Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1743 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Αριθμός 1743/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, σύμφωνα με τη με αριθμό 101/21.7.2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια- Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευθύμιο Καυκόπουλο, περί αναιρέσεως της με αριθμό 184-185/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορούμενους τους 1) Ζ1 και 2) Ζ2 Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Ιουνίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 893/2010.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την με αριθμό 363/26.10.2010 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγων ενώπιον του Δικαστηρίου Σας (σε συμβούλιο), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδαφ. α Κ.Π.Δ, την υπ' αριθμ.24/16-6-2010 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., κατά της υπ' αριθ. 184-185/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία ασκήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευθύμιο Καυκόπουλο, συνήγορο υπεράσπισης του αναιρεσείοντα στην δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, εκθέτω τα κάτωθι: Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 476 Κ.Π.Δ , όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων (περί των οποίων δεν πρόκειται), εκπρόθεσμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν, απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Εξάλλου ορίζεται με την διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του Κ.Π.Δ ότι "όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δέκα ημερών, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης......". Περαιτέρω ορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου ότι "η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου....." Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει σαφώς ότι η προθεσμία άσκησης αναίρεσης από τον κατηγορούμενο κατά αποφάσεως, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου (περί της οποίας δεν πρόκειται εν προκειμένω), είναι δεκαήμερη, αρχίζει δε από την έκδοση της αποφάσεως παρόντος του διαδίκου, άλλως από την νόμιμη επίδοσή της στον δικαιούμενο σε αναίρεση, σε κάθε όμως περίπτωση η προθεσμία αυτή δεν αρχίζει, πριν την καταχώρηση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων τελεσίδικων αποφάσεων της παραγράφου 3, ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή της, τότε μόνο συγχωρείται, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που εμποδίζουν τον δικαιούμενο στην εμπρόθεσμη άσκησή της. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται στην συντασσόμενη κατά το άρθρο 474 σχετική έκθεση, με ταυτόχρονη επίκληση των αποδεικτικών μέσων που αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς (ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος). Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων άσκησε στις 16-6-2010 την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης (δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ευθυμίου Καυκόπουλου) ενώπιον του γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά της υπ' αριθμ. 184-185/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 9 ετών για παράνομη κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε παρόντος του κατηγορουμένου και καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο την 14-5-2010. Εξάλλου με την από 26-5-2010 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ Α αριθμός φύλλου 81), κατά το από 14-5-2010 μέχρι 4-6-2010 χρονικό διάστημα, ανεστάλησαν οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών της ..., καθώς επίσης και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, ενώπιον των υπηρεσιών του Εφετείου, της Εισαγγελίας Εφετών, του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες από την ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού και την συνεπεία της έκρηξης πρόκληση ζημιών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η έναρξη της δεκαήμερης προθεσμίας για την άσκηση αναιρέσεως κατά το άρθρο 473 παρ. 1 και 3 Κ.Π.Δ. άρχιζε στην προκειμένη περίπτωση την 5-6-2010 και έληγε την 14-6-2010 ημέρα Δευτέρα. Ασκηθείσα συνεπώς η προκειμένη αναίρεση την 16-6-2010, ημέρα Τετάρτη, είναι εκπρόθεσμη. Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντα ότι η αναίρεση ασκείται εμπροθέσμως γιατί σύμφωνα με την από 26-5-2010 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ανεστάλησαν οι προθεσμίες από 14-5-2010 μέχρι 7-6-2010 είναι αβάσιμος, γιατί όπως ήδη αναφέρθηκε, με την περί ης ο λόγος Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι προθεσμίες για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ανεστάλησαν από 14-5-2010 μέχρι 4-6-2010 και όχι μέχρι 7-6-2010, όπως αβασίμως αυτός ισχυρίζεται. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη, ως ασκηθείσα εκπροθέσμως και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ, να καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς Προτείνω:
α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 24/16-6-2010 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., κατά της υπ' αριθ. 184-185/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και
β) Να καταδικασθεί ο ανωτέρω αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 507 παρ. 1α, 473 παρ. 1 και 476 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας συνάγεται ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις και όταν ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται για την άσκησή του. Η προθεσμία γενικώς για την άσκηση των ένδικων μέσων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από διάταξη νόμου είναι δεκαήμερη, όταν ο δικαιούμενος διαμένει στην ημεδαπή και ήταν παρών όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση, ενώ, εάν δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η ως άνω προθεσμία είναι και πάλι δεκαήμερη και αρχίζει από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 473, η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, στην περίπτωση, όμως που ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η δεκαήμερη προθεσμία αρχίζει από τότε που επιδόθηκε η απόφαση στον κατηγορούμενο, εφόσον η επίδοση αυτής είναι μεταγενέστερη από την καταχώρισή της στο ως άνω βιβλίο. Συγχωρείται εκπρόθεσμη άσκηση κατά του ως άνω ένδικου μέσου, όταν ο αναιρεσείων επικαλείται στη σχετική έκθεση περιστατικά, τα οποία συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση του ένδικου μέσου, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία αποδεικνύουν τα ως άνω περιστατικά. Αν δεν το πράξει, το ένδικο μέσο είναι απορριπτέο, ως εκπρόθεσμο και απορριπτέο.
Εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη 184-185/2010 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων σε κάθειρξη εννέα (9) ετών για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών, δημοσιεύτηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο στις 26 Ιανουαρίου 2010 και καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ως άνω ειδικό βιβλίο στις 14 Μαΐου 2010 (βλ. απόφαση και σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση). Εξάλλου, με την από 26 Μαΐου 2010 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α'81), κατά το από 14 Μαΐου 2010 μέχρι 4 Ιουνίου 2010 χρονικό διάστημα, ανεστάλησαν οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Εφετείου, της Εισαγγελίας Εφετών, του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες από την ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού και τη συνεπεία της εκρήξεως πρόκληση ζημιών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η έναρξη της δεκαήμερης προθεσμίας για την άσκηση αναιρέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας άρχισε στην προκειμένη περίπτωση την 5η Ιουνίου 2010 και έληξε στις 14 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα. Ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως στις 16 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη. Επομένως η αίτηση είναι εκπρόθεσμη, ο ισχυρισμός δε του αναιρεσείοντος ότι η αναίρεση ασκήθηκε εμπροθέσμως, διότι σύμφωνα με την από 26 Μαΐου 2010 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ανεστάλησαν οι προθεσμίες από 14 Μαΐου 2010 μέχρι τις 7 Ιουνίου 2010 είναι αβάσιμος, αφού, όπως αναφέρθηκε με την ως άνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι προθεσμίες για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ανεστάλησαν από 14 Μαΐου 2010 μέχρι 4 Ιουνίου 2010 και όχι μέχρι τις 7 Ιουνίου 2010. Κατ' ακολουθίαν, πρέπει η αίτηση να κηρυχθεί απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη την 24/16.6.2010 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., κατά της 184-185/26.1.2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ