Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1079 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίπτεται προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κατ' αυτής αίτηση αναιρέσεως.
Αριθμός 1079/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - εγκαλούντος ..., ο οποίος δεν παρέστη στο Συμβούλιο, κατά της με αριθμό 465/09.6.2008 Διατάξεως του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με την ως άνω διάταξή του αποφάσισε όσα αναφέρονται σ' αυτήν και ο αναιρεσείων - εγκαλών ζητά τώρα την αναίρεση της διατάξεως αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Ιουλίου 2008 αίτησή του, καθώς και στο από 9 Φεβρουαρίου 2009 δικόγραφο προσθέτων λόγων αναιρέσεως, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.417/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 493/20.10.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω την με αριθ. 5/2008 Προσφυγή (αναίρεση) του ... κατά της με αριθμ 465/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του αναιρεσείοντα κατά της με αριθμ. 21/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και εκθέτω τα παρακάτω: Από τις διατάξεις των άρθρων 462, και 476 &1 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν την πρώτη "τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται με ειδικές διατάξεις του κώδικα είναι α) έφεση και β) αναίρεση Και κατά την δεύτερη Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε ...ή εναντίον απόφασης η βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται..."το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο(ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί, και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο..." προκύπτει ότι στον ΚΠΔ προβλέπονται περιοριστικά τα ένδικα μέσα και τα βουλεύματα και αποφάσεις τα οποία ο διάδικος μπορεί ν ασκήσει αποκλειόμενης έτσι της δυνατότητας του ν' ασκεί ένδικα μέσα είτε έφεσης είτε αναίρεσης εναντίον αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που δεν προβλέπεται Έτσι αποκλείεται η άσκηση αναίρεσης κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών που εκδίδεται με την διαδικασία του άρθρου 48 ΚΠΔ με την οποία απέρριψε προσφυγή του αναιρεσείοντα κατά διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών η οποία εκδόθηκε με την διαδικασία του άρθρου 47 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε προσφυγή όπως την ονομάζει, η οποία όμως εκτιμάται ως αναίρεση για την δικονομική της αντιμετώπιση, αφού προσφυγή κατά των διατάξεων του άρθρου 48 του ΚΠΔ ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προβλέπεται και η τύχη της θα παρέμενε άλλως αρρύθμιστη, κατά της με αριθμ. 465/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία απέρριψε προσφυγή του κατά της με αριθμ 21/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών που απέρριψε την με ημερομηνία 20-7-2007 έγκληση του για παράβαση καθήκοντος κατά παντός υπευθύνου ως ανεπίδεκτης δικαστικής εκτίμησης. Επειδή η προσφυγή - αναίρεση στρέφεται κατά διάταξης μη υποκείμενης σε αναίρεση για τον λόγο αυτό η υπό κρίση προσφυγή -αναίρεση πρέπει ν' απροριφθεί σαν απαράδεκτη καινά επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα.

Δια ταύτα Προτείνω όπως: Α. Να απορριφθεί σαν απαράδεκτη η με αριθ. 5/2008 προσφυγή - αναίρεση του .. κατά της με αριθμ 465/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του κατά της με αριθμ. 21/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Β. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της άσκησης στον παραπάνω.
Αθήνα την 9-10-2008
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ιωάννης Χρυσός".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος - εγκαλούντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τα άρθρα 462 και 463 εδαφ. α' του ΚΠΔ, τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων είναι η έφεση και η αίτηση για αναίρεση, τα ένδικα δε αυτά μέσα μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανισθούν (μετά από προηγούμενη ειδοποίηση πριν από 24 ώρες από το γραμματέα της εισαγγελίας) κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη προσφυγή - αίτηση αναιρέσεως και τους εμπροθέσμως (άρθρ. 509 παρ. 2 του ΚΠΔ) προταθέντες πρόσθετους λόγους αναιρέσεως, ο αναιρεσείων προσβάλλει την υπ' αριθ. 465/2008 διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, η οποία απέρριψε την προσφυγή του κατά της υπ' αριθ. 21/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία είχε απορρίψει την από 20.7.2007 έγκλησή του κατά παντός υπευθύνου για την πράξη της παραβάσεως καθήκοντος. Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 47 και 48 του ΚΠΔ, δεν προβλέπεται ένδικο μέσο και δη εκείνο της αίτησης αναιρέσεως κατά της απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών και επομένως η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη. Γιαυτό πρέπει να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 10.7.2008 αίτηση - προσφυγή και τους από 9.2.2009 πρόσθετους λόγους, για αναίρεση της υπ' αριθ. 465/2008 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή