Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 919 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 919/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου Μιχαήλ Θεοχαρίδη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 62/2012 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Ιωάννη Γιαννακόπουλο (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Ευτύχιου Παλαιοκαστρίτη), Βασίλειο Φράγγο και Δήμητρα Λεοντάρη-Μπουρνάκα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 27 Απριλίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελεύς) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Ζ. Κ. συζ. Κ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Κλειδαρά, για αναίρεση της υπ' αριθ. 27027/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Ιουνίου 2011 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 718/2011
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσειούσης, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η απαιτουμένη κατά τ' άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ (όπως το τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει με το άρθρο 2 παρ.5 Ν. 2408/1996) ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται όχι μόνο στην απόφαση για την ενοχή ή την αθώωση αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική ή ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και η παραδοχή ή μη του αιτήματος αναβολής κατ' άρθρο 349 παρ.1 ΚΠΔ κατά το οποίο "Το δικαστήριο, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή πρόταση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση", απόκειται μεν εις την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όμως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτημα αυτό και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφασή του, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Δ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 27027/2011 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δικάσαντος εις δεύτερο βαθμό, η νυν αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη, τότε εκκαλούσα δεν ενεφανίσθη, αλλ' ενεφανίσθη ο δικηγόρος Α. Κ., ο οποίος ως άγγελος ανήγγειλε προς το δικαστήριο ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Κλειδαράς "αδυνατεί να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου και ζήτησε την αναβολή της υποθέσεως κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ, καθόσον ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος της κατηγορουμένης παρίσταται την ιδία ημέραν ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών", προσεκόμισε δε το από 7/4/2011 έγγραφο του άνω δικηγόρου Δημήτρη Κλειδαρά προς το δικαστήριο το οποίο και ανεγνώσθη. Το δικαστήριο ακολούθως απέρριψε το ως άνω υποβληθέν αίτημα της αναβολής με την εξής αιτιολογία: "Η εκκαλούσα, δεν εμφανίσθηκε στην παρούσα δικάσιμο, αλλά εμφανίσθηκε ο Α. Κ., ο οποίος ως άγγελος ανήγγειλε προς το δικαστήριο ότι ο συνήγορος της εκκαλούσας Δημήτριος Κλειδαράς, αδυνατεί να εμφανισθεί στο παρόν Δικαστήριο κατά την παρούσα δικάσιμο, διότι παρίστατω στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών και προσκόμισε το από 7-4-2011 έγγραφο του ως άνω δικηγόρου που αναγνώσθηκε, στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω κώλυμα και υπέβαλε (ο άγγελος) αίτημα αναβολής της συζήτησης. Το αίτημα αυτό το υπέβαλε ο άγγελος όχι της εκκαλούσας αλλά του ως άνω δικηγόρου, που επρόκειτο να ζητήσει από το Δικαστήριο να του επιτραπεί η εκπροσώπηση της εκκαλούσας είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο, καθώς ο εν λόγω δικηγόρος πριν του επιτραπεί η εν λόγω εκπροσώπηση δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτημα αναβολής για προσωπικό κώλυμα, να εμφανισθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει να του επιτραπεί η εκπροσώπηση (ΑΠ 940/2010 ΑΠ 461/2009 δημ. ΝΟΜΟΣ)". Η αναιρεσείουσα νυν αιτιάται ότι υπάρχει απόλυτη ακυρότης που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο εξαιτίας της αναιτιολογήτου απορρίψεως του υποβληθέντος από άγγελο αιτήματος αναβολής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο λόγω κωλύματος του πληρεξουσίου δικηγόρου της να παραστεί στη δίκη, εκ του ότι ο τελευταίος είχε ανειλημμένη υποχρέωση παραστάσεως κατά τον ίδιο χρόνο στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, και εν συνεχεία ότι, κατ' εκτίμηση των εκτιθεμένων, υπάρχει υπέρβαση εξουσίας, λόγω της απορρίψεως της εφέσεως της ως ανυποστηρίκτου. Όμως ο λόγος αυτός αφορών στην πλημμέλεια του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Α' σε συνδυασμό με το άρθρο 171 παρ.1 περιπτ.δ'ΚΠΔ (απόλυτος ακυρότης λόγω μη τηρήσεως των διατάξεων που καθορίζουν την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του κατηγορουμένου), δεν ιδρύεται στην προκειμένη περίπτωση, εφ'οσον, κατά τ' άνω, το σχετικό αίτημα αναβολής υπεβλήθη από άγγελο όχι της αναιρεσειούσης κατηγορουμένης, αλλά του δικηγόρου, που επρόκειτο να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιτρέψει την εκπροσώπηση αυτής (κατηγορουμένης), κατά τα άρθρα 340 παρ.2 και 501 παρ.1 ΚΠΔ, ο οποίος (δικηγόρος) πριν του επιτραπεί η τοιαύτη εκπροσώπηση, δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτημα αναβολής, που αφορά προσωπικό του κώλυμα να εμφανισθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει να του επιτραπεί η εκπροσώπηση.
Συνεπώς ορθώς και αιτιολογημένως απερρίφθη το άνω αίτημα αναβολής ως απαράδεκτο και ο συναφής λόγος αναιρέσεως υποστηρίζων τα αντίθετα, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Κατ' ακολουθίαν όλων αυτών η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της, ως κατ' ουσίαν αβάσιμος, καταδικασθεί δε η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ'αριθμ.59/8-6-2011 αίτηση της Ζ. συζ. Κ. Κ. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 27027/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων πενήντα (250).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή