Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 59 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 59/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη, Κυριακούλα Γεροστάθη και Δήμητρα Λεοντάρη-Μπουρνάκα,- Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Νοεμβρίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστάσιου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Θ. Ζ. σύζυγος Τ. Ζ., κατοίκου ..., η οποία δεν παρέστη στο Δικαστήριο περί αναιρέσεως της με αριθμό 1234/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσ/κης. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ευάγγελο Βήττα του Δημητρίου κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν παρέστη στο Δικαστήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Θεσ/κης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα -κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Απριλίου 2011 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 584/2011.
Αφού άκουσε
Την αναιρεσείουσα η οποία υπέβαλε αίτημα αναβολής συζητήσεως της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής. Ακολούθως το δικαστήριο διασκέφθηκε μυστικά και ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος αναβολής.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η από 18 Απριλίου 2011 αίτηση αναίρεσης της ανωτέρω κατηγορουμένης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 του ΚΠΔ με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα, μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, όμως σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου κατά τη συγκεκριμένη εκφώνηση της προκειμένης υποθέσεως, εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως η αναιρεσείουσα, η οποία υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης της υποθέσεως, διότι ο δικηγόρος τον οποίο έχει διορίσει ως συνήγορο της για να την υπερασπιστεί είναι βουλευτής και έχει επείγουσα απασχόληση στην εκλογική του περιφέρεια στην Ηλεία λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Ο επικαλούμενος, όμως λόγος δεν συνιστά εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή. Επομένως, το αίτημα είναι απορριπτέο.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 του ίδιου κώδικα και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά δε το άρθρο 514 εδ. α' του ΚΠΔ, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο ή ο παριστάμενος γι' αυτόν, ως εκπρόσωπος, συνήγορος δεν έχει νομίμως κατά τα ανωτέρω διορισθεί, οπότε ο αναιρεσείων θεωρείται ως μη εκπροσωπούμενος από το συνήγορο και ως εκ τούτου απών, η αίτηση απορρίπτεται κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠοινΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα υπό χρονολογία 1-6-2011 και 19-9-2011 αποδεικτικά επιδόσεως του αρχ/κα ... και της επιμελήτριας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ... προς την αναιρεσείουσα και τον αντίκλητο δικηγόρο της, αντίστοιχα, η αναιρεσείουσα κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νομότυπα και εμπρόθεσμα για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Αυτή, όμως, κατά την αναφερόμενη συνεδρίαση, μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή δια συνηγόρου έχοντος ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (αρθ. 583 παρ. 1 ΚποινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 18-4-2011 δήλωση της Θ. συζ. Τ. Ζ. προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1234/2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Και
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή