Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 645 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 645/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου Μιχαήλ Θεοχαρίδη, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.28/2012 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βιολέττα Κυτέα, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη, Κυριακούλα Γεροστάθη και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Μαρτίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Ι. Δ. του Λ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γρηγόριο Τσόλια, για αναίρεση της υπ' αριθ. 46008/2011, 48745/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Σεπτεμβρίου 2011 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1053/2011.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ.1, 349 και 139 του ΚΠοινΔ, ως και του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο εκκαλών-κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια. Η παραδοχή ή μη του σχετικού αιτήματος απόκειται στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όμως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και, σε περίπτωση απόρριψής του, να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένα την απόφασή του. Διαφορετικά, αν απορρίψει το αίτημα χωρίς την επιβαλλόμενη από τα ανωτέρω αιτιολογία, ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως (Ολ.ΑΠ 7/2005), η δε, εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως, του νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντος εκκαλούντος-κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτης, ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, με την μορφή της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης υπ' αριθ. 46008/2001, 48745/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, κατά την ημέρα εκδικάσεως της εφέσεως που είχε ασκήσει ο ήδη αναιρεσείων κατά της υπ'αριθ.59069/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και είχε ορισθεί για τις 22-6-2011 δεν εμφανίσθηκε ο εκκαλών-αναιρεσείων και το Δικαστήριο διέκοψε την δίκη για τις 4-7-2011. Κατά την άνω δικάσιμο (4-7-2011), κατά την εκφώνηση της υποθέσεως, εμφανίσθηκε ο Δικηγόρος Γεώργιος Καραχάλιος, ο οποίος ανήγγειλε στο Δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος είναι ασθενής προσκόμισε δε ιατρική βεβαίωση του Παν.Γεν.Νοσοκ. Κρήτης η οποία και αναγνώσθηκε. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής με την εξής αιτιολογία. "Επειδή από την προσκομιζόμενη ως άνω ιατρική βεβαίωση δεν προκύπτει η παραμονή μέχρι σήμερα του εκκαλούντος στο άνω νοσοκομείο (αναφέρεται μόνο η εισαγωγή του εκκαλούντος σε αυτό στις 28.6.2011 όπου διαπιστώθηκε προχωρημένη κήλη στον 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο) ούτε ότι πρέπει να παραμείνει (ή παραμένει κλινήρης) σ' αυτό ή στο σπίτι του.
Συνεπώς, δεν προκύπτει από την ως άνω βεβαίωση ανυπέρβλητο κώλυμα εμφάνισης του εκκαλούντος σήμερα ενώπιόν μας". Ακολούθως το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ήδη αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη. Η αιτιολογία αυτή, που διέλαβε το Δικαστήριο είναι η απαιτούμενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού εκτίθενται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο οδηγήθηκε στην απορριπτική, του παραπάνω αιτήματος του κατηγορουμένου, παρεμπίπτουσα απόφασή του, με την συνδρομή των οποίων (λόγων) το φερόμενο ως σημαντικό αίτιο που είχε επικαλεσθεί, για τη στήριξη του αιτήματός του, δεν ήταν πράγματι ικανό να οδηγήσει στην παραδοχή του αιτήματος και την αναβολή της δίκης. Ειδικότερα με τις παραδοχές ότι δεν προκύπτει ότι ο αιτών παρέμεινε ή παραμένει κλινήρης στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι του κατά την ημέρα της δικασίμου, πλήρως αιτιολογείται γιατί η αναφερόμενη στην ιατρική βεβαίωση ασθένεια του, δεν είναι ικανή να οδηγήσει το δικαστήριο στην παραδοχή του αιτήματος αναβολής της δίκης.
Περαιτέρω, από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, που παραδεκτά επισκοπούνται για την έρευνα του λόγου αναιρέσεως, προκύπτει ότι ο δικηγόρος Γεώργιος Καραχάλιος δεν κατέθεσε ως μάρτυρας, αλλά απλώς ανήγγειλε το φερόμενο ανυπέρβλητο κώλυμα του κατηγορουμένου. Επομένως, ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση ο αναιρετικός λόγος, σύμφωνα με τον οποίο "δεν ελήφθη υπόψιν και δεν αξιολογήθηκε αποδεικτικά η κατάθεση του δικηγόρου Γεωργίου Καραχάλιου". Επομένως οι εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Η' του ΚΠοινΔ μοναδικοί λόγοι αναιρέσεως με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας σχετικά με την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής και συνακόλουθα για υπέρβαση εξουσίας, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, όπως και η αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 85/2011 αίτηση του Ι. Δ. του Λ. περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 46008/2011, 48745/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή