Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 592 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως. Αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωριστεί καθαρογεγραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Όχι αντίθεση στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται αίτηση ως (εκπρόθεσμη) απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν περιλαμβάνει λόγον ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
Αριθμός 592/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ'αριθμ. 542, 543, 544, 554/2007 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.
Με συγκατηγορουμένη την ... .

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1 Αυγούστου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1445/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση με αριθμό 523/13.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 71/1-8-2008 αίτηση του ..., κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ..., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 542, 543, 544, 554/5-13/12/2007 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε, κατ'έφεση, δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη για ληστεία τελεσθείσα, με ιδιαίτερα σκληρότητα και ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και εκθέτω τα εξής:
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 § 1 και 473 § § 1,3 Κ.Π.Δ. προκύπτει, ότι η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ'αποφάσεως, εκδοθείσης παρόντος του κατηγορουμένου , είναι δεκαήμερος και αρχίζει από της καταχωρήσεως της αποφάσεως καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου (ΑΠ 1318/2005 κ.α.).
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 474 § 2 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεως αυτού, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, από τα οποία παρεμποδίστηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητά τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (ΑΠ 423/2005 κ.ά.).
Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο την 15-2-2008 (βλ. υπηρεσιακή βεβαίωση), η δε κατ'αυτής αναίρεση ασκήθηκε από τον τελευταίο, με δήλωσή του στον Διευθύνοντα το Γενικό Κατάστημα Κράτησης ..., όπου εκρατείτο, την 1η Αυγούστου 2008, συνταχθείσης προς τούτο της υπ'αριθμ. 71/2008 εκθέσεως αναιρέσεως, ήτοι μετά την πάροδο της τασσομένης δεκαημέρου προθεσμίας ασκήσεώς της. Δεδομένου δε ότι από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει ότι σ'αυτή δεν αναφέρεται οποιοσδήποτε λόγος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, θα πρέπει η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (αρ. 476 § 1, 583 § 1 Κ.Π.Δ.).

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 71/1-8-2008 αίτηση αναίρεσης του ..., κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ..., κατά της υπ'αριθμ. 542, 543, 544, 554/5-13/12/2007 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Βλάσσης"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Στην προστεθείσα με το άρθρο 9 του Ν. 969/1979 § 3 του άρθρου 473 Κ.Π.Δ. ορίζεται ότι "η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου...". Ο όρος τελεσίδικη απόφαση που απαντάται στον Κ.Π.Δ. μόνο στην ανωτέρω διάταξη χρησιμοποιείται με τη γνωστή έννοια της αποφάσεως που δεν μπορεί να προσβληθεί με τα προβλεπόμενα από τον νόμο τακτικά ένδικα μέσα, όπως προβλεπόμενο από τον Κ.Π.Δ. είναι μόνο η έφεση. Ο σκοπός της ανωτέρω διατάξεως συνίσταται στην ανάγκη να έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος διάδικος πλήρη γνώση του αιτιολογικού της αποφάσεως, ώστε να είναι σε θέση να θεμελιώσει προβλεπομένους από το άρθρο 510 § 1 Κ.Π.Δ. λόγους αναιρέσεως, και ιδίως αυτόν της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, να αποφεύγεται δε η άσκηση ματαίως αιτήσεως αναιρέσεως όταν δεν προκύπτει νόμιμος λόγος, ώστε να αποτρέπεται η εντεύθεν ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση του διαδίκου (ολ. ΑΠ. 6/2002). Ούτως από την διάταξη της άνω § 3 του άρθρου 473 Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με την της § 1 του ιδίου άρθρου, προκύπτει ότι όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων και δη αναιρέσεως που γίνεται από δικαιούμενο που κρατείται στη φυλακή, με δήλωση σ'εκείνον που την διευθύνει, (άρθρο 474 § 1 Κ.Π.Δ.) είναι δέκα ημέρες από της ανωτέρω καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο. Το ότι η άνω προθεσμία αρχίζει, από της καταχωρίσεως και όχι από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 § 1 της Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου) περί δίκαιης δίκης, αντιθέτως δε εάν η προθεσμία αρχίσει από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως φαλκιδεύεται το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου και τότε παραβιάζεται το άνω άρθρο της Συμβάσεως. Εξ άλλου κατά συναγομένη από το άρθρο 255 ΑΚ γενική αρχή του δικαίου ότι κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα, ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλεσθεί στην αίτηση αναιρέσεως τον λόγον εξ αιτίας του οποίου κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκησή της καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν. Τέλος κατ' άρθρον 513 § 1 σε συνδ. με άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ. όταν η αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων κατεδικάσθη δια της 542, 543, 544, 554/2007 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών εις ποινές ισοβίου καθείρξεως δις, δια τις πράξεις της ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου και της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση αυτή, κατά της οποίας επιτρέπεται στον καταδικασθέντα αναίρεση (άρθρα 504 § 1, 505 § 1 α Κ.Π.Δ.) κατεχωρίσθη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 § 3 Κ.Π.Δ. την 15/2/2008, όπως προκύπτει από την υπό ημερομηνία 3/9/2008 βεβαίωση της αρμοδίας Γραμματέως, των Ποινικών ενδίκων μέσων του Εφετείου Αθηνών, κατά της αποφάσεως αυτής δε ο άνω καταδικασθείς ήσκησε την υπ'αριθμ. 71/1 Αυγούστου 2008 αίτηση αναιρέσεως, με δήλωσή του στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ..., όπου και κρατείται ούτος. Εντεύθεν και η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως, ασκηθείσα μετά την πάροδο της νομίμου προθεσμίας των δέκα ημερών από της καταχωρίσεως της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου, χωρίς να εκτίθενται στην έκθεση αναιρέσεως λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και μετά την ειδοποίηση της αντικλήτου του αναιρεσείοντος να εμφανισθεί στο Συμβούλιο και την μη εμφάνισή του, να επιβληθούν δε στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 § 1 και 583 § 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 71/1 Αυγούστου 2008 αίτηση του ..., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 542, 543, 544, 554/2007 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή