Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 386 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενης κατά μη οριστικής απόφασης (αναβλητικής της δίκης).
Αριθμός 386/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα-Εισηγήτρια και Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, ....., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 226/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1543/08.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη με αριθμό 516/31-10-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την προκείμενη ποινική δικογραφία και εκθέτω τα εξής: Ι. Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, με το υπ' αριθμ. 226/2008 βούλευμα του, απέρριψε ως κατ' ουσία αβάσιμη την 7/2-7-2008 έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, κατά του 39/5-6-2008 μη οριστικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ξάνθης, το οποίο ανέβαλε τη δίκη η οποία ανοίχθηκε με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του κατηγορούμενου ...., για την πράξη της ψευδούς καταμηνύσεως, σύμφωνα με το αρθρ. 59 § 2 Κ.Π.Δ., όπως αντ/θηκε με το άρθρο 6 Ν.2345/05. II. Κατά του παραπάνω, υπ' αριθμ. 226/08, βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, ο κατηγορούμενος ...., άσκησε, με δήλωση του στον αρμόδιο Γραμματέα του Εφετείου Θράκης, την υπ'αριθμ. 36/19-9-08 αίτηση αναίρεσης. III. To δικαίωμα του κατηγορούμενου να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος ρυθμίζεται από το άρθρο 482 Κ.Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με αρθρ. 41 § 1 Ν.3160/2003. Το δικαίωμά του περιορίζεται στα βουλεύματα που τον παραπέμπουν στο ακροατήριο για κακούργημα και για τα συρρέοντα ή συναφή εγκλήματα καθώς και στα βουλεύματα που παύουν προσωρινά τη δίωξη. Εξ άλλου, κατά το αρθρ. 476 § 1 Κ.Π.Δ. όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων, εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που το άσκησε. Στην προκείμενη περίπτωση, το υπ' αριθμ. 226/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης κατά του υπ' αριθμ. 39/2008 μη οριστικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ξάνθης, δεν υπόκειται σε αναίρεση εκ μέρους του κατηγορούμενου και η κρινόμενη αίτηση είναι απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 36/19-9-2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου ...., κατά του υπ' αριθμ. 226/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης. Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντα. Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ε. Νικολούδης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 463 εδ. α' ΚΠΔ ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 482 παρ. 1α του ιδίου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος μόνον όταν τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα ή παύει προσωρινά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αναίρεση είναι απαράδεκτη. περαιτέρω, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός από άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στην διάταξη αυτή, και όταν έχει ασκηθεί από πρόσωπο στο οποίο δεν αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται.
2.- Στην προκειμένη περίπτωση, με το προσβαλλόμενο 226/2008 βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, απέρριψε ως κατ' ουσίαν αβάσιμη την 7/2-7-2008 έφεση τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης κατά του 39/5-6-2008 μη οριστικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Ξάνθης, το οποίο κατ' εφαρμογή του άρθρου 59 § 2 ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 Ν. 2345/05 ανέβαλε τη δίκη που ανοίχθηκε με την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του αναιρεσείοντος για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης. Σύμφωνα όμως με τα προεκτεθέντα, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης αναίρεσης κατά του ως άνω βουλεύματος.
Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει ν' απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 19-9-2008 αίτηση του .... για αναίρεση του 226/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή