Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 18 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 18/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα-εισηγητή, αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα), Χρήστο Βρυνιώτη τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 19 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του. Αφού έλαβε υπόψη: Α) Την από 4-10-2015 αίτηση του Γ. Τ. του Β., κατοίκου ..., κατά του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με την επωνυμία "..." που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα, κατατεθείσα νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία αυτός παραπονείται για τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την αμετάκλητη 255/2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και στην οποία εκθέτει αναλυτικά τις απόψεις του, ώστε να μην κρίνεται αναγκαία η δια πληρεξουσίου δικηγόρου παράστασή του ενώπιον του συμβουλίου (άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 61/2004) Β) Τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα: 1) Την προαναφερόμενη αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, 2) Την 17/2016 απόφαση του συμβουλίου τούτου με την οποία επιβλήθηκε στον καθ' ου ως κύρωση για τη μη συμμόρφωσή του προς την πιο πάνω απόφαση το χρηματικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, καθώς και την .../15-7-2016 έκθεση επιδόσεως αυτής, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Π. Τ.. 3) Την 3/2015 απόφαση του συμβουλίου τούτου, με την οποία επιβλήθηκε στον καθ' ου ως κύρωση για τη μη συμμόρφωσή του προς την πιο πάνω απόφαση το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και το 94/9-3-2015 απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω αποφάσεως του συμβουλίου τούτου.
4) Την 22/2013 απόφαση του συμβουλίου τούτου με την οποία επιβλήθηκε στον καθ' ου ως κύρωση για τη μη συμμόρφωσή του προς την πιο πάνω απόφαση το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και την ...11-11-2013 έκθεση επιδόσεως αυτής, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Π. Τ..

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 του ν. 3068/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 και με το άρθρου 4 Ε παρ. 3 του ν. 3388/2005, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται, χωρίς καθυστέρηση, προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων, η αρμοδιότητα δε για τη λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου μέτρων, για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ανατίθεται στο τριμελές συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του αυτού νόμου. Εξάλλου στο άρθρο 3 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ. 61/2004 ορίζονται τα εξής "1. Το συμβούλιο συντάσσει πρακτικό μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιέρχεται σ' αυτό η αίτηση, με το οποίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καλεί την αρχή να υποβάλει στοιχεία και απόψεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002... 2. Αν μετά από έρευνα των στοιχείων που απεστάλησαν, το συμβούλιο διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, συντάσσει πρακτικό, με το οποίο καλεί την υπόχρεη αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο... 3. Αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3068/2002". Τέλος κατά το άρθρο 5 του ίδιου π.δ. 61/2004 νέα αίτηση των ίδιων ή άλλων ενδιαφερομένων για επανάληψη της διαδικασίας διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης και επιβολή νέας χρηματικής κύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 εδαφ. τελευταίο του ν. 3068/2002, δεν υποβάλλεται πριν περάσει τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης του συμβουλίου στην υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή.
Συνεπώς, νέα αίτηση του ίδιου ενδιαφερομένου για επανάληψη της διαδικασίας διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης και επιβολή νέας χρηματικής κύρωσης, που υποβάλλεται πριν περάσει τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης του συμβουλίου στην υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή, είναι απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αιτών Γ. Τ. με την υπό κρίση αίτησή του, η οποία είναι η τέταρτη, μετά τις προηγηθείσες από 3-10-2012, 12-2-2014 και 21-10-2015 όμοιες αιτήσεις του, ζήτησε τη συμμόρφωση του καθ' ου Δήμου Καρυστίας προς την 255/2000 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Με την απόφαση αυτή αναγνωρίσθηκε ο ενάγων και ήδη αιτών: α) δικαιούχος δουλείας διόδου υπέρ του περιγραφομένου στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης ακινήτου του και σε βάρος του περιγραφόμενου στην ίδια απόφαση ακινήτου του ήδη καθ' ου και β) δικαιούχος δουλείας διοχετεύσεως ύδατος στην περιγραφόμενη εδαφική λωρίδα, υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ήδη καθ' ου, να άρουν την προσβολή των παραπάνω δικαιωμάτων του ήδη αιτούντος με την απομάκρυνση των χωμάτων και των μπάζων που έχουν επιρρίψει επί της κατά τα άνω εδαφικής λωρίδας και να μην προσβάλλουν στο μέλλον τα δικαιώματά του αυτά και απειλήθηκε σε βάρος του καθ' ου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση των νομίμων εκπροσώπων του για κάθε παράβαση των όρων της απόφασης. Το συμβούλιο τούτο με τις 22/2013, 3/2015 και 17/2016 αποφάσεις του δέχθηκε τις προηγούμενες (από 3-10-2012, 12-2-2014 και 21-10-2015) αιτήσεις του αιτούντος και υποχρέωσε τον καθ' ου να καταβάλει σ' αυτόν, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση, τα ποσά των 2.000 ευρώ, των 5.000 ευρώ και των 15.000 ευρώ, αντίστοιχα. Ήδη με την υπό κρίση αίτησή του, ζητεί την επανάληψη της νόμιμης διαδικασίας διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης του καθού με την ως άνω αμετάκλητη δικαστική απόφαση και επιβολή νέας χρηματικής κύρωσης. Όμως, η υπό κρίση αίτησή του υποβλήθηκε, στο Συμβούλιο τούτο, στις 4-10-2016, σύμφωνα με τη σχετική επισημείωση στο δικόγραφο της αιτήσεώς του, ήτοι πριν παρέλθει τρίμηνο από την κοινοποίηση της προηγούμενης 17/2016 απόφασης του Συμβουλίου τούτου στον υπόχρεο προς συμμόρφωση καθού, η οποία απόφαση κοινοποιήθηκε στον καθού, στις 15/7/2016 (όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη .../15.7.2016 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Ευβοίας Π. Τ., χωρίς ο αιτών να επικαλείται άλλη προγενέστερη κοινοποίηση της απόφασης αυτής).
Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 4-10-2015 αίτηση του Γ. Τ. του Β., κατοίκου ....
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή