Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 540 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Παραίτηση, Έκδοση.
Περίληψη:
Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης λόγω παραίτησης εκκαλούντος από αυτήν που στρεφόταν κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις Γερμανικές Δικαστικές Αρχές σε εκτέλεση σχετικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.
Αριθμός 540/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα (σε συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 9 και 16 Μαρτίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου ..., Ολλανδού υπηκόου, ήδη κρατούμενου στις Δικαστικές Φυλακές ..., που παραστάθηκε αυτοπροσώπως χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ' αριθ. 28/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 13.7.2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, που εκδόθηκε από τις Δικαστικές Αρχές της Γερμανίας σε βάρος του ανωτέρω εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής, ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε, στο Δικαστικό Κατάστημα του Εφετείου Πειραιώς, την με αριθμό και ημερομηνία 5/18.12.2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ενώπιον του Γραμματέως αυτού Θεμιστοκλή Παπακωνσταντίνου, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1747/2009.
Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε
τον εκζητούμενο, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη έφεση ως απαράδεκτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1 και 475 παρ. 1 του ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει, εκτός των οριζομένων στο πρώτο των ως άνω άρθρων περιπτώσεων, και με δήλωσή του στο ακροατήριο πριν αρχίσει η συζήτηση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ......καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι όλες οι προαναφερόμενες περιπτώσεις, που αυτή προβλέπει, όπως είναι και η νόμιμη παραίτηση από το ένδικο μέσο, ισοτίμως επάγονται την ίδια έννομη συνέπεια, την απόρριψη δηλαδή του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου. Η δε παραίτηση από του ενδίκου μέσου, ως λόγος κηρύξεως αυτού απαραδέκτου, δεν τελεί σε σχέση επικουρικότητας ως προς τον επαγόμενον την αυτή έννομη συνέπεια λόγο της μη τηρήσεως των νομίμων διατυπώσεων για την άσκησή τους. Κατά λογική συνέπεια, αν ο διάδικος παραιτήθηκε νομότυπα από κάποιο ένδικο μέσο κατά αποφάσεως ή βουλεύματος λόγω της παραιτήσεως αυτής, το ένδικο αυτό μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, χωρίς να είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως αν για την άσκησή του έχουν τηρηθεί ή όχι οι νόμιμες διατυπώσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας απόφαση δικάσιμο, εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού ο εκκαλών εκζητούμενος από τις Γερμανικές Δικαστικές Αρχές ... που γεννήθηκε στο ...της Τουρκίας το 1965 και κατοικεί στην Ολλανδία και ήδη είναι προσωρινά κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές ...και δήλωσε ότι παραιτείται από την υπ' αριθ. έκθεσης 5/18.12.2009 έφεσή του κατά της υπ' αριθ. 28/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς (σε τριμελή σύνθεση), με την οποία γνωμοδότησε το εν λόγω Συμβούλιο ότι πρέπει να εκδοθεί αυτός (εκκαλών) στις Γερμανικές δικαστικές αρχές, που ζητούν την έκδοσή του για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η δήλωσή του δε αυτή καταχωρίσθηκε στα ως άνω πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη νομική σκέψη, η ένδικη έφεση είναι απαράδεκτη, λόγω της νομότυπης παραίτησης του εκκαλούντος απ' αυτήν και έτσι παρέλκει η περαιτέρω έρευνά της. Ύστερα από όλα αυτά και για τον προαναφερόμενο λόγο, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση και καταδικασθεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 18 Δεκεμβρίου 2009 έφεση του ..., κατοίκου Ολλανδίας, για εξαφάνιση της υπ' αριθ. 28/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς (σε τριμελή σύνθεση), ως απαράδεκτη. Και
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 2010.
Εκδόθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ