Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1545 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Αγορανομικός Κώδικας.
Περίληψη:
Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση αγορανομικής διατάξεως (άρθρ. 30 § 15, Ν.Δ. 136/1946 και άρθρο 33) αυτού. Η πράξη τιμωρείται ή από δόλο ή από αμέλεια, η μορφή δε της υπαιτιότητας πρέπει να αναγράφεται στην απόφαση. Άρθρο 514 εδ. δ' ΚΠΔ όπως ισχύει. Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου μπορεί να παραθέσει το άρθρο που εφηρμόσθη εάν δεν έχει παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτει αίτηση. Συμπληρώνει με την παράθεση του άρθρου 30 παρ. 15 ΝΔ 136/1946.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1545/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Χειρδάρη, περί αναιρέσεως της ΑΤ114/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 454/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ιδίου Κώδικος, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαματική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Δια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή ή αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ελλειψη αιτιολογίας υπάρχει και όταν ενώ μία αξιόποινη πράξη τιμωρείται είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια τελουμένη, δεν εκτίθεται στην καταδικαστική απόφαση για την πράξη αυτή περιστατικά που να στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου ότι η πράξη αυτή ετελέσθη από πρόθεση και όχι από αμέλεια.
Περαιτέρω κατ' άρθρα 264 παρ. 1 της Αγορανομικής Διατάξεως 14/1989 "απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να διατηρούν και να εκθέτουν για πώληση έτοιμο κιμά, δηλαδή κομμένο εκ των προτέρων από νωπό ή κατεψυγμένο κρέας", 15 Π.Δ. 40 της 11/21-1-1977 "περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως". Τα τρόφιμα αναλόγως των αποτελεσμάτων των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων βάσει της εν γένει υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως εις ην ταύτα ευρίσκονται και των όρων της ισχυούσης νομοθεσίας χαρακτηρίζονται ως ακολούθως: ε) ακατάλληλα προς κατανάλωσιν ως μη πληρούντα τις διατάξεις της ισχυούσης νομοθεσίας, ως τοιαύτα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν πληρούν ένα ή περισσοτέρους όρους της σχετικής νομοθεσίας. Η τύχη τούτων καθορίζεται εις τας οικείας διατάξεις".
Τέλος κατ' άρθρον 30 Ν.Δ 136/1946 με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται ... παρ. 15 "Οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας κατά τον παρόντα νόμον εκδιδομένας αγορανομικάς διατάξεις και άλλας αστυνομικάς διατάξεις ρυθμιζούσας αγορανομικά αντικείμενα" και άρθρο 33 αυτού, εάν η άνω παράβαση ετελέσθη εξ αμελείας επιβάλλεται φυλάκιση το πολύ εξ μηνών ή χρηματική ποινή. Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλομένη υπ' αριθμ. Α.Τ. 114/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, το οποίο δίκασε κατ' έφεση, τούτο, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, μετά από αναφορά κατ' είδος των αποδεικτικών μέσων εδέχθη τα εξής: "Στις 18-10-2004, τυγχάνων διευθυντής του S/M CARREFOUR -ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., που βρίσκεται επί της οδού ... στην περιοχή ..., κατά γενόμενο αγορανομικό έλεγχο κατελήφθη να έχει εντός του χώρου του κρεοπωλείου του άνω καταστήματος προς πώληση 32 κιλά κιμά από βόειο και χοίρειο κρέας, νωπό ή κατεψυγμένο προκομμένο ενώ ο κιμάς πρέπει να παρασκευάζεται παρουσία του πελάτη από το επιλεγόμενο από αυτό κρέας. Την παραπάνω δε ποσότητα κιμά, που ήταν κομμένη εκ των προτέρων και τοποθετημένη σε δισκάκια από φελιζόλ και ως εκ τούτου ήταν ακατάλληλη προς βρώση και κατανάλωση, ως μη πληρούσα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διέθετε αυτός στην κατανάλωση. Επομένως ο κατηγορούμενος τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αυτών".
Μετά ταύτα εκήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα του ότι "στον ... την 18-10-2004 τυγχάνων Δ/ντής του S/M CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατ/τος ευρισκομένου επί της οδού ..., από πρόθεση: Α) Παραβίασε την 14/89 Αγορανομική Διάταξη και συγκεκριμένα εντός του χώρου του κρεοπωλείου του ανωτέρου καταστήματος κατά γενόμενο αγορανομικό έλεγχο κατελήφθη να έχει, προς πώληση [32] τριάντα δύο κιλά κιμά [προκομμένο] από βόειο και χοίρειο κρέας νωπό ή κατεψυγμένο, ενώ ο κιμάς πρέπει να παρασκευάζεται παρουσία του πελάτη από επιλεγόμενο απ' αυτόν κρέας μετά ή χωρίς κόκαλα. Β) Κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο και με την ίδια ιδιότητα, κατελήφθη να διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα ακατάλληλα προς βρώση και κατανάλωση, ήτοι τρόφιμα τα οποία δεν πληρούσαν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα κατελήφθη να κατέχει και να διαθέτει προς πώληση [32] τριάντα δύο κιλά κιμά από βόειο και χοίρειο κρέας τοποθετημένο σε δισκάκια από φελιζόλ, κιμάς κομμένος εκ των προτέρων".
Με αυτά που εδέχθη το άνω δικαστήριο διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με πληρότητα και σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία κατεδικάσθη ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τις σκέψεις με τις οποίες υπήγαγε τα περιστατικά που εδέχθη στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και ειδικότερα την μορφή της υπαιτιότητος του αναιρεσείοντος ήτοι την πρόθεση (δόλο) με την οποίαν ετέλεσε τις άνω παραβάσεις.
Συνεπώς ο σχετικός μόνος λόγος της αναιρέσεως, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από την απόφαση εις την οποίαν, κατά τον αναιρεσείοντα, δεν προσδιορίζεται ο δόλος ή η αμέλεια τελέσεως των πράξεων, είναι αβάσιμος και απορριπτέος, απορριπτέα δε στο σύνολό της η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως.
Περαιτέρω εφόσον ο Άρειος Πάγος σύμφωνα με το άρθρο 514 εδ. δ' ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 50 παρ. 7 Ν 3160/2003, μπορεί, ακόμη και αν δεν εμφανισθεί ο αναιρεσείων, αυτεπαγγέλτως να παραθέσει το σχετικό άρθρο του ποινικού νόμου που εφηρμόσθη στην προσβαλλομένη απόφαση, πολύ δε περισσότερο δικαιούται να πράξει τούτο (και) όταν ο αναιρεσείων είναι παρών.
Συνεπώς πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να παρατεθεί στην προσβαλλομένη απόφαση το άρθρο 30 παρ. 15 Ν.Δ. 136/1946 που εφηρμόσθη στην προσβαλλομένη απόφαση, σε σχέση με την παράβαση της Α.Δ. 14/1989.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 3 Μαρτίου 2009 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. Α.Τ. 114/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220). Και

Συμπληρώνει την άνω απόφαση με την παράθεση στο σκεπτικό της του άρθρου 30 παρ. 15 ΝΔ 136/1946.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή