Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1561 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1561/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου -Εισηγήτρια, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ανδρέα Ξένο και Βασίλειο Καπελούζο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Νοεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Πλιώτα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου Κ. Τ. του Γ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 2480-2481/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14 Μαρτίου 2012 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 646/12.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε τ ο ν Α ν τ ε ι σ α γ γ ε λ έ α
Που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρ. 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 514 εδ. α' ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και προς εκείνη της παρ. 3 του άρθρου 513, προκύπτει ότι αν, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, ο αιτών την αναίρεση ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως με συνήγορο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 ΚΠΔ και πριν από την προθεσμία που ορίζει το άρθρο 166 ίδιου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και καταδικάζεται ο αναιρεσείων, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ, στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση από το περιεχόμενο του από 16 Ιουλίου 2012 αποδεικτικού επιδόσεως, συνταχθέντος από τον υπάλληλο του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης ..., προκύπτει, ότι επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα προσωπικώς (και ως εκ περισσού και στον αντίκλητο δικηγόρο αυτού Δημήτριο Σωτηρόπουλο), σύμφωνα με τα άρθρα 155 παρ.1 και 166 παρ. 1 ΚΠοινΔ, νομίμως και εμπροθέσμως, η 646/11-6-2012 κλήση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για να παραστεί αυτός με συνήγορο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά την αναφερόμενη στην αρχή της αποφάσεως συνεδρίαση, προκειμένου να υποστηρίξει την κρινομένη αίτηση, περί αναιρέσεως της 2480-2481/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Συνεπώς, εφόσον ο αναιρεσείων δεν εμφανίσθηκε καθόλου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, όταν εκφωνήθηκε το ονοματεπώνυμό του κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 14 Μαρτίου 21012 αίτηση του Κ. Τ. του Γ., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2480-2481/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 12 Δεκεμβρίου 2012.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή