Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1594 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1594/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (ο Εισαγγελέας είχε κώλυμα να μετάσχει) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για διόρθωση Της 823/2007 αποφάσεως του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με κατηγορούμενο τον ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί την διόρθωση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Φεβρουαρίου 2009 και με αριθμ. πρωτ. 245/2009 αίτησή του, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/16.2.2009 πράξεως του Προεδρεύοντος του Ποινικού Τμήματος τούτου, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 245/2009.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινετη διόρθωση της πιο πάνω απόφασης όσα αναφέρονται στην ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφαση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 145 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν στην απόφαση υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που την εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της, αν δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εμφανίστηκαν.
Εν προκειμένω το Δικαστήριο, μετά από την υπ' αριθ. 27/16-2-2009 πράξη του Προέδρου του και μετά από αίτηση του Εισαγγελέα καλείται να διατάξει τη διόρθωση της υπ' αριθ. 823/2007 αποφάσεώς του στην οποία από παραδρομή γράφτηκε ως μέλος της συνθέσεως ο κωλυόμενος στην υπόθεση αυτή Αντεισαγγελέας Στέλιος Γκρόζος, αντί για το ορθό Φώτιος Μακρής. Η υπόθεση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, κλητεύθηκε δε νομίμως και εμπροθέσμως ο αναιρεσείων διάδικος ... για να παρασταθεί κατά τη συζήτηση (βλ. τα από..και από ...αποδεικτικά επιδόσεως των επιμελητών δικαστηρίων...και ... αντίστοιχα). Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι από προφανή παραδρομή κατά τη σύνταξη της υπ' αριθ. 823/2007 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου γράφτηκε ως μέλος της συνθέσεως ο κωλυόμενος στην υπόθεση αυτή Αντεισαγγελέας Στέλιος Γκρόζος, αντί να γραφτεί ο Αντεισαγγελέας Φώτιος Μακρής, ο οποίος έλαβε πράγματι μέρος στη σύνθεση. Επομένως συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις διόρθωσης της προαναφερθείσης αποφάσεως και πρέπει το Δικαστήριο να διατάξει τη διόρθωση αυτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει τη διόρθωση της υπ' αριθ. 823/2007 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, ως προς το όνομα του μέλους της συνθέσεως Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το εσφαλμένο Στέλιος Γκρόζος στο ορθό Φώτιος Μακρής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 2 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή