Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 19 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 19/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Aντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Καπελούζο, αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα), Χρήστο Βρυνιώτη-εισηγητή, τακτικό μέλος, Aρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 19 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του για να αποφασίσει επί της από 16-8-2016 αίτησης του Α. Ν. του Γ., κατοίκου ..., κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και από τον διευθυντή Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.) που εδρεύει στην ….
Αφού έλαβε υπόψη
την ανωτέρω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία ο αιτών επικαλείται τη μη συμμόρφωση του καθ’ ου προς την 2828/2000 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 του Ν. 3068/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3301/2004 και με την § 3 του άρθρου 4Ε του Ν. 3388/2005, "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του παρόντος και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ’ - ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ, πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία ανήκουν εξολοκλήρου στο Δημόσιο". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως δικαστική απόφαση (που υπόκειται στη διαδικασία του νόμου) νοείται η οριστική καταψηφιστική απόφαση, που έχει εκδοθεί κατά την τακτική ή κάποια ειδική διαδικασία και επιλύει οριστικά την διαφορά, κατέστη δε τελεσίδικη, παρέχουσα κατά το άρθρο 904 § § 1, 2α ΚΠολΔ δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης και παράγουσα αντίστοιχη υποχρέωση συμμόρφωσης. Τέτοια απόφαση δεν είναι εκείνη που έχει απλώς αναγνωριστικό χαρακτήρα και δίδει την βάση για ικανοποίηση άλλων αξιώσεων του αιτούντος, διότι στο διατακτικό της δεν περιέχει καταψηφιστική διάταξη και δεν μπορεί να αποτελέσει κατά το νόμο τίτλο εκτελεστό, παρά μόνον ως προς την δικαστική δαπάνη. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ίδιου ως άνω Ν. 3068/2002 και 3 του Π/Δτος 61/2004, με τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση, προκύπτει ότι, αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτού για συμμόρφωση της υπόχρεης αρχής και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το Τριμελές Συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση. Από τις παραπάνω διατάξεις του ως άνω Ν. 3068/2002 και του κατ1 εξουσιοδότηση του άρθρου 3 § 8 αυτού εκδοθέντος πιο πάνω Π/Δτος 61/2004, προκύπτει ότι η υπ’ αυτών προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις προαναφερόμενες αποφάσεις, αποτελούσα στην πραγματικότητα μορφή εξαναγκασμού αυτής (διοίκησης) προς συμμόρφωσή της προς το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης, δέον όπως αποτελεί το έσχατο μέσο προς τούτο. Κατά συνέπεια σε περίπτωση κατά την οποία παρέχεται με την μη εκτελούμενη από τη διοίκηση δικαστική απόφαση η δυνατότητα έμμεσης εκτέλεσης αυτής, είτε κατ’ άρθρο 946 § 1 ΚΠολΔ (περίπτωση εκτέλεσης επί ενέργειας πράξης που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο) είτε κατ’ άρθρο 947 § 1 ΚΠολΔ (περίπτωση εκτέλεσης επί υποχρέωσης του οφειλέτη σε παράλειψη ή ανοχή πράξης), δέον όπως προκύπτει εκ των υποβαλλομένων προς το Τριμελές Συμβούλιο στοιχείων εάν έλαβε χώρα ή όχι τοιαύτη εκτέλεση και ποίο το αποτέλεσμά της (ΑΠ (συμβούλιο) 24/2014).- Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του, εκθέτει κατά το ουσιώδες μέρος της τα ακόλουθα: ότι αυτός αθωώθηκε με την 2828/2000 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών για το αδίκημα της λαθρεμπορίας, με το αιτιολογικό ότι δεν έγινε η πράξη που συνιστά την αντικειμενική υπόσταση του προαναφερομένου εγκλήματος. Ότι η απόφαση αυτή κατέστη αμετάκλητη και ότι με την .../29-9-1996 πράξη του Προϊσταμένου ΕΥΤΕ Δυτικής Ελλάδας επεβλήθη σ’ αυτόν πρόστιμο - πολλαπλούν τέλος, ύψος 74.180.000 δραχμών και 37.089.905 δραχμών (πολλαπλό τέλος και διαφυγόντες δασμοί και φόροι αντιστοίχως για την ίδια φερομένη ως τελεσθείσα συμπεριφορά). Ότι η προσφυγή του κατά της πράξεως αυτής απερρίφθη αμετακλήτως, για λόγους τυπικούς και ειδικότερα γιατί δεν προσκόμισε την αθωωτική απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τις προθεσμίες καταθέσεων δικογράφων του Κ.Πολ.Δ. (ΣΤΕ 3616/2011). Ότι τα διοικητικά δικαστήρια δεν επελήφθησαν του ζητήματος της υποχρεώσεως ανακλήσεως της προσβληθείσας κυρωτικής πράξεως λόγω υποχρεώσεως συμμορφώσεως της Διοικήσεως σε αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αφού η παράλειψη ανακλήσεως δεν προσεβλήθη ενώπιον αυτών, το ζήτημα δε της συμμορφώσεως της Διοικήσεως είναι διάφορο του κατά ποσό τα διοικητικά δικαστήρια δεσμεύονται από το δεδικασμένο των ποινικών αποφάσεως. Ότι η παραπάνω πράξη εξακολουθεί να είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα, εξαιτίας της οποίας διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα από 21-12-1999, και ότι υπέστη ζημία 500.000 Ευρώ, λόγω διαφυγόντων κερδών (εκτιμωμένων βάσει των ετησίων καθαρών κερδών των συνολικών εσόδων 200.000.000 δραχμών που έκανε τα τελευταία έτη). Ότι υπέστη, λόγω του ανωτέρω καταλογισμού, ηθική βλάβη, υπολογιζομένης δε και της ενστάσεως της μη συμμορφώσεως της Διοικήσεως επί 16 έτη, προς την ποινική αθωωτική απόφαση, ποσού 40.000 Ευρώ.
Με βάση το παραπάνω ιστορικό ο αιτών ζητεί να υποχρεωθεί το καθού η αίτηση, Ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει ποσό 40.000 Ευρώ, λόγω μη συμμορφώσεως προς την 2828/2000 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.
Με το προαναφερόμενο περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας, η 2828/2000 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών ως αθωωτικής, δεν είναι δεκτική συμμορφώσεως (δεν παράγει υποχρέωση συμμόρφωσης σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 16-8-2016 αίτησης του Α. Ν. του Γ., κατοίκου ....
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή