Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 832 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 832/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα-Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει τις δύο αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1. Χ1 και 2. Χ2 που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Κουκούλα, περί αναιρέσεως της 33110/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 30 Ιουνίου 2008 (δύο) αιτήσεις τους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1407/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι κρινόμενες με αριθμό 81/30-6-2008 και 82/30-6-2008, αιτήσεις αναίρεσης των Χ1 και Χ2 κατά της 33110/12-5-2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πρέπει, ως συναφείς, να συνεκδικασθούν.

1.-Κατά μεν το άρθρο 473 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων, στην περίπτωση που ο δικαιούμενος διαμένει στην ημεδαπή και είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Κατά δε την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση της αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί, καθαρογεγραμμένη, στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Εξ άλλου κατά το άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ, το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαράδεκτο, πλην άλλων, και όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί στο αδύνατο, είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, και συνεπώς και της αναιρέσεως, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Αλλά στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, όπως συνάγεται από τα άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ, εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο, οφείλει να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεώς του το λόγο τον δικαιολογούντα την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία διακωλύθηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα αποδεικνύοντα τη βασιμότητα τους, γιατί διαφορετικά το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Ως ανώτερη βία, η οποία δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και εξαιρετικό, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμελείας και συνέσεως, και ως ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται εκείνο, το οποίο, οπωσδήποτε, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασκούντος το ένδικο μέσο διαδίκου και δεν μπορεί να υπερνικηθεί από αυτόν με κανένα τρόπο (Ολ. Α.Π. 15 και 763/1987). Η δε διάταξη του άρθρου 6 της υπογραφείσας κατά την 4 Νοεμβρίου 1950, κυρωθείσας με το ν.δ. 53/1974, αποτελούσας (αρθρ. 28 παρ. 1 του Συντάγματος) αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουσας κάθε άλλης αντίθετης διατάξεως νόμου Ευρωπαϊκής Συμβάσεως "για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των θεμελιωδών ελευθεριών" ουδεμία επήνεγκε αλλοίωση ή τροποποίηση των ως άνω θεσπιζόμενων προϋποθέσεως ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως και της μνημονευθείσας ανωτέρω γενικής αρχής του δικαίου. Στην προκειμένη περίπτωση οι αναιρεσείοντες με την με αριθμό 35753/2000 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και χρηματική ποινή 300.000 δρχ. ο καθένας, για μη έγκαιρη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών. Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησαν τις 12169/2007 και 12171/2007 εφέσεις τους. Κατά την εκδίκαση των εφέσεων αυτών, κατόπιν αποφάσεως του δικαστηρίου εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Αποστολάκη. Επί των εφέσεων αυτών εκδόθηκε η 33110/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκαν αυτές ως απαράδεκτες λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς τους. Η απόφαση αυτή καταχωρίσθηκε στο ειδικό βιβλίο την 10/6/2008, όπως προκύπτει από την επί του σώματος αυτής σχετική βεβαίωση του γραμματέως της Έδρας. Στις 30/6/2008 ο δικηγόρος Δημήτριος Κουκούλας άσκησε, δυνάμει των από 15/6/2008 εξουσιοδοτήσεων, τις κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως με δήλωση στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, με μοναδικό λόγο αναίρεσης την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσης του ως άνω Δικαστηρίου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αναιρέσεις αυτές έχουν ασκηθεί εκπρόθεσμα, αφού, έπρεπε να ασκηθούν μέσα σε 10 ημέρες από την ως άνω καταχώρηση, δεδομένου ότι κατά τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ήταν παρόντες οι αναιρεσείοντες και δεν απαιτείτο η επίδοσή της σ' αυτούς. Για να αιτιολογήσουν το εκπρόθεσμο της αναιρέσεώς τους οι αναιρεσείοντες επικαλούνται ότι συνέτρεξε στο πρόσωπο του ως άνω εξουσιοδοτηθέντος απ' αυτούς δικηγόρου περίπτωση ανωτέρας βίας, συνισταμένης σε ασθένειά του η οποία τον απέτρεπε ν' ασκήσει εμπρόθεσμα τις αναιρέσεις, προσκομίζοντας προς απόδειξη, ως μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο, την από ... ιατρική βεβαίωση του Καρδιολόγου ... . Στην βεβαίωση αυτή ο εν λόγω ιατρός βεβαιώνει ότι ο ανωτέρω δικηγόρος, εξετάσθηκε από αυτόν κατά την ως άνω ημερομηνία και βρέθηκε να πάσχει από ασταθή στηθάγχη, του συνεστήθη αποχή από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και αυστηρά κλινοστατισμός τουλάχιστον δύο εβδομάδων και επανεκτίμηση, επί επιμονής δε των συμπτωμάτων, συνεστήθη εισαγωγή σε ιατρική κλινική. Από την παραπάνω ιατρική βεβαίωση προκύπτει ότι η υγεία του ανωτέρω δικηγόρου δεν ήταν τέτοιας σοβαρότητας, ώστε να μην μπορεί αυτός ευθύς, μετά την μετάβασή του στην οικία του να ειδοποιήσει τους αναιρεσείοντες τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για την αδυναμία του να μεταβεί στο Πρωτοδικείο προκειμένου ν' ασκήσει εμπρόθεσμα τις εν λόγω αναιρέσεις, ώστε είτε οι ίδιοι, είτε απευθυνόμενοι σε άλλο δικηγόρο ν' ασκήσουν αυτές εμπρόθεσμα. Ήταν δε δυνατό, αν ελάμβανε χώρα τη 16/6/2008 ή έστω τις πρωινές ώρες της 17/6/2008, η από αυτόν σχετική ενημέρωση των αναιρεσειόντων. να ασκηθούν εμπρόθεσμα οι αναιρέσεις, εν όψει του ότι η σύνταξη του κειμένου αυτών δεν απαιτούσε, ως εκ της φύσεως του λόγου της αναίρεσης καμία ιδιαίτερη δυσκολία, και αυτό ανεξάρτητα του ότι η κατάσταση της υγείας του ως άνω δικηγόρου δεν θα επιβαρύνετο με τη σύνταξη από τον ίδιο δύο πανομοιότυπων αιτήσεων αναίρεσης με απλούστατο περιεχόμενο, την αποστολή τους στους αναιρεσείοντες και ενημέρωσή τους για τον τρόπο άσκησής τους, ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα ήταν δυνατή η ανεύρεση από αυτούς στο εν λόγω χρονικό διάστημα άλλου δικηγόρου διαθέσιμου προς άσκηση εμπροθέσμως των με το παραπάνω περιεχόμενο αναιρέσεών τους.
Συνακόλουθα αφού δεν αποδεικνύεται λόγος ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο της άσκησής τους πρέπει να απορριφθούν οι κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης ως απαράδεκτες, λόγω της εκπρόθεσμης άσκησής τους και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 § 1 και 583 § 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις με αριθμούς 81/30-6-2008 και 82/30-6-2008 αιτήσεις των Χ2 και Χ1 αντιστοίχως, για αναίρεση της 33110/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 24 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή