Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 501 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Ναρκωτικά, Νομίμου βάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Ναρκωτικά (οργάνωση και δόση οδηγιών και εντολών προς τέλεση πράξεων εισαγωγής στην Ελληνική επικράτεια - κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών). Λόγοι: α) Δ΄ & Ε΄ (έλλειψη νόμιμης βάσεως), 2) απόλυτη ακυρότητα λόγω της μεταβολής του χρόνου από 19/3/03 σε 17/3/03. Όχι επιρροή στην ταυτότητα της πράξης ή στην παραγραφή. Απορρίπτει την αίτηση.
Αριθμός 501/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Κυριτσάκη, Αντιπρόεδρο, Μιχαήλ Δέτση, Γρηγόριο Μάμαλη - Εισηγητή, Αιμιλία Λίτινα και Θεοδώρα Γκοΐνη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Νοεμβρίου 2006, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Μανέα, περί αναιρέσεως της 50/2005 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Με συγκατηγορούμενο το Χ2.Το Πενταμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Ιανουαρίου 2006 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 274/2006.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν ο Δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης 50/2005 αποφάσεώς του, τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται, το Πενταμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ'είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Κατά μη επακριβώς επακριβωθείσα ημερομηνία του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 2003, ο δεύτερος κατηγορούμενος Χ2 , ο οποίος εκείνη την εποχή διέμενε στα ...... Αλβανίας, ασχολούμενος με την εμπορία ενδυμάτων, ήλθε σε επαφή με τον αλβανό υπήκοο, Μ1 ιδιοκτήτη φορτηγού αυτοκινήτου-ψυγείου, τον οποίο γνώριζε από δύο προηγούμενα ταξίδια τους στη Γερμανία, όπου μετέφεραν φρούτα, και του ζήτησε όπως μεταφέρει ποσότητα ξυλοκάρβουνου από την Αλβανία στην Ελλάδα. Ο τελευταίος αρνήθηκε, διότι με το αυτοκίνητό του διενεργούσε μεταφορές φρούτων και συνέστησε τον αλβανό υπήκοο, Ο2 ιδιοκτήτη του με αριθμ. κυκλοφορίας ..... αλβανικού φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο, με οδηγό τον επίσης αλβανό υπήκοο, Ο1 πραγματοποιούσε τακτικά δρομολόγια από την Αλβανία στην Ελλάδα, μεταφέροντας διάφορα εμπορεύματα. Ο Ο2 δέχθηκε την πρόταση για την μεταφορά του ξυλοκάρβουνου, γιαυτό και στις 15 Μαρτίου 2003, έδωσε σχετική εντολή στον ανωτέρω οδηγό του αυτοκινήτου του, ο οποίος βρισκόταν στα .... Αλβανίας (ο ίδιος με άλλο φορτηγό αυτοκίνητό του βρισκόταν στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας δρομολόγιο) προκειμένου να διενεργήσει αυτός την μεταφορά. Στις 17 Μαρτίου 2003, ο δεύτερος κατηγορούμενος, Χ2 , εποχούμενος ενός μαύρου ΙΧΕ αυτοκινήτου και συνοδευόμενος από δύο αλβανούς υπηκόους, ο ένας εκ των οποίων ονομαζόταν Σ1 , συνάντησε, στα ..... Αλβανίας, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου Ο2 τον ως άνω οδηγό του αυτοκινήτου Ο1 και του ανέφερε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο μεταφοράς του κάρβουνου, τον πληροφόρησε δε ότι το εν λόγω εμπόρευμα θα το φόρτωνε λίγο έξω από την πόλη ......Αλβανίας, όπου και πράγματι μετέβη εκείνος με το φορτηγό αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από τον αδελφό του ..... Εκεί μετέβη επίσης, με το ΙΧΕ αυτοκίνητο και τους δύο αλβανούς, και ο δεύτερος κατηγορούμενος, Χ2. Όταν έφθασαν στο σημείο όπου θα γινόταν η φόρτωση του εμπορεύματος (σε μία μάνδρα λίγο έξω από την πόλη .....) ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου, Ο1 με τον αδελφό του, ...... προετοίμασαν το όχημα για την φόρτωση, δηλαδή έβαλαν την τέντα, και εργάτες άρχισαν να φορτώνουν την ποσότητα του ξυλοκάρβουνου, που ήταν τοποθετημένο σε σάκους, οι οποίοι ήταν εξωτερικώς ραμμένοι "ζιγκ-ζαγκ". Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, περίπου την 14.00; ώρα της ....., ο δεύτερος κατηγορούμενος Χ2 , πρότεινε στον οδηγό του φορτηγού και στον αδελφό του να μεταβούν μαζί του σε παρακείμενο εστιατόριο για να γευματίσουν, πράγμα που έγινε. Όταν επέστρεψαν, το αυτοκίνητο είχε φορτωθεί, με 605 σάκκους, βάρους 12,5 τόννων περίπου, οπότε ο οδηγός αυτού και ο ανωτέρω αδελφός του έκλεισαν το αυτοκίνητο με την τέντα χωρίς να προβούν σε έλεγχο τούτου, διότι, όπως ο οδηγός Ο1 κατέθεσε, δεν υποψιάστηκε τίποτε γιατί ο δεύτερος κατηγορούμενος Χ2 του είπε πως το ξυλοκάρβουνο το αγόρασε ο ίδιος, ο δε συνοδός του Σ1 ότι αυτός είχε πουλήσει το κάρβουνο στον δεύτερο κατηγορούμενο. Αμέσως μετά το φορτηγό αυτοκίνητο, με οδηγό τον Ο1 ακολουθούμενο από το ΙΧΕ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο δεύτερος κατηγορούμενος και οι δύο αλλοδαποί συνοδοί του, μετέβησαν στο Τελωνείο των ..... όπου και αφίχθησαν την 17.00' ώρα της ίδιας ημέρας (.....). Επειδή το τελωνείο ήταν κλειστό, το αυτοκίνητο στάθμευσε, καθ'υπόδειξη του δεύτερου κατηγορουμένου και του συνοδού του Σ1 σε υπάρχοντα εκεί χώρο στάθμευσης. Ο οδηγός του διανυκτέρευσε στην κατοικία του αδελφού του, ενώ ο τελευταίος παρέμεινε στο αυτοκίνητο. Το πρωί της επόμενης ημέρας (19-3-2003), ο δεύτερος κατηγορούμενος, οι δύο αλλοδαποί συνοδοί του και ένας τρίτος, ονόματι Μ2 μερίμνησαν, αφού τακτοποίησαν όλα τα αναγκαία έγγραφα και την άδεια εξαγωγής του εμπορεύματος, ώστε το φορτίο να τελωνιστεί στο Τελωνείο των ...... Μετά την "σφράγιση" του φορτίου, με την τοποθέτηση μολυβδοσφραγίδων από τα όργανα του ανωτέρω Τελωνείου, ο δεύτερος κατηγορούμενος Χ2 παρέδωσε στον οδηγό του φορτηγού Ο1 τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου, (τα οποία είναι μεν συντεταγμένα στην Αλβανική και Αγγλική γλώσσα αντίστοιχα, το Δικαστήριο δε έχοντας γνώσεις Αγγλικής, τα ανέγνωσε και κατανόησε το περιεχόμενό τους), ήτοι το από ..... έγγραφο της Αλβανικής Δημοκρατίας, στο οποίο αναγραφόταν ως πωλητής το όνομα ....., ως αγοραστής δε ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 , η διεύθυνση της επιχείρησής του (......), καθώς και η από .... φορτωτική CMR, στην οποία επίσης αναφερόταν ως παραλήπτης ο ίδιος, δηλαδή ο πρώτος κατηγορούμενος, και το από ..... τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο επίσης αναγραφόταν ως αγοραστής ο πρώτος, κατηγορούμενος (με στοιχεία ....), η διεύθυνση της επιχείρησής του και ο αριθμός του τηλεφώνου του. Επίσης ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος ενώ μέχρι τότε διαβεβαίωνε τον οδηγό του φορτηγού ότι θα τον συνόδευε στην Ελλάδα, ξαφνικά του δήλωσε ότι θα μετέβαινε αεροπορικώς στην ....., όπου και θα τον περίμενε, παρέδωσε στον ανωτέρω οδηγό ποσό 400 ευρώ για τα έξοδα που θα απαιτούντο στο Τελωνείο ..... . Του παρέδωσε επίσης και μικρό σημείωμα (το οποίο αναγνώσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο), στο οποίο ο ίδιος έγραψε τα στοιχεία του πρώτου κατηγορουμένου, ήτοι Χ1 την ανωτέρω διεύθυνση της επιχείρησής του (....), καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου του (Χ1) προκειμένου, όπως ο ανωτέρω οδηγός βεβαίωσε, να έλθει σε επαφή μαζί του, αν παρίστατο ανάγκη, μετά την είσοδό του στην Ελλάδα. Το φορτηγό αυτοκίνητο, μετά τον τελωνειακό έλεγχο από το αλβανικό τελωνείο ...... , εισήλθε στον Ελληνικό χώρο, όπου και ο οδηγός του δήλωσε στα αρμόδια όργανα ότι είχε εντολή να προβεί σε εκτελωνισμό του εμπορεύματος στην ...... Επειδή στο τιμολόγιο αγοράς του εμπορεύματος δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ του φερόμενου ως αγοραστή-πρώτου κατηγορουμένου, στοιχείο αναγκαίο για τη σύνταξη του σχετικού πιστοποιητικού (Τ1) για την εισαγωγή του εμπορεύματος στην Ελληνική Επικράτεια, ο εκτελωνιστής Τ1 τηλεφώνησε στο τηλέφωνο του αγοραστή που, αναγράφονταν στο από ..... τιμολόγιο πώλησης, το οποίο πράγματι ήταν της επιχείρησης του πρώτου κατηγορουμένου. Ο τελευταίος, ενώ στην αρχή δήλωσε ότι δεν ανέμενε φορτίο κάρβουνου από την Αλβανία παρά μόνο την περίοδο του Πάσχα, στη συνέχεια δήλωσε πως θα προέβαινε στον εκτελωνισμό του στην ..... και όχι στην ...... Τα ίδια δε δήλωσε (ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 ) και στον ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου Ο2 ο οποίος του τηλεφώνησε, σχετικώς με το εμπόρευμα και την καταβολή του κομίστρου. Σ'εκείνον ανακοίνωσε μάλιστα, όπως ο ίδιος βεβαίωσε, πως τη συμφωνία για την μεταφορά την έκανε με τον Χ2 (δεύτερο κατηγορούμενο) και ότι θα προέβαινε στον εκτελωνισμό του κάρβουνου στην ....., όπου είχε γνωριμίες στο τελωνείο (Αθηνών) και δεν θα αργήσει. Περαιτέρω, από τα ίδια πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία, αποδείχθηκε ότι, μετά από σχετική έρευνα των τελωνειακών οργάνων και με τη βοήθεια σκύλων- ανιχνευτών ναρκωτικών, διαπιστώθηκε πως μέσα στους 605 σάκους με ξυλοκάρβουνο, που μεταφέρονταν με το ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο, υπήρχαν, επιμελώς κρυμμένα, 336 δέματα ινδικής κάνναβης, συνολικού βάρους 812 κιλών. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι μετά την εισαγωγή του ανωτέρω εμπορεύματος των ξυλοκάρβουνων στην Ελληνική επικράτεια ο μόνος που νομιμοποιείτο για τον εκτελωνισμό του και την παραλαβή του από τον υποκείμενο χώρο του τελωνείου ήταν αποκλειστικά ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 , το όνομα του οποίου αναγράφονταν στα σχετικά συνοδευτικά του εμπορεύματος έγγραφα, ή εξουσιοδοτημένο, εγγράφως, από αυτόν πρόσωπο. Συνακόλουθα δε με τα αποδειχθέντα αυτά περιστατικά, σαφώς και χωρίς καμία αμφιβολία συνάγεται ότι και η ποσότητα της ινδικής κάνναβης των 812 κιλών που ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα στους σάκους του ξυλοκάρβουνου θα παραλαμβάνονταν από το νόμιμο παραλήπτη του εμπορεύματος μαζί με αυτό, αφού, όπως ήδη εκτέθηκε, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείτο σε τούτο παρά μόνο ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο τρίτο πρόσωπο, παράνομη δε αφαίρεση των ναρκωτικών από τρίτους-άγνωστους δράστες, κατά τη διαδρομή του φορτηγού αυτοκινήτου από την ..... στην ....., όπως ο πρώτος κατηγορούμενος προέβαλε, θα ήταν αδύνατη, καθόσον τέτοια ενέργεια θα προϋπέθετε, γνώση της ακριβούς πορείας του αυτοκινήτου, δυνατότητα ακινητοποίησής του, χωρίς την θέληση του οδηγού του (ο οποίος αθωώθηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της σχετικής κατηγορίας για παράνομη εισαγωγή της εν λόγω ποσότητας ναρκωτικών, διότι δεν αποδείχθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή του σ'αυτήν), διάρρηξη των μολυβδοσφραγίδων του τελωνείου και των σάκων με το ξυλοκάρβουνο, αφαίρεση των ναρκωτικών και μεταφόρτωσή τους -λόγω της μεγάλης ποσότητας- σε άλλο μεταφορικό μέσο. Ούτε, επίσης ήταν δυνατή η παραλαβή του εμπορεύματος από τρίτους -μη δικαιούχους τούτου- με πλαστογράφηση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων, διότι τούτο προϋπέθετε και κατοχή, από μέρους τους, του αναγκαίου για τη διαδικασία αυτή δελτίου ταυτότητας του παραλήπτη του εμπορεύματος Χ1 και, σε κάθε περίπτωση, αδράνεια τούτου (ο οποίος όμως ήδη είχε ειδοποιηθεί για την άφιξη του εμπορεύματος στην ...... και επίσης θα ειδοποιείτο για την άφιξή του στην ..... από τον οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου) να παραλάβει το εμπόρευμα. Επίσης, αποδείχθηκε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος Χ1 μέχρι τότε δεν είχε καμία σχέση με την εμπορία ξυλοκάρβουνου, διότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα συνίστατο στην εμπορία χρηματοκιβωτίων, αυτή δε είχε επεκταθεί και σε άλλες βαλκανικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αλβανία, όπου είχε κατασκευάσει τα συστήματα ασφάλειας των αλβανικών φυλακών. Από τη δραστηριότητά του αυτή αποκόμιζε σημαντικά εισοδήματα, σε αντίθεση με τον συγκατηγορούμενό του Χ2, ο οποίος, παρά την ενασχόλησή του στην Αλβανία, με πωλήσεις ενδυμάτων, ήταν ισχνών οικονομικών δυνατοτήτων, αφού, όπως χαρακτηριστικά βεβαίωσε η μάρτυρας υπεράσπισης, ......, θυγατέρα του, ούτε καν κινητό τηλέφωνο είχε τη δυνατότητα να προμηθευτεί, λόγω δε της αδυναμίας του να εξοφλήσει χρέη που είχε σε διάφορους τρίτους, επιβλήθηκαν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί εις βάρος της ακίνητης περιουσίας του.
Από όλα τα ανωτέρω περιστατικά το Δικαστήριο κρίνει ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, Χ1 , ο οποίος και είχε την οικονομική δυνατότητα, ήταν εκείνος που οργάνωσε, στην ....., την μεταφορά της ανωτέρω ποσότητας ινδικής κάνναβης των 812 κιλών, από την πόλη ..... της Αλβανίας στην Ελλάδα, δια του δεύτερου κατηγορουμένου Χ2 , ο οποίος ήταν εκείνος που οργάνωσε και επόπτευσε την μεταφορά, κατοχή και εισαγωγή στην Ελληνική επικράτεια της ποσότητας αυτής των 812 κιλών ινδικής κάνναβης (χασίς), από την πόλη Λατς της Αλβανίας, στην ....., καθ'υπόδειξη του Χ1, την οποία (ποσότητα) συσκεύασε σε 336 δέματα, τα οποία επιμελώς απεκρύβησαν μέσα στους 605 σάκους με ξυλοκάρβουνο, από άγνωστο άτομο, που ενεργούσε κατ'εντολή του, στη συνέχεια έδωσε την εντολή στον οδηγό του ανωτέρω φορτηγού αυτοκινήτου, Ο1 να μεταφέρει, με το αυτοκίνητο αυτό, την παραπάνω ποσότητα του ξυλοκάρβουνου στην ....., χωρίς να γνωρίζει αυτός Ο1 ότι μέσα στα ξυλοκάρβουνα ήταν κρυμμένη ποσότητα ινδικής κάνναβης, εκείνος δε μετέφερε την ποσότητα του ξυλοκάρβουνου και με τον τρόπο αυτό εισήχθη στην Ελληνική επικράτεια από το Τελωνείο ..... , με τελικό σκοπό την μεταφορά τους στην ....., όπου θα τα παραλάμβανε ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 δυνάμει του με ημερομηνία .... Αλβανικού εγγράφου, της από ..... φορτωτικής CMR, όπου αναγράφεται ο τελευταίος, ως παραλήπτης της μεταφερόμενης ποσότητας ξυλοκάρβουνου, η διεύθυνση της επιχείρησης του στην ...., και το από .....τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο αναγράφονταν τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και ο αριθμός του τηλεφώνου του, Η κρίση του Δικαστηρίου για την ακρίβεια των ανωτέρω περιστατικών στηρίζεται στην συνεκτίμηση όλων των αναφερόμενων αποδεικτικών στοιχείων, ιδίως όμως, α) στην κατάθεση, ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του μάρτυρα Μ1 η οποία και διαλαμβάνεται στα αναγνωσθέντα πρακτικά της εκκαλούμενης απόφασης, ο οποίος βεβαίωσε ότι μαζί του ήλθε σε επαφή ο, γνωστός του από προηγούμενα ταξίδια στη Γερμανία, δεύτερος κατηγορούμενος Χ2, ο οποίος και ζητούσε φορτηγό αυτοκίνητο για την μεταφορά ενός φορτίου ξυλοκάρβουνου από την Αλβανία στην Ελλάδα, καθ'υπόδειξη δε αυτού ο εν λόγω κατηγορούμενος απευθύνθηκε, για την μεταφορά, στον ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου, με το οποίο τελικώς διενεργήθηκε η μεταφορά, Ο2. Ενισχύεται δε η κατάθεση αυτή, τόσο από τις νομίμως αναγνωσθείσες, ύστερα από αίτημα του πρώτου κατηγορουμένου, o οποίος και τις προσκόμισε σε ακριβή μετάφραση από την αλβανική στην ελληνική γλώσσα, από 21-3-2003, 20-11-2003 και 17-6-2003, ρηματικές διαδικασίες επί δηλώσεις από άτομο υπό έρευνα (καταθέσεις μαρτύρων Μ2 -πωλητή της ποσότητας του ξυλοκάρβουνου στον Χ2-και Σ1 -ανωτέρω αναφερόμενου συνοδού του Χ2 κατά την φόρτωση του ξυλοκάρβουνου στην πόλη ....), που λήφθηκαν από τον ....., αξιωματούχο της δικαστικής αστυνομίας στο Πρωτοδικείο Κορυτσάς, οι οποίοι βεβαίωσαν ότι την φόρτωση των σάκων με το ξυλοκάρβουνο στο ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο και την μεταφορά τους από το ....... Αλβανίας στην Ελλάδα πραγματοποίησε, με τον τρόπο που πιο πάνω αναφέρεται, ο Χ2 , όσο όμως και από τις απολογίες των Ο1 και Ο2 οδηγού και ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η επίδικη μεταφορά των ξυλοκάρβουνων, οι οποίες διαλαμβάνονται στα πρακτικά της αναγνωσθείσας εκκαλούμενης απόφασης, οι οποίοι, παρόλο ότι εξετάσθηκαν σε διάφορο τόπο και χρόνο και από διάφορα πρόσωπα, εκθέτουν τα ίδια με τους πιο πάνω αλβανούς μάρτυρες Μ2 και Σ1 ως προς την συμμετοχή του Χ2 στην φόρτωση και μεταφορά των ξυλοκάρβουνων. β) Στο αποδειχθέν, από τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, γεγονός, ότι ήταν αδύνατον να γίνει η απόκρυψη της ποσότητας της ινδικής κάνναβης των 812 κιλών μέσα στους σάκους με τα ξυλοκάρβουνα από τρίτο πρόσωπο, χωρίς την γνώση του δεύτερου κατηγορουμένου Χ2 , ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την αγορά και την αποστολή των ξυλοκάρβουνων στην Ελλάδα, δοθέντος ότι αυτός καθόρισε τον τόπο και την ώρα της φόρτωσής του ο ίδιος δε βρισκόταν συνεχώς πλησίον του φορτίου, από τη στιγμή της φόρτωσής του μέχρι και την εισαγωγή του στην Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα σε τρίτους να πλησιάσουν το φορτίο, οι δε εργάτες που προέβησαν στην φόρτωσή του στο φορτηγό αυτοκίνητο ήταν δικής του επιλογής και, κατάδηλα, της εμπιστοσύνης του, όπως συνάγεται από το γεγονός ότι κατά τον χρόνο φόρτωσης του εμπορεύματος στο ...... Αλβανίας, αυτός συνέστησε στον οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου και στον αδελφό του να μεταβούν μαζί του για φαγητό σε παρακείμενο εστιατόριο, ενώ οι εργάτες εξακολουθούσαν να φορτώνουν τους σάκους με το ξυλοκάρβουνο. γ) Στο επίσης αποδειχθέν, από τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως δε από την κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας ...., τελωνειακού υπαλλήλου, και Τ1 εκτελωνιστή, γεγονός ότι, εκτός από την έλλειψη δυνατότητας απόκρυψης των ναρκωτικών στους σάκους με τα ξυλοκάρβουνα από τρίτο πρόσωπο, κανένας τρίτος επίσης δεν θα είχε τη δυνατότητα παραλαβής τούτων στην Ελλάδα, δοθέντος ότι, παραλήπτης του εμπορεύματος ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος μόνον, ή εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτόν τρίτο πρόσωπο (εκτελωνιστής κλπ), μπορούσε να προβεί στον εκτελωνισμό και την παραλαβή του εμπορεύματος (ξυλοκάρβουνων), συνακόλουθα και των ναρκωτικών, περίπτωση δε να αφαιρεθούν τα τελευταία κατ'άλλο, μη νόμιμο, τρόπο δεν υπήρχε, όπως εκτενώς ανωτέρω ήδη εκτέθηκε. δ) Στο ότι, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι υπήρχε έστω και απλή γνωριμία μεταξύ τους, αποδείχθηκε ότι μεταξύ τους ασφαλώς υπήρχε δεσμός. Τούτο, σαφώς προκύπτει τόσο από το ότι το ανωτέρω ιδιόγραφο σημείωμα του δεύτερου κατηγορουμένου, Χ2 , με τα στοιχεία της ταυτότητας, τη διεύθυνση της επιχείρησής του και το τηλέφωνο του πρώτου κατηγορουμένου Χ1, έδωσε ο ίδιος (Χ2) στον οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου Ο1 (στα χέρια του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε), όπως ο τελευταίος βεβαίωσε, προκειμένου εκείνος να έλθει σε επαφή με τον παραλήπτη του εμπορεύματος Χ1 αν παρίστατο ανάγκη. Η διαβεβαίωση δε αυτή του οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου, ο οποίος και δεν θα είχε κανένα λόγο να προβεί σ'αυτήν, δεν αναιρείται από κανένα αντίθετο αποδεικτικό στοιχείο, αφού ο ισχυρισμός δεύτερου κατηγορουμένου ότι έδωσε το σημείωμα αυτό, στα ...., σε άγνωστους αλβανούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να λάβουν βίζα προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα και να εργασθούν για τον πρώτο κατηγορούμενο, από κανένα απολύτως στοιχείο δεν επιβεβαιώθηκε, παρόλο ότι, αν είχε συμβεί τούτο, ευχερές ήταν στον πρώτο κατηγορούμενο να διακριβώσει τα στοιχεία των δύο αυτών αλλοδαπών, τους οποίους εκείνος είχε προσκαλέσει στην Ελλάδα. Και ε) Στο γεγονός, που προέκυψε από την κατάθεση του οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου Ο1 για την ακρίβεια της οποίας το Δικαστήριο δεν έχει κανένα λόγο να αμφιβάλλει, ότι, ενώ αρχικώς ο δεύτερος κατηγορούμενος, Χ2 , δήλωσε στον οδηγό αυτόν ότι θα τον συνόδευε μέχρι την ...... όπου και θα γινόταν ο εκτελωνισμός του εμπορεύματος, στη συνέχεια και εντελώς ξαφνικά, στο Τελωνείο ......, του δήλωσε ότι ο ίδιος θα μεταβεί αεροπορικώς στην ...., όπου και θα τον συναντούσε, και εγχείρισε σ'εκείνον το ιδιόγραφό του σημείωμα, με τα στοιχεία του παραλήπτη του εμπορεύματος (Χ1) ώστε να έλθει σε επαφή μαζί του, αν παρίστατο ανάγκη, στοιχείο που είναι δηλωτικό των προθέσεών του, όπως το εμπόρευμα εκτελωνισθεί στην ......
Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι των ανωτέρω πράξεων, που τους αποδίδονται, ήτοι ο πρώτος Χ1 της οργάνωσης και δόσης οδηγιών και εντολής προς τέλεση των πράξεων της εισαγωγής στην επικράτεια, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών..., όπως οι πράξεις αυτές ειδικότερα στο διατακτικό αναφέρονται... Ωσαύτως, ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 πρέπει να κηρυχθεί ένοχος υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 8 του ν. 1729/1987, όπως ήδη ισχύει, καθόσον οι περιστάσεις τέλεσης των ανωτέρω πράξεων, που αυτός τέλεσε, και συγκεκριμένα η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών (812 κιλά ινδικής κάναβης) και ο επιμελής τρόπος, με τον οποίο οργανώθηκε, κατόπιν οδηγιών και εντολών δικών του, και τελέσθηκαν οι ανωτέρω πράξεις της εισαγωγής στην επικράτεια, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών, η απόκρυψη αυτής (ινδικής κάνναβης) μέσα σε σάκους με ξυλοκάρβουνο, η οποία ανευρέθη με τη συνδρομή των σκύλων - ανιχνευτών ναρκωτικών του Τελωνείου ....... , μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος". Ακολούθως, με βάση όσα αναφέρθηκαν το Πενταμελές Εφετείο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο, και ήδη αναιρεσείοντα, Χ1 για τις αποδιδόμενες σ'αυτόν πιο πάνω αξιόποινες πράξεις, ήτοι για οργάνωση και δόση οδηγιών και εντολής προς τέλεση των πράξεων της εισαγωγής στην επικράτεια, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο, και του επέβαλε ποινή ισόβιας καθείρξεως και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των άνω εγκλημάτων, για τα οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις, από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1α, 27 ΠΚ και άρθρων 4 παρ. 1, 3 Πιν. Α' περ. 6η, 5 παρ. 1 εδαφ. α', ζ', ιγ', 2 και 8 του ν. 1729/1987, όπως ισχύει, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, αναφέρονται στην αιτιολογία τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα και απολογίες των κατηγορουμένων), από τα οποία το Δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε κατά νόμο ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από το καθένα. Περαιτέρω, αναφέρεται στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως ο τρόπος, με τον οποίο ο αναιρεσείων κατηγορούμενος Χ1 , που είχε και την οικονομική δυνατότητα, οργάνωσε στην ..... στις 17-3-2003 την εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια, την κατοχή και τη μεταφορά της άνω συνολικής ποσότητας 812 κιλών ινδικής κάνναβης από την πόλη ....... της Αλβανίας δια του συγκατηγορουμένου του Χ2 , ο οποίος ήταν εκείνος που κατά το χρονικό διάστημα από 17-3-2003 μέχρι 19-3-2003 στο ...... της Αλβανίας οργάνωσε και επόπτευσε τη μεταφορά, κατοχή και εισαγωγή από την τελευταία πόλη στην ....., καθ'υπόδειξη του αναιρεσείοντος, της ενλόγω ποσότητας ινδικής κάνναβης. Ειδικότερα, εκτίθεται στην απόφαση ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος έδωσε εντολή στον άνω συγκατηγορούμενό του να κρύψει επιμελώς μέσα σε 605 σάκους με ξυλοκάρβουνο την πιο πάνω ποσότητα ινδικής κάνναβης, που είχε αυτός συσκευάσει σε 336 δέματα, ότι ο τελευταίος έδωσε τη σχετική αυτή εντολή σε άγνωστο τρίτο, ο οποίος απέκρυψε επιμελώς μέσα στους ειρημένους σάκους τα εν λόγω 336 δέματα ινδικής κάνναβης, ενώ, περαιτέρω, έδωσε εντολή στον οδηγό του αναφερόμενου αλβανικού φορτηγού αυτοκινήτου Ο1 να μεταφέρει, με το αυτοκίνητο αυτό, την παραπάνω ποσότητα του ξυλοκάρβουνου στην ....., χωρίς να γνωρίζει ο τελευταίος ότι μέσα στα ξυλοκάρβουνα ήταν κρυμμένη η άνω ποσότητα ινδικής κάνναβης, και ότι ο ειρημένος Ο1 μετέφερε τους άνω σάκους με ξυλοκάρβουνο και με τον τρόπο αυτό εισήχθησαν στην Ελληνική επικράτεια από το Τελωνείο ..... , με τελικό σκοπό τη μεταφορά τους στην ....., όπου θα παραλάμβανε τους εν λόγω σάκους, και συνακόλουθα και τα δέματα με τα ναρκωτικά, ο αναιρεσείων, δυνάμει του από ..... Αλβανικού εγγράφου, της από ...... φορτωτικής CMR, όπου αναγράφεται ο τελευταίος ως παραλήπτης της μεταφερόμενης ποσότητας ξυλοκάρβουνου, η διεύθυνση της επιχειρήσεώς του στην .... (...... ) και το από ..... τιμολόγιο πωλήσεως, στο οποίο αναγράφονταν τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και ο αριθμός του τηλεφώνου του. Τέλος, αναφέρεται στην απόφαση με πλήρη αιτιολογία ότι συντρέχει εν προκειμένω στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος η επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 8 του ν. 1729/1987, όπως ισχύει, ότι, δηλαδή, οι περιστάσεις τελέσεως των άνω αξιόποινων πράξεων μαρτυρούν ότι είναι αυτός ιδιαίτερα επικίνδυνος.
Με βάση τις σκέψεις που προηγήθηκαν ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' Κ.Ποιν.Δ. της κρινόμενης αιτήσεως, με τον οποίο αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) της ελλείψεως νόμιμης βάσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Κατά τα λοιπά δε με τον πιο πάνω λόγο αναιρέσεως πλήττεται απαραδέκτως η ανωτέρω απόφαση για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και των πραγματικών περιστατικών.
Περαιτέρω, αβάσιμος είναι και ο έτερος λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, που συνίσταται στο ότι μεταβλήθηκε ο χρόνος τελέσεως των άνω αξιόποινων πράξεων από 19-3-2003, όπως είχε ασκηθεί η ποινική δίωξη και είχε δεχθεί η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, σε 17-3-2003, γιατί ο προσδιορισμός του χρόνου τελέσεως της πράξεως, ως πραγματικό περιστατικό, ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας και μόνο εάν μεταβληθεί με την απόφαση ο χρόνος της τελέσεως της πράξεως που αναφέρεται στην κατηγορία (στο κλητήριο θέσπισμα κλπ) ή υφίσταται αντίφαση ή ασάφεια στον προσδιορισμό του αυτόν και τούτο ασκεί επιρροή στην ταυτότητα της πράξεως ή στην παραγραφή, ιδρύεται ανάλογα λόγος αναιρέσεως (ακυρότητα ή υπέρβαση εξουσίας ή ελλιπής αιτιολογία), πλην όμως τοιούτον τι δεν συμβαίνει εν προκειμένω. Ύστερα απ'αυτά, και αφού δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως για έρευνα, πρέπει, η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 16 Ιανουαρίου 2006 (υπ'αριθ. πρωτ. 562/18-1-2006) αίτηση του Χ1 για αναίρεση της 50/2005 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιανουαρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 28 Φεβρουαρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ