Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1312 / 2011    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1312/2011

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 και 28 Σεπτεμβρίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου A. P. (όνομα) T. (επώνυμο) του P. και της M., Βούλγαρου υπηκόου, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο, κατά της με αριθμό 13/2011 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.
Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του με αριθμό 2157/2010 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο της Εισαγγελίας της Βάρνας σε βάρος του ανωτέρω εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 04/08 Ιουλίου 2011 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Πειραιώς και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 872/2011. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε, δια της διερμηνέως, τον αυτοπροσώπως παραστάντα εκκαλούντα-εκζητούμενο, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεσή του και να μην εκδοθεί και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κλπ", σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του εκζητουμένου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον ’ρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον Γραμματέα Εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Επομένως, η υπό κρίση, από 5 Ιουλίου 2011, με αριθμό έκθεσης 4/2011 έφεση του T. A. P. του P. και της M., κατά της υπ' αριθμό 13/2011 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, με την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του υπ' αριθμό 2157/2010 από 25-1-2011 Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης των Βουλγαρικών Αρχών (Περιφερειακό γραφείο Εισαγγελίας της Βάρνας), η οποία έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα ενώπιον του αρμόδιου Γραμματέα του παραπάνω Εφετείου, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσία.
Κατά το όρθρο 1 του πιο πάνω νόμου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειμένου, σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει αποδοθεί η αξιόποινη πράξη, να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου, ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που περιέχει, ειδικότερα, α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής κλπ. σύνδεσης της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από την νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες της, και ορίζεται ότι το ένταλμα τούτο μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτέλεσής του.
Επίσης, στο άρθρο 9 παρ. 3, ορίζεται ότι, όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος, ενώ, κατά την παραπάνω διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του εν λόγω νόμου, κατά της πιο πάνω οριστικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον ’ρειο Πάγο, από τον εκζητούμενο ή τον εισαγγελέα, μέσα στην προθεσμία που προαναφέρθηκε. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή, σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, αντίστοιχα δε, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόμου τούτου, επιτρέπεται η εκτέλεση του εν λόγω εντάλματος, εάν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκλημα σύμφωνα και με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστο δώδεκα μηνών, επίσης δε, το ένταλμα εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της ανωτέρω παραγράφου 1, εφόσον τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης αυτού καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως πλημμέλημα ή ως κακούργημα, ενώ, τέλος, κατά την παρ. 2 του αμέσως πιο πάνω άρθρου, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, για τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, και συγκεκριμένα από τα έγγραφα που προσκομίζονται από το κράτος που ζητεί την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος, συμπεριλαμβανομέ-νων των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε ο εκζητούμενος κατά την εξέταση του ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών και ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την εκδίκαση της έφεσής του, προφορικώς, προέκυψαν τα ακόλουθα: Σε βάρος του Βούλγαρου υπηκόοου, T. A. P. του P. και της M., που γεννήθηκε στις ... στην πόλη ... από το Περιφερειακό γραφείο Εισαγγελίας της Βάρνας εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 2157/10/25-1-2011 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις - που διώκονται και τιμωρούνται με τα πιο κάτω άρθρα του βουλγαρικού και αντίστοιχα του ελληνικού ΠΚ και του Ν.2447/96, προκειμένου να προσαχθεί αυτός στην Εισαγγελική αρχή που εξέδωσε το ένταλμα συλλήψεως, με σκοπό να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ένταλμα αυτό αποδίδονται στον εκζητούμενο οι εξής πράξεις:
1. Κατά τη χρονική περίοδο από Απρίλιο του 2009 έως 25/1/2011 στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, από κοινού με την Σ. Β. Α. οργάνωσε και διηύθυνε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με μέλη: Ι. Α. Ι., Ε. Β. Ζ. , Σ. Γ. Π., Π. Μ. Ν., Ν. Ι. Μ., Γ. Σ. Σ. και Ρ. Σ. ’., ομάδα που συστήθηκε με ιδιοτελή σκοπό και με σκοπό στρατολόγησης εγκύων γυναικών με σκοπό πώλησης των παιδιών τους. Ταυτόσημες (όμοιες) 5 ενέργειες, οι οποίες αποτελούν αυτόνομα εγκλήματα σε σχέση με 5 εγκύους γυναίκες.
2. Στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο, σε εκτέλεση απόφασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, που οργάνωσε και διεύθυνε από κοινού με την Σ. Β. Ζ. και Ι. Α. Ι., Ε. Β. Ζ. , Σ. Γ. Π., Π. Μ. Ν., Ν. Ι. Ι., Γ. Σ. Σ. και Ρ. Σ. ’., στρατολόγησε, μεταβίβασε και αποδέχθηκε από τα σύνορα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο έδαφος της Δημοκρατίας της Ελλάδας τις εγκύους γυναίκες Ι. Ν. Β., Τ. Γ. Σ., Ι. Α. Σ., Β. Μ. Σ. και Ζ. Σ. Σ. με σκοπό πώλησης των παιδιών τους, ανεξαρτήτως της συμφωνίας τους, η δε ενέργεια διαπράχθηκε μέσω της υπόσχεσης και παραχώρησης οφελών. Ειδικότερα δε, στο εν λόγω ένταλμα αναφέρονται οι αξιόποινες πράξεις της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και οργάνωσης και συμμετοχής σε εκληματική οργάνωση (άρθρα 321 εδ. 3 σε σχέση με εδ.1, άρθρο 159γ πρόταση 2 σε σχέση με 159 εδ. 2 σε σχέση με εδάφιο 1 σε σχέση με άρθρο 159α εδ.

ΙΙΙ σε σχέση με εδ. 1 του Ποιν. Κωδ. της Βουλγαρίας και αντίστοιχα άρθρα 187 § 1, 13 περ. στ', Π.Κ και 10 §§ 2, 3 Ν. 2447/96 - μεσολάβηση σε υιοθεσία κατ' επάγγελμα με όφελος). Εξάλλου, για τις πράξεις αυτές, η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή για έγκλημα βάσει άρθρου 321 εδ. 3 παρ. 1 σε σχέση με εδ. 1 από τον Ποινικό Κώδικα είναι στερητική της ελευθερίας για προθεσμία από 5 μέχρι 15 χρόνια και για έγκλημα βάσει άρθρου 159 r πρόταση 2 σε σχέση με άρθρο 159 6 εδ. 2 σε σχέση με εδ. 1 σε σχέση με άρθρο 159 α εδ.

ΙΙΙ σε σχέση με εδ. 2 παρ. 6 σε σχέση με εδ. 1 από το Ποινικό Κώδικα είναι στερητική της ελευθερίας για προθεσμία από 5 μέχρι 15 χρόνια και πρόστιμο από 20.000 έως 100.000 χιλιάδες λέβα.
Επίσης, από τα ίδια άνω αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι, ο εκζητούμενος, κρατείται στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, δυνάμει του υπ' αριθμ. 3/28-1-11 Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης της 24ης Τακτικής Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση, αρπαγή ανηλίκου και εμπόριο βρεφών όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 8987/18-2-2011 πιστοποιητικό κράτησης του Προϊσταμένου Δ/νσης του ως άνω Καταστήματος και το αντίγραφο του ως άνω εντάλματος. Από το περιεχόμενο της κατηγορίας που απαγγέλθηκε στον ανωτέρω, όπως φαίνεται από το αντίγραφο του εντάλματος προσωρινής του κρατήσεως, προκύπτει ότι ως προς τις αξιόποινες πράξεις της αρπαγής ανηλίκου, παράνομης κατακράτησης και εμπορίας βρεφών, δεν συμπίπτουν τα πραγματικά περιστατικά με αυτά του εν προκειμένω Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Όσον αφορά όμως, την πράξη της εγκληματικής οργάνωσης, διαπιστώνεται ότι ο χρόνος και εν μέρει ο τόπος τελέσεως της πράξεως, για την οποία απαγγέλθηκε κατηγορία από τις ελληνικές ανακριτικές αρχές αποτελεί τμήμα του χρόνου και τόπου τελέσεως της ίδιας πράξης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος των Βουλγαρικών αρχών. Συγκεκριμένα ο χρόνος του Ε.Ε για την εν λόγω πράξη προσδιορίζεται από Απρίλιο 2009 έως 25/1/2011 και ο τόπος η Βουλγαρία και η Ελλάδα, ενώ ο χρόνος τελέσεως στην προαναφερόμενη ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών κατηγορία προσδιορίζεται από 25/1/2010 έως 25/1/2011, ενώ ως τόπος τελέσεως φέρεται η Λαμία. Επομένως η έκδοση του εκζητουμένου όσο αφορά στο συγκεκριμένο αδίκημα πρέπει να περιορισθεί για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο του 2009 έως 24/1/2010 και μόνον για την Βουλγαρική Επικράτεια, εφόσον το κομμάτι αυτό εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. ζ' περ. ι' του Ν. 3251/2004.
Περαιτέρω, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, σε συνδυασμό με τις προφορικές εξηγήσεις του εκζητουμένου, προκύπτει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Τούτο γιατί: α) το παραπάνω ένταλμα περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα, που απαιτούνται από το άρθρο 2 του ν.3251/2004 και συγκεκριμένα προσδιορίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του εκζητουμένου, η ιθαγένεια του, η αρχή που το εξέδωσε και η διεύθυνσή της, γεγονότα τα οποία δεν αμφισβήτησε και ο ίδιος, ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, που παρέστη αυτοπροσώπως, καθώς επίσης, η φύση και ο χαρακτηρισμός των εγκλημάτων για τα οποία ζητείται η έκδοσή του, οι διατάξεις που προβλέπουν καθενός από αυτά το πλαίσιο της ποινής με την οποία τα εγκλήματα αυτά τιμωρούνται και τέλος η περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες τελέστηκαν τα εγκλήματα αυτά, β) οι πράξεις αυτές είναι αξιόποινες και κατά τους ελληνικούς νόμους - 187 παρ.1 σε συνδ. με 13 περ. στ' ΠΚ και 10 παρ. 2 και 3 Ν.2447/1996 - μεσολάβηση σε υιοθεσία κατ'επάγγελμα με όφελος - και τέλος, δεν υφίσταται για την παρούσα υπόθεση περίπτωση, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 του ν. 3251/2004, η οποία να εμποδίζει την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο εκκαλών με το μοναδικό λόγος εφέσεως προβάλλει την αιτίαση ότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την έκδοσή του στη Βουλγαρία, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ενοχής του. Αβάσιμα όμως διότι το εν λόγω συμβούλιο ορθά αποφάσισε την έκδοσή του αφού, κατά τα άνω λεχθέντα, ερεύνησε την πληρότητα των δικαιολογητικών των Βουλγαρικών αρχών και τις προϋποθέσεις εκδόσεως, που απαιτούνται από το Ν.3251/2004. Επίσης, ορθά δεν ασχολήθηκε με τη βασιμότητα των κατηγοριών, όπως αβάσιμα διατείνεται ο εκκαλών. Τέλος, οι αιτιάσεις του ότι διαμένει στην Ελλάδα με τους οικείους του, δεν συνιστούν κατά νόμο λόγους εφέσεως και ανατροπής της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, οι οποίες πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες. Ενόψει όλων αυτών και του ότι οι πράξεις αυτές δεν τελέσθηκαν στην Ελλάδα, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκζητουμένου, αλλά και την εκτέλεση του αναφερόμενου Εντάλματος Συλλήψεως.
Συνεπώς η εκκαλούμενη απόφαση κατ' ορθή εφαρμογή του νόμου και εκτίμηση των αποδείξεων απέρριψε την προσφυγή του εκκαλούντος και αποφάσισε την εκτέλεση του προσβαλλόμενου Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, κατά το παραπάνω μέρος του, με άμεση δικονομική συνέπεια ο υποστηρίζων τα αντίθετα λόγος και η έφεση στο σύνολό της να αξιολογείται ως κατ' ουσία αβάσιμη, λόγο για τον οποίο και πρέπει να απορριφθεί. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3251/2004.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ' ουσίαν την υπ' αριθμό 4 από 8 Ιουλίου 2011 έφεση του A. P. (όνομα) T. (επώνυμο) του P. και της M. που γεννήθηκε την 5-12-1973 στην πόλη ... και ήδη κρατουμένου των δικαστικών φυλακών Κορυδαλλού, κατά της υπ' αριθμό 13/2011 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της εν μέρει εκτέλεσης του εκδοθέντος κατ' αυτού υπ' αριθμό 2157/2010 από 25.1.2011 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως των Βουλγαρικών Αρχών (Περιφερειακό Γραφείο της Βάρνας).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκδόθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 28 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή