Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1769 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά απορριψάσης την αίτηση - εξήγηση κατά δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Εφετείο - Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Παραπομπή της από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και στις εκεί αρμόδιες δικαστικές - εισαγγελικές αρχές.
Αριθμός 1769/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου.
Με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, Εφέτη Αθηνών, 2. Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3. Χ3, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, 4. Χ4, Αρεοπαγίτη, 5. Χ5, τέως Εφέτη, 6. Χ6, τέως Αντεισαγγελέα Εφετών, 7. Χ7, Εφέτη Αθηνών και 8. Χ8, Εφέτη Αθηνών.
Με εγκαλούντα τον Ψ, κάτοικο .... Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 509/15-6-2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 801/2010.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή, με αριθμό 322/4-10-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο Ψ υπέβαλε την από 11-10-2007 αίτηση-αναφορά-έγκληση και κατά των δικαστών που συνέπραξαν στην έκδοση των υπ'αριθμ. 2957/2005 απόφασης του Α' Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [=Χ4, Χ7, Χ1 και του Εισαγγελέα Εφετών Χ6 ] και 3764/2005 [=Χ3, Χ5, Χ8 και του Εισαγγελέα Εφετών Χ2 ] αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών όπως επίσης κατά των δικαστών και Εισαγγελέα, που συνέπραξαν, στην έκδοση του υπ'αριθμ. 4877/2004 βουλεύματος του συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών.
Επί της άνω εκδόθηκε από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών η υπ'αριθμ. ΕΓ 34-08/5/2Δ/10 διάταξη του [ Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ]. Κατ'αυτής ο ανωτέρω άσκησε την υπ'αριθμ. 291/2010 προσφυγή επί της οποίας αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, ενόψει των άρθρων 136 εδ. ε, 137 εδ. γ ΚΠοινΔ - δεδομένου ότι καταγγελλόμενοι Χ7, Χ1, Χ3, Χ8 και ο Χ2 είναι και δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν στο Εφετείο-Εισαγγελία Εφετών Αθηνών [ όπου συν-υπηρετεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών ] και δεδομένου ότι η παραπομπή περιλαμβάνει και το στάδιο της προδικασίας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ασκήσεως της ποινικής δίωξης, αφορά δε, λόγω συναφείας, όλους τους καταγγελλόμενους. 'Ετσι πρέπει η σχετική δικογραφία να διαβιβαστεί στις δικαστικές υπηρεσίες του Εφετείου-Πρωτοδικείου Πειραιώς για να αποφανθούν επί της υπό κρίση προσφυγής [ και ενδεχομένως περαιτέρω δικαστικών ενεργειών ]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω όπως η κρίση επί της υπ'αριθμ. 291/2010 προσφυγής του Ψ κατά της υπ'αριθμ. ΕΓ34-08/5/2Δ/10 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπεμφθεί στις δικαστικές αρχές του Εφετείου [και Πρωτοδικείου ] Πειραιά.
Αθήνα 16-9-2010 Ο Αντεισαγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ γ' ΚΠΔ συνάγεται, ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, που έχει το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο προκύπτει, ότι, η παραπομπή της υπόθεσης, πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής δίωξης αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, ότι, με την ΕΓ 34-08/5/2Δ/10 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών απορρίφθηκε η από 11-10-2007 έγκληση - αναφορά του Ψ, κατά δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών, οι περισσότεροι των οποίων υπηρετούν στο Εφετείο και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Κατά της διάταξης αυτής ο εγκαλών άσκησε την με αριθ. 291/2010 προσφυγή του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΠΔ, στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ανακύπτει συνεπώς ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος, λόγω του ότι οι ανωτέρω εγκαλούμενοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Εφετείο και την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν η με αριθ. 509/15-6-2010 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και ορισθεί αρμόδιος, να αποφανθεί επί της προσφυγής ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά καθώς και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά ως και οι αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο να αποφανθεί επί της 291/2010 προσφυγής του Ψ, κατοίκου ..., κατά της ΕΓ 34-08/5/2Δ/10 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιά και τις αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ