίας επί της οποίας εξεδόθη η υπ'αριθ. 773/2005 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ροδόπης δια της οποίας κατεδικάσθη εις ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών, που δεν μετετράπη εις χρηματικήν. Η αναίρεση ησκήθη με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ενώπιον του Διευθυντού της Δικαστικής φυλακής ....., όπου κρατείται, αναφέρονται δε εις αυτήν, σε σχέση με τους λόγους αναίρεσης, επακριβώς τα εξής: "... κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά του υπ'αριθ. 44/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης που καταδικάστηκε ... για τους παρακάτω λόγους που αναφέρει, επισυνάπτω φωτοτυπία Συμβουλίου Εφετών Θράκης, επισυνάπτω φωτοτυπία αιτήσεως περί επαναλήψεως της διαδικασίας, κατά άρθρο 525, καθώς και μία σελίδα χειρόγραφη με την ένδειξη ... "λόγω έλλειψης χώρου". Με αυτό όμως το περιεχόμενο η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, απαράδεκτη, αφού δεν αναφέρεται ουδείς εκ των διαλαμβανομένων περιοριστικώς εις το άρθρο 510§1 Κ.Π.Δ., λόγων αναίρεσης. Εν όψει δε τούτων οι λόγοι που αναφέρονται εις το, άνευ ημερομηνίας και υπογραφής τόσον του ίδιου όσον και του αρμοδίου υπαλλήλου, έγγραφο υπόμνημα του αναιρεσείοντος, δεν λαμβάνονται υπ'όψιν από το Δικαστήριο και η απλή συρραφή του εςν λόγω υπομνήματος στην υπό κρίσιν έκθεση αναίρεσης, δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ'αυτό (υπόμνημα) λόγους στην έκθεση αναίρεσης, πέραν του ότι, και αν υποτεθεί ότι το εν λόγω υπόμνημα αποτελεί ενιαίο σύνολο με την έκθεση αναιρέσεως, οι αιτιάσεις, που διαλαμβάνονται εις τούτο, είναι αβάσιμες καθόσον, όπως προκύπτει από τα πρακτικά του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, ο αναιρεσείων εκλήθη να παραστεί κατά την συζήτησιν εγνωστοποίησε δια της από 19-2-2008 υπευθύνου δηλώσεως του ότι θα παραστεί για λογαριασμό του ενώπιον του Συμβουλίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του πλην όμως ούτος δεν ενεφανίσθη. Κατ'ακολουθίαν όλων των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως και να επιβληθούν τα έξοδα εις βάρος του αναιρεσείοντος.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Να απορριφθεί, ως απαράδεκτος, η υπ'αριθ. 402/25-4-2008 αίτησις αναιρέσεως του Χ και ήδη κρατουμένου στην Φυλακή ....., κατά της υπ'αριθ. 44/2008 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θράκης και Να επιβληθούν τα έξοδα εις βάρος του αναιρεσείοντος.
Αθήναι 24-9-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αντώνιος Μύτης

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 παρ. 1 Κ.Π.Δ., προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' ακολουθίαν το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος ή απόφασης, πρέπει στη δήλωση της άσκησής της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, οι λόγοι για τους οποίους αυτή ασκείται. Αν δεν περιέχεται σε αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους αναφερόμενους στα άρθρα 484 και 510 Κ.Π.Δ. λόγους αναίρεσης, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια, χωρίς άλλη έρευνα, απορρίπτεται (αρ. 576 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διάταξης που προβλέπει τον λόγο αναίρεσης, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί. Οι αόριστοι και ασαφείς λόγοι αναίρεσης είναι ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτίμησης και δεν μπορούν να συμπληρωθούν με στοιχεία που βρίσκονται έξω από τη δήλωση για αναίρεση. Κατ' ακολουθίαν των ως άνω, λόγοι που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο και δη σε υπόμνημα, δεν λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, ενώ η απλή συρραφή του υπομνήματος στην έκθεση αναίρεσης, δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ' αυτό λόγους στην έκθεση και πολύ περισσότερο όταν το υπόμνημα δεν φέρει τη σφραγίδα της υπηρεσίας, την υπογραφή του γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο της αναίρεσης, καθώς και την υπογραφή του ασκήσαντος το ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση, με την ένδικη υπ' αρ. 402/25.4.08 αίτηση αναίρεσης, πλήττεται η υπ' αρ. 44/2008 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, με την οποία απορρίφθηκε, η από 26.11.07 αίτηση του ήδη αναιρεσείοντος, για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, η οποία περατώθηκε με την υπ' αρ. 773/2005 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ροδόπης και με την οποία καταδικάσθηκε αυτά σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών, για την αξιόποινη πράξη της απάτης από κοινού (αρ. 45 και 386 Π.Κ.). Η αναίρεση αυτή ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ενώπιον του Διευθυντού της δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού, όπου κρατείται, αναφέρονται δε σε αυτήν, σε σχέση με τους λόγους αναίρεσης, επακριβώς τα εξής: "κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά του υπ' αρ. 44/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, επισυνάπτω φωτοτυπία αιτήσεως περί επαναλήψεως της διαδικασίας, κατά άρθρο 525, καθώς και μία σελίδα χειρόγραφη με την ένδειξη... λόγω έλλειψης χώρου. Με αυτό όμως το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση αναίρεσης είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, απαράδεκτη, αφού δεν αναφέρεται κάποιος, από τους διαλαμβανόμενους πειστικώς στο άρθρο 484 Κ.Π.Δ., λόγος αναίρεσης. Εν όψει δε αυτών, οι λόγοι που αναφέρονται στο, χωρίς ημερομηνία, έγγραφο υπόμνημα, δεν λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο τούτο και η απλή συρραφή του εν λόγω υπομνήματος στην ένδικη έκθεση αναίρεσης, δεν ενσωματώνει τους περιεχόμενους σ' αυτό λόγους στην έκθεση αναίρεσης και πολύ δε περισσότερο αφού το εν λόγω έγγραφο υπόμνημα, δεν φέρει τη σφραγίδα της υπηρεσίας, ούτε την υπογραφή του Διευθυντή της ως άνω δικαστικής φυλακής, ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο αυτό μέσο, ούτε επίσης και την υπογραφή του αναιρεσείοντος. Κατ' ακολουθίαν όλων όσων αναφέρθηκαν, η ένδικη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί, ο δε αναιρεσείων να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα (αρ. 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αρ. 402/25-4-2008 αίτηση του Χ, κρατουμένου στις δικαστικές φυλακές ....., για αναίρεση του υπ' αρ. 44/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή