Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1287 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Βούλευμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεση του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1287/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννου Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 628/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14 Μαΐου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1003/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του με αριθμό 390/17-7-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την με ημερομηνία 91/14-5-2008 αίτηση αναίρεσης του ... κατά του με αριθμ. 628/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο απορρίφθηκε η με αριθμ. 12/28-12-2007 έφεση του κατά του με αριθμ. 362/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Χαλκίδας σαν απαράδεκτη λόγω του ότι δεν περιεχόταν στην έκθεση της έφεσης κανείς λόγος έφεσης και εκθέτω τα παρακάτω. Από τις διατάξεις των άρθρων 482 & 1 και 476 § 1 και 2 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν την πρώτη 482 & 1 ΚΠΔ '' Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν α. Τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα . Σε εγκλήματα που συρρέουν ή είναι συναφή ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση για όλα , έστω και αν το ένδικο μέσο επιτρέπεται μόνο για ένα από αυτά και β. Παύει την ποινική δίωξη εναντίον του '' κατά δε την δεύτερη 476 & 1 ΚΠΔ '' Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ,η.... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο(ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.. και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο .....'' και 476 &2 ΚΠΔ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.3160.2003 '' Κατά την απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση ''προκύπτει ότι η άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύματος μπορεί να γίνει μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις και όχι εναντίον οποιουδήποτε άλλου βουλεύματος, ότι κατά του βουλεύματος που κηρύσσει σαν απαράδεκτη έφεση κατά βουλεύματος δεν προβλέπεται άσκηση αναίρεσης αφού η λέξη βούλευμα απαλείφθηκε με την γενόμενη τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 3160/2003 (ΑΠ209/2005, ΑΠ 1247/2006) και ότι σε περίπτωση που ασκηθεί αναίρεση κατά βουλεύματος μη υποκειμένου σε αναίρεση το ένδικο αυτό μέσο απορρίπτεται σαν απαράδεκτο κατά τις διατάξεις του άρθρου 476&1 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του άσκησε αναίρεση κατά του με αριθμ. 628/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο απέρριψε σαν απαράδεκτη την με αριθμ. 12/18-12-2007 έφεση του κατά του με αριθμ. 362/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Χαλκίδας το οποίο τον παραπέμπει στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντίσταση κατά της αρχής, εγκατάλειψη θύματος που ο ίδιος παρέσυρε, και απλή σωματική βλάβη κατά συρροή λόγω του ότι στην έκθεση έφεσης δεν διαλαμβανόταν κανένας λόγος έφεσης. Τουτέστιν η αίτηση αναίρεσης του στρέφεται κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών μη υποκειμένου σε αναίρεση και ως εκ τούτου είναι απορριπτέα εκ του λόγου αυτού και σαν τέτοια πρέπει ν' απορριφθεί και να του επιβληθούν και τα δικαστικά έξοδα. Δια ταύτα Προτείνω όπως: Α. Να κηρυχθεί απαράδεκτη η με ημερομηνία 91/14-5-2008 αίτηση αναίρεσης του ... κατά του με αριθμ. 628/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών σαν απαράδεκτη λόγω του ότι στρέφεται κατά βουλεύματος μη υποκειμένου σε αναίρεση. Β. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της άσκησης της αναίρεσης στον παραπάνω. Αθήνα την 30-6-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 482 παρ. 1 και 476 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 38 και 41 παρ. 1 του Νόμου 3160/2003, η ισχύς του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 30 Ιουνίου 2003 (ΦΕΚ 165/306/2003, τεύχος Α'), συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, όταν δε το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων, από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται η άσκηση του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέως και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί, καθώς και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Εν προκειμένω, ο αναιρεσείων, διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, άσκησε αναίρεση κατά του 628/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο απέρριψε ως απαράδεκτη την 12/18.12.2007 έφεση του κατά του 362/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για να δικασθεί ως υπαίτιος απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αντίσταση κατά της αρχής. εγκατάλειψη θύματος που ο ίδιος παρέσυρε και απλή σωματική βλάβη κατά συρροή. Η ως άνω έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, διότι στην οικεία έκθεση δεν διαλαμβανόταν κανένας λόγος εφέσεως. Όμως, αφού η αναίρεση αυτή ασκήθηκε στις 14 Μαΐου 2008, δηλαδή μετά τις 30 Ιουνίου 2003, που άρχισε η ισχύς του Ν. 3160/2003, ήτοι ημερομηνία από την οποία μετά την κατά τα ανωτέρω επελθούσα νομοθετική μεταβολή, εξέλιπε πλέον το με το προηγούμενο νομικό καθεστώς δικαίωμα του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου να ζητήσει την αναίρεση του προσβαλλόμενου 628/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη, ως ασκηθείσα κατά βουλεύματος, το οποίο δεν προσβάλλεται με αναίρεση, αφού μ' αυτό απορρίφθηκε έφεση κατά βουλεύματος ως απαράδεκτη. Επομένως και ενόψει των προεκτεθέντων, η κρινόμενη αίτηση είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 § 1 και 583 § 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την 91/2008 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ..., κατά του 628/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή