Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1689 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης. Πρόσκληση συνηγόρου στο συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1689/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με τη με αριθμό 42/2009 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Μαΐου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της με αριθμό ΑΤ 6263/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 304/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 118/3.4.2009 έγγραφη πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω την με ημερομηνία 9-12-2008 δήλωση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ..., ..., κατά της με αριθμ. 6263/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Από τις διατάξεις των άρθρων 473§1 και 476§1 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν την πρώτη ''§1 όπου διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης. 'Αν ο δικαιούμενος είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. ... § 2 Η αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από εκείνο που καταδικάστηκε και με δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του επομένου άρθρου και επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών η οποία αρχίζει σύμφωνα με την παράγραφο 1 ... και § 3 Η προθεσμία τα για την άσκηση αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την γραμματεία του ποινικού Δικαστηρίου ...'' και ότι κατά το άρθρο 168 ΚΠΔ ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με το καθιερωμένο ημερολόγιο κατά δε την δεύτερη ''Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα ή ... ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα, ή ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί ... και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο ...'' προκύπτει ότι η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων είναι δέκα μέρες από την εκδίκαση της υπόθεσης αν ο δικαιούχος του ενδίκου μέσου ήταν παρών ή από την επίδοση της απόφασης είναι γνωστής διαμονής ή τριάντα ημερών, αν η διαμονή του είναι άγνωστη ή διαμένει στην αλλοδαπή ή 20 ημέρες αν η άσκηση γίνεται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και περιέχει ένα τουλάχιστον δικαιολογητικό λόγο και ότι η προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου η προθεσμία δε αυτή δεν παρεκτείνεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκηση, οι οποίοι πρέπει να εκτίθενται στην δήλωση ή στην αίτηση άσκησης αναίρεσης και να συνοδεύονται από τα υποστηρίζοντα την ύπαρξη της ανωτέρας βίας αποδεικτικά μέσα προκειμένου εξ αυτών να είναι δυνατή η εκτίμηση περί του αν συντρέχει η όχι η επικαλουμένη κατάσταση ανωτέρας βίας ,άλλως η ασκηθείσα έφεση είναι απαράδεκτη σαν εκπρόθεσμη , και το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο απορρίπτει την αναίρεση σαν απαράδεκτη ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα αφού ακούσει τούς διαδίκους που θα εμφανιστούν και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος . και επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα σ' αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο ( ΑΠ 1026/2004 ΠΧ ΝΕ 2005 -436, ΑΠ 1876 Π.Χ ΝΕ 2005-716, ΑΠ 1976/2004 ΠΧ ΝΕ 2005-726, ΑΠ 310/2005 ΠΧ ΝΕ 2005 2005-930 ΑΠ 477/2005 ΠΧ ΝΕ 2005 -988). Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε με δήλωση του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναίρεση κατά της με αριθμό .6263/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά η οποία καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο την 19-11-2008 όπως προκύπτει από την σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά την 19-11-2008 και η οποία εκδόθηκε παρόντος του αναιρεσείοντα καθ' όσον αυτός εκπροσωπήθηκε κατά την εκδίκαση της κατ' αυτού κατηγορίας από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 340 ΚΠΔ, η δε δήλωση αναίρεσης επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όπως φαίνεται από την επί της δήλωσης επισημείωση του δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Νικολόπουλου την 10-12-2008 ήτοι μετά την πάροδο της 20 ήμερης προθεσμίας χωρίς ο αναιρεσείων να επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη άσκηση της και ως εκ τούτου η αίτηση αναίρεσης είναι εκπρόθεσμη αφού στην αίτηση του δεν εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εκπρόθεσμη άσκησή της. Κατ' ακολουθία των παραπάνω η αίτηση - αναίρεση του Χ, κατοίκου ..., ..., κατά της με αριθμ. 6263/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο 2006 πρέπει ν' απορριφθεί σαν απαράδεκτη και να του επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης.
Δια ταύτα Προτείνω όπως:
Α. Να κηρυχθεί απαράδεκτη ή με ημερομηνία 9-12-2008 η αίτηση - αναίρεση του Χ, κατοίκου ..., ..., κατά της με αριθμ. 6263/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά λόγω του ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
Β. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της άσκησης της αναίρεσης στον παραπάνω.
Αθήνα την 25-3-2009.
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ιωάννης Χρυσός."

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 340 παρ. 2, 462 και 473 παρ. 1 έως 3 ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου κατ' αποφάσεως είναι δεκαήμερη, αρχομένη από τη δημοσίευση της αποφάσεως, αν είναι παρών ο δικαιούμενος στην άσκησή του ή ο συνήγορος που τον εκπροσώπησε (στην περίπτωση της απουσίας του), αλλιώς από τη νόμιμη επίδοσή της στο δικαιούμενο να ασκήσει το ένδικο μέσο και έχοντα γνωστή διαμονή στην ημεδαπή στην ημεδαπή. Η αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε και με δήλωσή του που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, που αρχίζει σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάκριση. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραπάνω προθεσμίες δεν αρχίζουν πριν την καταχώριση της απόφασης στο Βιβλίο καθαρογραφημένων αποφάσεων που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 473. Εξάλλου, τυχόν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεώς του γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, αλλιώς η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περαιτέρω, κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 ΚΠΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του ν.2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανιστούν, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος ή του αντικλήτου του από το γραμματέα της αρμόδιας Εισαγγελίας είκοσι τέσσερες (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης στο συμβούλιο να προσέλθει σ' αυτό και να εκθέσει τις απόψεις του, το απορρίπτει ως απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία επιτρεπτώς εξετάσει ο Άρειος Πάγος για να διακριβώσει το παραδεκτό της αναιρέσεως, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. ΑΤ 6263/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς καταδικάσθηκε σε δεύτερο βαθμό ο αναιρεσείων σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών που μετατράπηκε σε χρηματική προς 4,40 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης, για το έγκλημα της μη έγκαιρης καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση (άρθρα 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 84 παρ. 2β και 98 ΠΚ και 25 παρ. 1 του ν.1882/1990, όπως το τελευταίο ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεως της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό). Η ως άνω απόφαση δημοσιεύθηκε με την παρουσία του εκπροσωπούντος τότε του εκκαλούντα και ήδη αναιρεσείοντα συνηγόρου - δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Αρκουμάνη στις 6.10.2008 και έχει καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 9 του ν.969/1979 στις 19.11.2008, όπως προκύπτει από το σχετικό από 5.1.2009 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από τον αναιρεσείοντα με δήλωσή του που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την 10.12.2008, όπως προκύπτει από την επ' αυτής σχετική σημείωση του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή ..., ήτοι μετά την παρέλευση της νόμιμης εικοσαήμερης προθεσμίας που ορίζεται, κατά τα ανωτέρω, για την εμπρόθεσμη άσκησή της. Εξάλλου στην ως άνω αίτηση - δήλωσή του ο αναιρεσείων ουδέν επικαλείται για την εκπρόθεσμη άσκησή της. Επομένως, αφού ο αναιρεσείων δεν επικαλέσθηκε κάποιο λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο της ασκήσεως της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, μετά και τη νόμιμη πρόσκληση του συνηγόρου του να προσέλθει ενώπιον του συμβουλίου αυτού, όπως προκύπτει από τη σχετική επί του φακέλλου της δικογραφίας επισημείωση του αρμοδίου γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και τη μη εμφάνιση αυτού. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 9 Δεκεμβρίου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. ΑΤ 6263/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουνίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ