Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1927 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1927/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη και Γεώργιο Αδαμόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 169/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Με πολιτικώς ενάγουσα την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Μαρτίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 412/2009. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, με αριθμό 177/15-5-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Eισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 485 § 1 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 38/9-3-2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ... κατά του υπ'αριθμ. 169/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ'αριθ. 1351/2008 βούλευμά του, μεταξύ άλλων, παρέπεμψε και τον αναιρεσείοντα στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για να δικασθεί για τις αξιόποινες πράξεις, α) της απάτης κατ'εξακολούθηση τελεσμένης και σε απόπειρα από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ και β) της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ'εξακολούθηση με σκοπό περιουσιακό όφελος διά βλάβης τρίτου που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ (άρθρα 42, 98, 386 § § 1 και 3β και 216 § ι και 3α Π.Κ.). Κατά του βουλεύματος αυτού άσκησε ο αναιρεσείων την υπ'αριθμ. 258/2008 έφεσή του επί της οποίας εκδόθηκε το προσβαλλόμενο υπ'αριθμ. 169/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο δέχθηκε τυπικά και απέρριψε κατ'ουσία την έφεση αυτή και επικύρωσε το εκκληθέν βούλευμα. Το βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών επιδόθηκε με θυροκόλληση στον αναιρεσείοντα στις 23-2-2009 και στον αντίκλητο δικηγόρο του στις 25-2-2009. Κατά του βουλεύματος αυτού άσκησε ο αναιρεσείων την κρινόμενη υπ'αριθ. 38/9-3-2009 αίτηση αναιρέσεως νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρα 473 § 1 και 474 § 1 Κ.Π.Δ.), αφού ασκήθηκε αυτοπροσώπως από τον αναιρεσείοντα ενώπιον του γραμματέα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και περιέχει συγκεκριμένους λόγους αναίρεσης και δη αυτούς της απόλυτης ακυρότητας (άρθρα 171 § ιγ, 309 § 2 και 484 § ια Κ.Π.Δ.) και της έλλειψης της απαιτούμενης από τις διατάξεις του άρθρου 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Συνεπώς είναι παραδεκτή και πρέπει να ερευνηθούν οι προβαλλόμενοι δι'αυτής λόγοι αναίρεσης. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 171 § ιδ και 309 § 2 του Κ.Π.Δ. συνάγεται ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας, η οποία συνιστά λόγο αναιρέσεως του βουλεύματος, κατ'άρθρο 484 § 1 περ. α' Κ.Π.Δ., εάν το δικαστικό συμβούλιο που αποφασίζει για την ουσία της κατηγορίας παραλείψει ή απορρίψει αναιτιολόγητα την αίτηση του κατηγορουμένου για να εμφανισθεί ενώπιόν του με την παρουσία και του εισαγγελέα για να δώσει κάθε διευκρίνιση. Εάν όμως το συμβούλιο απορρίψει την αίτηση για ορισμένους λόγους που αναφέρονται στο βούλευμα δεν τίκτεται απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 540/06). Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων με την μνημονευόμενη έφεσή του ζήτησε να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών "ώστε να δώσει και προφορικά τις απαραίτητες διευκρινίσεις" και το τελευταίο με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δη με την αιτιολογία "ο εκκαλών κατηγορούμενος με τα υπομνήματά του και με την ένδικη έφεση έχει παράσχει με πληρότητα εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται....ενόψει του ότι ο κατηγορούμενος εξέθεσε με πληρότητα τις υπερασπιστικές του απόψεις...", απέρριψε το αίτημα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αναιρεσείοντος ενώπιόν του. Επομένως ο πρώτος λόγος αναίρεσης της απόλυτης ακυρότητας που επικαλείται ο αναιρεσείων εκ της μη κλήσεώς του ενώπιον του εκδόντος το προσβαλλόμενο βούλευμα Συμβουλίου Εφετών, για να δώσει και προφορικά τις απαραίτητες διευκρινίσεις είναι αβάσιμος. Περαιτέρω δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων καθ'όσον στην περίπτωση αυτή πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 414/2007 Π.Χρ. ΝΗ/65). Στην προκειμένη δε περίπτωση ο αναιρεσείων με τον δεύτερο των λόγων της αναίρεσής του προβάλλει ότι οι εναντίον του κατηγορίες στηρίζονται στις ψευδέστατες καταθέσεις των μαρτύρων της μηνύτριας Τραπεζικής Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ". Η αιτίαση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει λόγον αναιρέσεως εκ των υπό του άρθρου 510 περιοριστικώς αναφερομένων, αφού δι'αυτής πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα, αναφορικά με την αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων που παραπάνω αναφέρει ο αναιρεσείων. Είναι συνεπώς αβάσιμος και ο δεύτερος λόγος αναίρεσης και πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου σας, καθ'όσον με το περιεχόμενο της αναίρεσής του πλήρως εξέθεσε τις απόψεις του και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 § 1 Κ.Π.Δ.).

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί κατ'ουσία η υπ'αριθμ. 38/2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ..., κατά του υπ'αριθμ. 169/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, να απορριφθεί το αίτημά του για αυτοπρόσωπη εμφάνιση και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 30 Απριλίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος

Αφού άκουσε
τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 309 παρ.2 ΚΠΔ, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως και κατά τη διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου εφετών (αρθρ. 316 παρ.2 ΚΠΔ), το συμβούλιο με αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι υποχρεωμένο να διατάσσει την εμφάνιση τους ενώπιον του με την παρουσία και του εισαγγελέα για να δώσουν κάθε διευκρίνιση...Τότε μόνο είναι δυνατόν να απορρίψει την αίτηση για εμφάνιση, όταν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που αναφέρονται ειδικά στο βούλευμα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, μόνο αν το συμβούλιο δεν απαντήσει καθόλου επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του ή αν αρνηθεί αναιτιολογήτως την εμφάνιση αυτή επέρχεται απόλυτη ακυρότητα σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ και δημιουργείται λόγος αναίρεσης κατ' άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του ιδίου Κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων με την έφεση του κατά του 1351/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για να δικαστεί για τις αναφερόμενες σε αυτό κακουργηματικές πράξεις και η οποία απορρίφθηκε κατ' ουσίαν με το προσβαλλόμενο 169/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ζήτησε να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του τελευταίου Συμβουλίου "ώστε να δώσει και προφορικά τις απαραίτητες διευκρινίσεις". Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο βούλευμα του απέρριψε το αίτημα της αυτοπρόσωπης εμφάνισής του ενώπιον του με την αιτιολογία ότι "ο εκκαλών κατηγορούμενος με τα υπομνήματα του και με την ένδικη έφεση έχει παράσχει με πληρότητα εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται...εν όψει του ότι ο κατηγορούμενος εξέθεσε με πληρότητα τις υπερασπιστικές του απόψεις". Επομένως, εφ' όσον το Συμβούλιο Εφετών έκρινε αιτιολογημένως ότι συντρέχουν οι άνω λόγοι και απέρριψε το αίτημα του, δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα και ο πρώτος εκ του άρθρου 484 παρ.1 περ. α' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα είναι αβάσιμος. Δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχέτισης, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστικού συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων, με το δεύτερο λόγο της αναίρεσης του, αποδίδει στο προσβαλλόμενο βούλευμα την πλημμέλεια ότι οι εναντίον του κατηγορίες στηρίζονται στις ψευδέστατες καταθέσεις των μαρτύρων της μηνύτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η δια του λόγου αυτού προβαλλόμενη αιτίαση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο αναίρεσης από τους εκ του άρθρου 510 ΚΠΔ περιοριστικώς αναφερομένους διότι με αυτή πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα.
Συνεπώς και ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. Τέλος, το δια της αιτήσεως προβαλλόμενο αίτημα του αναιρεσείοντος προς εμφάνιση του ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου είναι νόμιμο (άρθρο 309 παρ. 2 και 485 παρ. 3 ΚΠΔ) πλην είναι απορριπτέο ως αβάσιμο κατ' ουσίαν διότι με το περεχόμενο της αναίρεσής του εξέθεσε πλήρως τις απόψεις του για τους λόγους της οι δε διαλαμβανόμενοι ως άνω αναιρετήριο λόγοι δεν έχουν ανάγκη καμιάς προφορικής διευκρινίσεως αφού ο Άρειος Πάγος δεν προβαίνει σε εκτίμηση της ουσίας. Επομένως πρέπει να απορριφθεί η αναίρεση και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 38/2009 αίτηση του ..., για αναίρεση του 169/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ως και το αίτημά του για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου τούτου. Και Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή