Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2249 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Περίληψη:
Αναίρεση πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος. Δεν επιτρέπεται αναίρεση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2249/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού-Εισηγητή και Παναγιώτη Ρουμπή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-πολιτικώς ενάγοντος Ψ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 717/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον Ψ.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-πολιτικώς ενάγων ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Μαρτίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 500/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 169/6-5-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με το άρθρο 513 § ια ΚΠΔ, την με αριθμό 1/18-3-2009 αίτηση αναίρεσης του πολιτικώς ενάγοντος Ψ, κατοίκου ..., οδός ... αρ. ..., κατά του με αριθμό 717/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του Χ, για την αξιόποινη πράξη της ψευδής ανώμοτης κατάθεσης που φέρεται ότι τέλεσε στην ... στις 9/12/2003 και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 § 1 ΚΠΔ "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα, ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκηση του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο, ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο". Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 482 § 1 Κ.Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 § 1 Ν.3160/2003, προκύπτει ότι ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται πλέον να ασκήσει αναίρεση κατά βουλευμάτων που παύουν οριστικά την ποινική δίωξη.
Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ως ασκηθείσα από πρόσωπο μη δικαιουμένου στην άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη και να επιβληθούν σ'αυτόν τα δικαστικά έξοδα (476 § 1-2, 513 § 1, 583 § 1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω:
Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η με αριθμό 1/2009 αίτηση αναίρεσης του Ψ, κατοίκου ..., οδός ... αρ. ..., κατά του με αριθμό 717/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και να καταδικασθεί αυτός στην καταβολή των δικαστικών εξόδων.
Αθήνα 30 Απριλίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠΔ "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο". Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 482 παρ.1 ΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 παρ.1 του ν. 3160/2003, προκύπτει ότι ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται πλέον να ασκήσει αναίρεση κατά βουλευμάτων. Επομένως η με αριθμό 1/2009 αίτηση αναίρεσης του πολιτικώς ενάγοντος Ψ κατά του 717/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου Χ, ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλευμάτων, γι' αυτό και θα πρέπει, εφόσον ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος και πληρεξούσιος δικηγόρος του Νικόλαος Κελαϊδής για να προσέλθει στο συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις του (άρθρο 476 παρ.1 εδάφ.β' ΚΠΔ), να κηρυχθεί απαράδεκτη η ασκηθείσα αναίρεση και καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ.1-2, 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη την με αριθμό 1/2009 αίτηση του Ψ, κατοίκου ..., για αναίρεση του 717/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή