Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1172 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Έκδοση. Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Προϋποθέσεις (άρθρα 1, 2, 9, 21, 22 Ν. 3251/2005, άρθρο 451 ΚΠΔ. Έφεση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε την εκτέλεση του Ε.Ε.Ε. Πρέπει να διατυπώνονται με την έφεση ορισμένοι λόγοι. Άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση. Απορρίπτει.
Αριθμός 1172/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποιν. Τμήμα- (σε συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 8 και 15 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου ..., Ιρακινού υπηκόου, κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ..., που παρέστη αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ' αριθμ. 10/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από ... Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Νυρεμβέργης-Φυρθ της Γερμανίας. σε βάρος του ανωτέρω εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής, ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε, στο Κατάστημα του Εφετείου Πειραιά την με αριθμό και ημερομηνία 3/2-4-2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ενώπιον του Γραμματέα αυτού Νικολάου Σιτζάνη, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 576/2009.

Αφού άκουσε, δια του διερμηνέως, τον αυτοπροσώπως παραστάντα εκζητούμενο, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκτελεστεί το από ... Ευρωπαϊκό 'Ενταλμα Σύλληψης των αρχών της Γερμανίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 παράγρ. 1 Ν.3251/2005 "το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου το οποίον ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, εφ'όσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεσθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία". Στο άρθρο 2 του ιδίου νόμου ορίζεται "το περιεχόμενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης" και στο άρθρο 9 § 3 αναφέρεται ότι "όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος", η δε απόφαση στη περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 21 § 2 εκδίδεται "εντός εξήντα ημερών από τη σύλληψη του εκζητουμένου". Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 22 του ιδίου νόμου κατά της άνω οριστικής αποφάσεως του συμβουλίου εφετών "επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον εισαγγελέα εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την δημοσίευση της απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 451 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας". "Ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο αποφαίνεται εντός οκτώ ημερών από την άσκηση της έφεσης. Ο εκζητούμενος κλητεύεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αντικλήτου του είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την συζήτηση με μέριμνα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου". Εξ άλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462 επ., 474 § 2 και 502 § 2 Κ.Π.Δ. προκύπτει 1) ότι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως προσδιορίζεται από την έκταση και το περιεχόμενο των προβαλλομένων λόγων, στην έρευνα των οποίων περιορίζεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που έχει εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη της προσβαλλομένης αποφάσεως στα οποία αναφέρονται οι λόγοι της εφέσεως, που προτείνει ο εκκαλών και 2) ότι στην έκθεση εφέσεως, με την οποία επιδιώκεται ο έλεγχος και η διόρθωση των σφαλμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται, και να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο για να είναι δεκτικοί δικαστικής εκτιμήσεως, διαφορετικά η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αυτά ισχύουν κατ' αναλογία και ως προς το ένδικο μέσο της εφέσεως, που προβλέπεται από τη διάταξη του όρθρου 451 παρ. 1 του ΚΠΔ, κατά της αποφάσεως, για την έκδοση ή για την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του Συμβουλίου Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς με την προσβαλλομένη απόφασή του διέταξε την εκτέλεση του υπ'αριθμ. ...Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης της Εισαγγελίας Νυρεμβέργης Φύρθ, που εξεδόθη από τον Προϊστάμενο Εισαγγελέα Manfred Lupko, βάσει α) της από 9-3-2004 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νυρεμβέργης, σε συνδυασμό με την από 8-7-2004 απόφαση του Πρωτοδικείου Νυρεμβέργης-Φυρτ και την από 19-12-2008 απόφαση του Τμήματος Εκτέλεσης Ποινών του Πρωτοδικείου του Βayrenth, με την οποία κατεδικάσθη ο εκκαλών ... Ιρακινός υπήκοος σε φυλάκιση ενός (1) έτους και έξι (6) μηνών για απάτες κατά συρροή, ποινή από την οποίαν έχει απομείνει προς έκτιση υπόλοιπο φυλακίσεως 184 ημερών και β) της από 24-9-2002 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου της Νυρεμβέργης, σε συνδυασμό με την από 16-9-2004 απόφαση ανακλήσεως του Τμήματος Εκτελέσεως Ποινών του Πρωτοδικείου του Bayrenth και την από 19-12-2008 απόφαση ανακλήσεως του Τμήματος Εκτελέσεως Ποινών του αυτού ως άνω Πρωτοδικείου, με την οποίαν ο ανωτέρω κατεδικάσθη σε ποινή φυλακίσεως εννέα (9) μηνών για ληστεία, ποινή από την οποία έχει απομείνει προς έκτιση υπόλοιπο φυλακίσεως 92 ημερών. Κατά της αποφάσεως αυτής του Συμβουλίου Εφετών Περαιώς, υπ'αριθμ. 10/2 Απριλίου 2009, ο άνω εκζητούμενος ήσκησε νομοτύπως και εμπροθέσμως την κρινομένη υπ'αριθμ. 3/2 Απριλίου 2009 έφεση, ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως του Εφετείου Πειραιώς. Στην έκθεση όμως αυτή δεν αναφέρονται καθόλου λόγοι εφέσεως, ει μη μόνο γίνεται αναφορά ότι δήλωσε ότι εκκαλεί την υπ'αριθμ. 10/2009 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς και ζήτησε να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση "για τους λόγους που θα εκθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο και διότι θεωρεί ότι έχει εκτίσει την ποινή του και είναι έγγαμος στην Ελλάδα με ένα παιδί". Με το περιεχόμενο αυτό η έφεση είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρεται σ'αυτή κανένα συγκεκριμένο σφάλμα, ούτε καμμία πλημμέλεια της προσβαλλομένης αποφάσεως, ούτε διατυπώνονται παράπονα για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων νόμου, που εμποδίζουν την εκτέλεση του περί ου λόγος ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Συνεπώς η κρινομένη έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, να καταδικασθεί δε ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ'αριθμ. 3/2 Απριλίου 2009 έφεση του ... κατά της υπ'αριθμ. 10/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή