Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2328 / 2007    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας - Πα-ραπέμπεται η υπόθεση από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές Πει-ραιώς στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου

Αριθμός 2328/2007


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούντες τους 1) ψ1 και 2) ψ2 και με εγκαλουμένους τους 1) χ1, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και 2) χ2, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.
Η αίτηση αυτή με αριθ. πρωτ. 840/27-2-2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 421/07.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη, με αριθμό 208/1.6.07, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω εις το Συμβούλιό σας, μαζί με την σχετική δικογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 137 παρ. 1 περ. γ΄ Κ.Π.Δ., την με αριθ. πρωτ. 840/27-2-2007 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, με την οποία επιδιώκεται η παραπομπή της υπόθεσης που περιγράφεται στην από 30-1-2007 μηνυτήρια αναφορά των α) ψ1 και β) ψ2 κατά των 1) χ1, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς και 2) χ2, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου, λόγω συναφείας, από το κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές:

Ι) Σύμφωνα με την διάταξη του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 136 Κ.Π.Δ. παραπομπή από το κατά τα άρθρα 122-125 αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές, διατάσσεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου (Πρωτοδικών ή Εισαγγελικού) και πάνω, που υπηρετεί στο κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο. Κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, παραπομπή διατάσσεται όχι μόνον κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και το στάδιο άσκησης της ποινικής διώξεως, αφού και σ΄ αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος, της εξασφάλισης δηλαδή της απόλυτης ανεξαρτησίας κρίσης του δικαστικού λειτουργού και αποκλεισμού κάθε υπόνοιας, εξαιτίας της συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο (βλ. Μπουροπούλου Ερμ. Κ.Π.Δ. έκδ. Β Τόμ. Α΄ σελ. 199-200, Ζησιάδου Ποιν. Δικαίου, έκδ. Γ΄ Τόμ. Α (1976) σελ. 657, Α.Π. 613/2001 Ποιν Χρον ΝΒ΄ σελ. 137). Είναι δε φανερό, ότι, όταν η παραπομπή ζητείται στο παραπάνω στάδιο (της άσκησης δηλ. της ποινικής διώξεως), πρέπει να εννοηθεί ως παραπομπή όχι σε άλλο (ισόβαθμο και ομοειδές) δικαστήριο στην κυριολεξία, αλλά εις τον Εισαγγελέα και τις λοιπές ανακριτικές αρχές που διατελούν σε τέτοιο (ισόβαθμο και ομοειδές) δικαστήριο και εύλογα, αφού ούτε ποινική δίωξη δεν έχει ασκηθεί ακόμα (ίδετ. Και Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. 988/1959 Ποιν Χρον Θ΄ σελ. 356). Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 137 παρ. 1 Κ.Π.Δ. την παραπομπή στην παραπάνω περίπτωση, ζητεί μεν, μεταξύ άλλων και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στις περιπτώσεις των στοιχείων γ΄ και δ΄ του άρθρου 136 Κ.Π.Δ. μόνο ο Εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου ή του Αρείο Πάγου αυτεπαγγέλτως, αποφασίζει δε το Συμβούλιο Εφετών μεν, αν ζητείται η παραπομπή από δικαστήριο Πλημμελειοδικών (τριμελές, μονομελές ή δικαστήριο ανηλίκων) σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές πλημμελειοδικείο, το δικαστήριο δε του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση με βάση τα παραπάνω, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται στο Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) η υπό κρίση αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, αφού στην περιφέρεια αρμοδιότητος του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο πρωτοδικείο, πλην εκείνου που υπηρετεί ήδη η εκ των μηνυομένων χ1, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, ώστε να αποφασίσει τούτο (Συμβούλιο Εφετών), ως καθ΄ύλην αρμοδίου την παραπομπή της υπόθεσης εις άλλο ισόβαθμο και ομοειδές αρμόδιο δικαστήριο και πρέπει να εξετασθεί κατ΄ουσίαν.


ΙΙ) Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικώτερον από την από 30-1-2007 μηνυτήρια αναφορά των α) ψ1 και β) ψ2, που ενεχειρίσθη ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, προκύπτει ότι οι μηνυόμενες εισαγγελικοί λειτουργοί, όπως περιγράφεται στην παραπάνω αναφορά, κατά παράβασιν των καθηκόντων των, εξέδωσαν τις με αριθμό 595/2006 και 596/2006 Διατάξεις, κατ΄άρθρ. 47 Κ.Π.Δ., με τις οποίες απερρίφθησαν, ως αβάσιμες, οι αντίστοιχες εγκλήσεις αυτών εις βάρος των εν αυταίς αναφερομένων προσώπων. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι κατά των παραπάνω απορριπτικών διατάξεων οι αναφέροντες δεν ήσκησαν προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς εντός της νομίμου προθεσμίας. Συνακόλουθα, και εν όψει α) του αυτεπαγγέλτου της διώξεως των της καταγγελθείσης πράξεως της παραβάσεως καθήκοντος (άρθρ. 36 Κ.Π.Δ. και 259 Π.Κ.) και β) του ότι οι παραπάνω εισαγγελικοί λειτουργοί προσέλαβαν ήδη την ιδιότητα του κατηγορουμένου (άρθρ. 72 Κ.Π.Δ.), η δε υπόθεση, λόγω του τόπου τελέσεως και της κατοικίας της μιάς των μηνυομένων (χ1) και, λόγω συναφείας της ετέρας τούτων (χ2), υπάγεται (στη φάση αυτή), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2, 112 παρ. 1, 119 παρ. 1 και 122 παρ. 1 Κ.Π.Δ., όπως ισχύουν τώρα, στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, ορθά και νόμιμα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 136 στοιχ. ε΄ και 137 στοιχ. γ΄ Κ.Π.Δ., ζητείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς ή κατά το στάδιο τούτο της προδικασίας παραπομπή της υπόθεσης, ως προς όλους βέβαια τους κατηγορουμένους (άρθρ. 128 παρ. 1 και 129 στοιχ. α΄ Κ.Π.Δ.) εις τον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, προκειμένου το αρμόδιον Συμβούλιον του παρ΄ώ διατελεί δικαστηρίου, αποφανθεί την παραπομπή, λόγω αρμοδιότητός του, άλλου ισόβαθμου και ομοειδούς προς το Πλημμελειοδικείο Πειραιώς δικαστηρίου της περιφερείας του, πλην του τοιούτου της Κορίνθου, όπου υπηρετεί ήδη η εκ των μηνυομένων χ2. Πρέπει επομένως, κατά παραδοχή της παραπάνω αίτησης και, ως κατ΄ουσίαν βασίμου, να διαταχθεί η παραπομπή της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, ώστε, κατά τα εκτεθέντα, να ενεργηθεί ό,τι από τον νόμο (άρθρα 43 επ. Κ.Π.Δ.) κατά το στάδιο τούτο και το μετ΄αυτό, επιβάλλεται.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Π ρ ο τ ε ί ν ω: Να διαταχθεί η παραπομπή εις τον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, προκειμένου, το αρμόδιον Συμβούλιο του παρ΄ώ διατελεί δικαστηρίου, αποφανθεί την παραπομπή εις τις ανακριτικές αρχές άλλου ισόβαθμου και ομοειδούς προς το Πλημμελειοδικείο Πειραιώς δικαστηρίου της περιφερείας του, πλην του τοιούτου της Κορίνθου, της ποινικής υπόθεσης που περιγράφεται στην από 30-1-2007 μηνυτήριας αναφοράς των α) ψ1 και β) ψ2, εις βάρος, μεταξύ των άλλων και των α) χ1, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς και β) χ2, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου.
Αθήναι τη 2-5-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως, οπότε η παραπομπή νοείται ως παραπομπή όχι σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο, στην κυριολεξία, αλλά στον Εισαγγελέα και τις λοιπές ανακριτικές αρχές που διατελούν σε τέτοιο, δηλαδή ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ.
Εν προκειμένω, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 840/27.2.2007 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, επιδιώκεται η παραπομπή της υποθέσεως που περιγράφεται στην από 30.1.2007 μηνυτήρια αναφορά των ψ1 και β) ψ2 κατά των 1) χ1, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς και 2) χ2, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου, λόγω συνάφειας, από το κατά τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ. αρμόδιο Δικαστήριο, σε άλλου ισόβαθμο και ομοειδές. Η αίτηση αυτή παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου σε συμβούλιο, αφού στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο πρωτοδικείο, εκτός απ' αυτό στο οποίο υπηρετεί ήδη η πρώτη μηνυομένη Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών χ1. Περαιτέρω, από τα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα, από την παραπάνω μηνυτήρια αναφορά, η οποία εγχειρίστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, προκύπτει ότι οι παραπάνω μηνυόμενες Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μηνύονται για το ότι, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, εξέδωσαν τις 595/2006 και 596/2006 διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Π.Δ, με τις οποίες απορρίφθηκαν ως αβάσιμες οι αντίστοιχες εγκλήσεις των αναφερόντων εις βάρος των προσώπων που αναφέρονται στις εγκλήσεις. Κατά των παραπάνω απορριπτικών διατάξεων οι αναφερόντες δεν άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Ενόψει όλων αυτών και ιδίως του ότι η καταγγελθείσα πράξη της παραβάσεως καθήκοντος διώκεται αυτεπαγγέλτως και ότι οι παραπάνω Aντεισαγγελείς Πρωτοδικών προσέλαβαν ήδη την ιδιότητα του κατηγορουμένου (άρθρο 72 ΚΠΔ), η δε υπόθεση, λόγω του τόπου τελέσεως και της κατοικίας της μηνυομένης χ1 και λόγω συνάφειας ως προς την άλλη μηνυόμενη (χ2), που υπηρετούν αντιστοίχως στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Πειραιώς και Κορίνθου, συντρέχει περίπτωση καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο τούτο και παραπομπής της υποθέσεως, ως προς και τις δύο μηνυόμενες, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς σε εκείνες άλλου Εφετείου και ειδικότερα να παραπεμφθεί η υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο (Συμβούλιο Εφετών Ναυπλίου) να αποφανθεί την παραπομπή της υποθέσεως στις ανακριτικές αρχές άλλου ισόβαθμου και ομοειδούς προς το Πλημμελειοδικείο Πειραιώς δικαστηρίου, πλην εκείνου της Κορίνθου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, προκειμένου το Συμβούλιο των Εφετών Ναυπλίου, αποφανθεί την παραπομπή στις ανακριτικές αρχές άλλου ισόβαθμου και ομοειδούς προς το Πλημμελειοδικείο Πειραιώς δικαστηρίου της περιφερείας του, πλην εκείνου της Κορίνθου, της ποινικής υποθέσεως που περιγράφεται στην από 30 Ιανουαρίου 2007 μηνυτήρια αναφορά των α) ψ1 και β) ψ2 , εις βάρος, μεταξύ των άλλων, και των α) χ1, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς και β) χ2, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ